služby infodeska zpravodaje

Podmínky pro povolování stavebních úprav v bytech SBD NH

Z důvodu častých žádostí o povolení stavební úpravy v bytě uvádíme přehled podmínek, po jejichž splnění bude žádost posuzována:

- o povolení úprav v bytě musí písemně požádat pouze uživatel bytu, který má s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu nebo vlastník bytu, který je evidován na Katastrálním úřadě
- SBD NH nepovoluje stavební úpravy v bytech uživatelů nebo vlastníků, kteří jsou vůči družstvu dlužníky a dále rozsáhlé stavební úpravy, případně takové, které nevhodně zasahují do nosných konstrukcí budovy

Písemná žádost podaná na družstvo musí obsahovat:

- adresu, č. bytu, podpis uživatele nebo vlastníka a pokud možno telefonní spojení
- popis všech zamýšlených stavebních úprav v bytě, při dispozičních změnách a zásazích do stěn je nutný i nákres bytu s vyznačením změn

Podle rozsahu povolovaných stavebních úprav SBD NH

- může požadovat dodání projektové dokumentace, případně se statickým posouzením, zpracované oprávněným projektantem
- stanoví konkrétní podmínky pro povolení provedení úprav v bytě
- zmocní žadatele k projednávání ÚMOb pro vydání příslušného rozhodnutí

Obecné podmínky:

- veškeré požadované stavební úpravy v bytě provádní žadatel na svůj náklad
- o prováděných úpravách v bytě musí žadatel informovat členskou samosprávu, v případě zvýšené hlučnosti i nejbližší sousedy v domě
- odborné práce musí provádět odborná firma, případně pracovníci s oprávněním pro tuto činnost
- případný vybouraný materiál musí žadatel odvést na příslušnou skládku
- ukončení prací žadatel oznámí SBD NH a při zásazích do vyhrazených zařízení předá originál revizní zprávy, případně tlakové zkoušky v rozsahu provedených úprav a prohlášení prováděcí firmy o kvalitě provedených prací

Poplatky dle rozhodnutí představenstva SBD NH:

- při povolení stavební úpravy v bytě zaplatí žadatel správní poplatek 400,- Kč (stavební úpravy menšího rozsahu) nebo 1000,- Kč (stavební úpravy související se změnou dispozice)
- v případě provedení nepovolené stavební úpravy v bytě je porušen čl. 45 Stanov SBD NH a uživatel bytu bude penalizován částkou 6.000,- Kč. (Zároveň se může dopustit přestupku proti stavebnímu zákonu č. 50/1976 Sb., podléhající sankcím dle § 105 tohoto zákona.)

Upozornění:

Pokud nebudou dodrženy podmínky, stanovené SBD NH pro povolení stavebních úprav v bytě, družstvo může požadovat dle čl. 45 Stanov SBD NH, aby uživatel bytu provedené nepovolené úpravy a změny bez odkladu odstranil.

Zvláště zdůrazňujeme, že celá stěna instalační šachty ve WC (někde i v koupelně), musí být na celou výšku demontovatelná, z důvodu výměny nebo opravy stoupacího potrubí. Dále musí být do instalační šachty umožněn přístup dvířky velikosti min. 600x500 mm pro výměnu příp. opravu vodoměrů, plynoměru, uzavíracích armatur.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Podmínky pro montáž antény pro příjem bezdrátového internetu

1. Povolení bude vydáno za předpokladu požadavku většího počtu nájemníků (vlastníků) v budově. Požadavky musí být písemné.
2. Nezbytnou podmínkou povolení je rovněž zřízení samostatného odběru elektrického proudu. V případě, že splnění této podmínky bude nereálné, bude poskytovatel služby hradit náklady odběru elektrického proudu na základě vypočteného příkonu zařízení.
3. Poskytovatel služby předá SBD NH:
a) projektovou dokumentaci pro konkrétní dům včetně technické zprávy
b) popis konkrétního typu osazované technologie
c) prohlášení revizního technika o posouzení instalovaného zařízení
d) žádost o umístění uvažované technologie
e) návrh dohody o umístění
4. V případě zřízení samostatného odběrného místa bude poskytovatelem služeb předána revizní zpráva o zapojení.
5. Před zahájením vlastní montáže budou družstvem (dle možnosti za přítomnosti zástupce výboru členské samosprávy) předány využívané prostory, tj. přístupová cesta ke stožáru STA, část stěny společných prostor, dotčený prostor střechy, apod. Z předání bude pořízen písemný zápis, popřípadě fotodokumentace stavu dotčených míst před a po instalaci.
6. Dohoda o umístění zařízení bude obsahovat způsob obsluhy a přístupu k zařízení a jmenný seznam osob poskytovatele služeb, kteří mají oprávnění k servisu a kontrolám zařízení.
7. Instalace zařízení nebude povolena, pokud by bylo nutné zasahovat do střešní krytiny nebo oplechování střechy.

Projednáno a schváleno představenstvem družstva dne 30.7.2002


Nahoru Začátek stránky Úvod

Podmínky pro povolení pronájmu části společných prostor

Žadatel předloží SBD NH písemnou žádost. Jakmile bude žádost zaregistrována na podatelně, bude přidělena příslušné bytové techničce, která ji doplní o skutečnosti důležité z hlediska provozu domu (upozorní na důsledky, které pro dům může mít zamýšlený pronájem, např. chybějící náhradní kočárkárna, v zamýšleném pronájmu umístěná patní měřidla, příp. pronájmem omezený přístup k místnostem s měřidlem, posoudí potřebu zvláštního vstupu z hlediska požadovaného provozního záměru apod.). Poté žádost předá k projednání technické komisi.

Žádost musí obsahovat následující:
- jméno a bydliště žadatele
- adresu a přesné vymezení části společných prostor, které mají být předmětem pronájmu
- nákres půdorysu předmětného podlaží s vyznačením prostoru pronájmu
- účel, ke kterému má pronájem sloužit
- písemný souhlas všech členů samosprávy, kteří dosud daný prostor v souladu s kolaudačním rozhodnutím využívali, se záměrem pronájmu (vchodu, resp. celého domu - HS)
- pokud bude pronájem sloužit k podnikání (obchod, služby apod.), musí žádost obsahovat vyjádření Krajského hygienika a Městského požárního rady a dále vymezení provozu
- souhlas VČS
- souhlas vlastníků jednotek v daném HS

V případě, že žadatel zamýšlí zároveň s pronájmem v tomto prostoru provést stavební úpravy, zároveň doloží k žádosti potřebný technický popis a nákres zamýšlených úprav, ze kterého bude jednoznačně patrný rozsah stavebních úprav.
V případě, že žadatel hodlá pronajatý prostor zabezpečit mřížemi, doloží nákres zamýšlených mříží a návrh způsobu jejich osazení.
V případě, že hodlá osadit na fasádu domu reklamní tabuli či jinak zasáhnout do vzhledu fasády či domu (barevné řešení, výměna části vstupní stěny za dveře apod.), doloží k žádosti nákres, popis a rozměry tohoto záměru.

Technická komise projedná žádost až poté, jakmile bude obsahovat všechny potřebné náležitosti.

Po zvážení všech aspektů z předané dokumentace technická komise doporučí nebo nedoporučí žádost k projednání představenstvu družstva.

Po projednání předmětné žádosti představenstvem družstva a stanovení rozhodnutí budou učiněny následující kroky:

1. V případě nesouhlasu se žádostí:

Představenstvo prostřednictvím svého tajemníka sdělí písemně svůj nesouhlas přímo žadateli, kopii sdělení předá příslušné bytové techničce.

2. V případě souhlasu se žádostí:

Žádost s příslušným rozhodnutím představenstva družstva bude předána výrobnímu náměstkovi SBD NH. Ten zajistí písemné uvědomění žadatele o výsledku jednání a následných krocích. Dále zajistí zpracování technických podmínek nutných k uzavření smlouvy o pronájmu a tyto předá společně se žádostí na právní oddělení družstva k uzavření smlouvy.
Po uzavření smlouvy bude veškerá dokumentace včetně smlouvy předána příslušné bytové techničce k archivaci, příp. ke kontrole smluvních podmínek.


Nahoru Začátek stránky Úvod