úvod o družstvu služby kontakty střediska infodeska zpravodaje infosystém

Směrnice S - 215: Nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů vlastněných nebo ve spoluvlastnictví SBD NH

Článek 1
Vymezení pojmů

1. Dům, resp. budova
Domem nebo budovou je podle zákona č. 72/1994 Sb., (zákon o vlastnictví bytů) trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal.
2. Byt
Bytem je podle zákona o vlastnictví bytů místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení.
3. Nebytový prostor
Nebytovým prostorem je podle zákona o vlastnictví bytů místnost nebo soubor místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení; nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu nebo příslušenství nebytového prostoru ani společné části domu.
4. Podlahová plocha bytové jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb., (zákon o vlastnictví bytů)
Podlahová plocha bytové jednotky podle zákona o vlastnictví bytů je plocha všech místností, včetně místností, které tvoří jeho příslušenství (např. sklepních místností).
5. Užitková plocha
Užitková plocha bytu je plocha všech jeho místností včetně místností vedlejších, užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů, upravených podle zvláštního předpisu.
6. Podlahová plocha
Podlahová plocha bytu je dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele, podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků.
7. Podlahová plocha pro stanovení výše úhrady dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu bytových jednotek
Podlahová plocha bytu pro stanovení výše úhrady dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu bytových jednotek je podlahová plocha místností bytu a ½ plochy teras, balkónů a lodžií přístupných z bytu, bez plochy sklepa.
8. Započitatelná podlahová plocha
Započitatelná podlahová plocha bytu je dle vyhlášky č. 269/2015 Sb., podlahová plocha vynásobená koeficienty uvedenými v této vyhlášce; mají–li některé místnosti v zúčtovací jednotce rozdílnou výšku stropů nebo stropy zkosené, započitatelná podlahová plocha těchto místností se vynásobí koeficientem podílu objemu vytápěného prostoru k objemu vypočtenému z podlahové plochy a výšky stropu převládajících místností v zúčtovací jednotce.
9. Zúčtovací jednotka pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii a vytápění
Zúčtovací jednotkou se rozumí objekt nebo jeho část, popř. objekty nebo jejich části, které mají jedno společné měření.
10. Zúčtovací jednotka pro rozúčtování nákladů na poskytování teplé užitkové vody
Zúčtovací jednotkou pro rozúčtování nákladů na poskytování teplé užitkové vody se rozumí objekt nebo jeho část, popř. objekty nebo jejich části, které mají jedno společné měření.
11. Osoby rozhodné pro vyúčtování
Osobami rozhodnými pro vyúčtování služeb jsou:
a) nájemce družstevního bytu a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v bytě po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období,
b) vlastník bytové jednotky, pokud jednotku nepřenechal do užívání a osoby, u kterých lze mít za to, že s ním budou žít v jednotce po dobu delší než dva měsíce v průběhu zúčtovacího období,
c) nájemce družstevního nebytového prostoru nebo jednotky,
d) vlastník nebytové jednotky.
12. Poskytovatel služeb
Poskytovatelem služeb dle níže uvedených pravidel je Stavební bytové družstvo Nová huť (dále jen družstvo).
13. Příjemce služeb
Příjemcem služeb dle níže uvedených pravidel je nájemce družstevního bytu, resp. nebytového prostoru nebo vlastník převedeného bytového, resp. nebytového prostoru v domě ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva.
14. Zúčtovací období
Zúčtovacím obdobím, za které družstvo provede rozúčtování a vyúčtování, je kalendářní rok, tj. od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku.

Článek 2
Nájemné bytu (nebytového prostoru)

Stanovení nájemného, včetně stanovení úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu upravují platné stanovy SBD NH.
1. Stanovení nájemného upravují platné stanovy družstva.
2. Nájemné družstevního bytu zahrnuje ekonomicky oprávněné náklady na dům včetně tvorby rezerv k jejich úhradě snížené o příjmy z nebytových prostor a o jiné zdaněné příjmy z domu, a to ve výši, o které rozhodne předseda družstva. Ekonomicky oprávněnými náklady jsou:
a) splátky dlouhodobého investičního úvěru, dalších investičních a provozních úvěrů a úroky z nich,
b) náklady na opravy a údržbu bytů a domu a jeho příslušenství a výdaje na technické zhodnocení domu,
c) náklady na správu družstva a domu,
d) náklady na pojištění domu,
e) daň z nemovitostí související s domem,
f) náklady spojené s užíváním pozemku věcně příslušejícího k domu,
g) ztráta z hospodaření družstva s domem vykázaná za uplynulý rok, rozhodne-li tak shromáždění delegátů.
3. Celkové náklady domu se rozpočítávají na jednotlivé byty takto:
a) splátky úvěru a úroky z nich podle výše úvěru připadající na jednotlivý byt,
b) náklady na opravy nebo údržbu domu, popřípadě výdaje na technické zhodnocení domu, náklady na pojištění domu a případná ztráta z hospodaření družstva s domem vykázaná za uplynulý rok podle poměru rozdělovaných nákladů na jednotlivý byt k celkovým rozdělovaným nákladům vynaloženým na výstavbu domu,
c) daň z nemovitostí a náklady spojené s užíváním pozemku podle poměru užitkové plochy bytu k celkové užitkové ploše všech bytů v domě,
d) náklady na správu družstva a domu ve výši stanovené představenstvem, resp. shromážděním delegátů.
4. Nájemné se platí měsíčně, nejpozději do 20. dne příslušného měsíce.
5. Nájemné se stanoví jako záloha; to neplatí pro poplatek na správu domu. Záloha na nájemné se s výjimkou dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu bytů a domu každoročně s nájemci vyúčtuje, a to současně s vyúčtováním služeb. Rozdíly z vyúčtování se s nájemci vypořádají ve stejném termínu, v jakém se provede vypořádání rozdílů z vyúčtování služeb nebo se zúčtují s krátkodobou, resp. dlouhodobou zálohou.

Článek 3
Úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) - služby

1. Stanovení úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) upravují platné stanovy družstva.
2. Úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu (služby) zahrnuje ceny za ústřední (dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání domovní prádelny, osvětlení společných prostor v domě, kontrolu a čistění komínů, odvoz splašků a čistění žump, popřípadě další služby, na nichž se družstvo s nájemcem, popřípadě vlastníkem bytu (dále jen uživatel bytu), dohodne.
3. Ceny služeb se rozúčtují na jednotlivé byty podle zvláštních předpisů, popřípadě rozhodnutí cenového orgánu. Ceny služeb, pro které není stanoven uvedený způsob rozúčtování, se rozúčtují následovně:
a) užívání domovní prádelny, žehlírny a sušárny sazbami za jednu hodinu provozu nebo dohodnutou jednotku výkonu,
b) kontrola a čištění komínů podle počtu využívaných vyústění komína,
c) vybavení bytu společnou televizní anténou za jeden byt,
d) ostatní služby, zejména úklid společných prostor v domě, osvětlení společných prostor v domě, odvoz splašků a čistění žump a užívání výtahu podle rozhodnutí představenstva, popř. shromáždění vlastníků.
4. Družstvo účtuje uživatelům bytů měsíční zálohy za jednotlivé druhy služeb ve výši stanovené předsedou družstva, popř. shromážděním vlastníků jako měsíční podíl z předpokládané roční ceny odvozené z cen podle odstavce 1 za uplynulý rok nebo poslední zúčtovací období nebo ceny odvozené z předpokládaných cen běžného roku, jestliže některé služby v uplynulém období nebyly placeny nebo poskytovány.
5. Zálohy za služby se platí měsíčně, nejpozději do 20. dne příslušného měsíce.
6. V průběhu roku je družstvo oprávněno po předchozím oznámení uživateli bytu (tj. nájemci) změnit měsíční zálohy v míře odpovídající změně ceny služby nebo změně počtu členů domácnosti nebo jiných podmínek, za kterých se služba poskytuje, zejména při změně rozsahu nebo kvality služeb. V případě vlastníka lze změnit měsíční zálohy pouze po schválení záloh shromážděním vlastníků příslušného domu.
7. Skutečnou výši nákladů cen a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje družstvo příjemci služeb vždy za zúčtovací období, tj. kalendářní rok, a vyúčtování provede nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období.
8. Finanční vyrovnání provedou družstvo a příjemce služeb do tří měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb.
9. Nezaplatí–li nájemce družstevního bytu nájemné a zálohu za plnění poskytovaná s užíváním bytu do pěti dnů po jejich splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.
10. Nezaplatí–li vlastník bytu určenou zálohu na správu domu a pozemku do 5 dnů po její splatnosti, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

Článek 4
Stanovení záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru)

1. Zálohy na dodávku tepla jsou pro příjemce služby stanoveny jako měsíční podíl z předpokládané roční ceny tepla, tj. předpokládané spotřeby domu vynásobené cenou za 1 GJ (platnou v příslušném roce) a rozdělené v poměru k započitatelné podlahové ploše bytu (nebytového prostoru).
2. Záloha na dodávku teplé užitkové vody je stanovena jako měsíční podíl z předpokládané roční ceny teplé užitkové vody, tj. předpokládané spotřeby bytu zvýšené o předpokládaný cenový nárůst.
3. Záloha na dodávku studené vody (vodné, stočné) je stanovena jako měsíční podíl z přepokládané roční ceny studené vody, tj. předpokládané spotřeby bytu zvýšené o předpokládaný cenový nárůst.
4. Záloha na úklid společných prostor zahrnuje náklady spojené s úklidem společných prostor a je stanovena jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů a rozdělena v poměru k užitkové ploše bytu nebo podle počtu uživatelů, případně podle počtu bytových jednotek. O daném způsobu rozhoduje představenstvo družstva, popř. shromáždění vlastníků.
5. Záloha za užívání výtahu zahrnuje paušální poplatek za běžnou údržbu výtahu a el. energii spotřebovanou provozem výtahu a je stanovena měsíční paušální částkou na byt od 2. nadzemního podlaží v příslušném domě.
6. Záloha na osvětlení společných prostor v domě je stanovena jako měsíční podíl z předpokládané roční ceny el. energie a je rozdělena v poměru k užitkové ploše bytu (nebytového prostoru).
7. Záloha na ostatní služby, tj. deratizace, dezinsekce, odpočty vodoměrů, RTN, drobná údržba, havarijní služba a podobně, je stanovena měsíční paušální částkou na bytovou jednotku z předpokládaných ročních nákladů.
8. Nezaplatí-li příjemce služby nedoplatek vzniklý vyúčtováním záloh za služby spojené s užíváním bytu do 5 dnů po jeho splatnosti, je povinen zaplatit družstvu úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

Článek 5
Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění

1. Pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro vytápění stanoví vyhláška č. 269/2015 Sb. Rozúčtování nákladů na tepelnou energii je prováděno mezi příjemce služby v zúčtovací jednotce. Rozúčtování nákladů na teplo bude provedeno takto:
Celkové náklady na teplo příslušné zúčtovací jednotky budou rozděleny v poměru 50% - základní složka a 50% - spotřební složka, pokud není dohodnuto s poskytovatelem služeb jinak.
2. Základní složka nákladů na teplo za příslušnou zúčtovací jednotku bude vydělena součtem započitatelných podlahových ploch (tj. podlahové plochy vynásobené koeficienty dle vyhlášky č. 269/2015 Sb.) příslušné zúčtovací jednotky, a tím dostaneme koeficient základní složky nákladů příslušné zúčtovací jednotky. Základní složku nákladů na teplo příslušného bytu získáme, vynásobíme-li koeficient základní složky nákladů a započitatelnou podlahovou plochu příslušného bytu.
3. Spotřební složka nákladů na teplo za příslušnou zúčtovací jednotku bude vydělena součtem redukovaných dílků (tj. součet náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí) dle rozdělovačů topných nákladů příslušné zúčtovací jednotky, a tím dostaneme koeficient spotřební složky nákladů příslušné zúčtovací jednotky. Spotřební složku nákladů na teplo příslušného bytu získáme, vynásobíme-li koeficient spotřební složky nákladů a počet redukovaných dílků příslušného bytu.
4. Celkové náklady na teplo příslušného bytu se rovnají součtu základní a spotřební složky nákladů příslušného bytu.
5. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20% nižší a hodnotu o 100% vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede družstvo (poskytovatel služeb) úpravu výpočtové metody u příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice.
6. V případě, že zúčtovací jednotka nemá nainstalovány rozdělovače topných nákladů, bude spotřební složka rozdělena podobně jako základní složka, tj. v poměru započitatelných podlahových ploch.
7. Neumožní–li příjemce služby instalaci, popř. výměnu měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.
8. V případě, že dojde k poškození rozdělovače topných nákladů odečitatelem, bude proveden náhradní výpočet (bez uplatnění sankce), který bude vycházet z průměrných hodnot stejných místností.

Článek 6
Rozúčtování nákladů na poskytování teplé užitkové vody

1. Pravidla pro rozúčtování nákladů na poskytování teplé užitkové vody (dále jen TUV) stanoví vyhláška č. 269/2015 Sb. Rozúčtování nákladů na poskytování TUV je prováděno mezi příjemce služby v zúčtovací jednotce. Při rozúčtování nákladů na TUV postupuje družstvo tak, že celkové náklady na TUV příslušné zúčtovací jednotky budou rozděleny na náklady na přípravu a náklady na dodávku TUV.
2. Příprava TUV (tj. ohřev)
Náklady na přípravu TUV za příslušnou zúčtovací jednotku budou rozděleny v poměru 30% základní složka a 70% spotřební složka nákladů.
a) Základní složka nákladů na přípravu TUV za příslušnou zúčtovací jednotku bude vydělena součtem podlahových ploch příslušného domu. Tím se získá koeficient základní složky nákladů na přípravu TUV příslušné zúčtovací jednotky. Základní složka nákladů na přípravu TUV příslušného bytu se získá vynásobením koeficientu základní složky nákladů na přípravu TUV a podlahovou plochou příslušného bytu.
b) Spotřební složka nákladů na přípravu TUV za příslušnou zúčtovací jednotku bude vydělena celkovou spotřebou dle bytových vodoměrů za příslušnou zúčtovací jednotku. Tím se získá koeficient spotřební složky nákladů na přípravu TUV. Spotřební složka nákladů na přípravu TUV příslušného bytu se získá vynásobením koeficientu spotřební složky nákladů na přípravu TUV s naměřenou spotřebou příslušného bytu.
3. Dodávka TUV
Náklady na dodávku TUV v příslušné zúčtovací jednotce budou rozděleny v poměru náměrů bytových vodoměrů. To znamená, že základní složka nákladů na vodu spotřebovanou na poskytování TUV činí 0% a spotřební složka 100% nákladů.
4. Celkové náklady bytu na TUV jsou součtem základní a spotřební složky na přípravu a dodávku TUV za příslušný byt.
5. V případě, že zúčtovací jednotka je napojena na domovní předávací stanici (dále jen DPS), jsou náklady na tepelnou energii pro vytápění vypočteny jako rozdíl mezi celkovými náklady na tepelnou energii a vypočtenými náklady na ohřev TUV.
Náklady na ohřev TUV jsou vypočteny takto:
- množství GJ = spotřeba SV pro ohřev TUV v DPS vynásobená koeficientem 0,3,
- tepelný výkon (stálá složka) = spotřeba dle bytových vodoměrů vynásobená koeficientem 0,3 a vydělená číslem 2150 (hod.) a dále vydělena koeficientem 0,0036 (přepočet z GJ na kWh),
- náklady na ohřev TUV = počet GJ vynásobený cenou, plus tepelný výkon, vynásobený cenou.
Tento výpočet se použije, pokud dodavatel v rámci DPS nerozdělí náklady na tepelnou energii pro vytápění a na náklady na ohřev TUV.
6. Neumožní–li příjemce služby instalaci, popř. výměnu vodoměrů, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 podlahové plochy zúčtovací jednotky.

Článek 7
Rozúčtování nákladů na studenou vodu

(1) Při rozúčtování nákladů na studenou vodu - vodné, stočné (dále jen SV) družstvo postupuje takto:
Náklady domu na SV, které se rozdělí dle jednotlivých měřidel na patě domu, se vydělí součtem naměřených hodnot bytových vodoměrů domu napojených na příslušný měřicí přístroj a vynásobí naměřenou hodnotou příslušného bytu.
(2) Sankce při vyúčtování SV:
a) Sankční opatření při vyúčtování SV je uplatněno v případě, že příjemce služby:
A) nezpřístupní vodoměry za účelem odečtu pro zúčtování nákladů za příslušné období nebo za účelem kontrolního odečtu v příslušném bytě. V tomto případě bude příjemci služby účtována průměrná spotřeba domu a pokuta 2.000,- Kč za každé měřidlo SV v příslušné zúčtovací jednotce,
B) ovlivní vodoměry (např. magnety, porušením plomby, odběrné místo před vodoměrem apod.), zasáhne do mechanické části vodoměru (např. do číselníku, převodů apod.), v tomto případě bude příjemci služby účtována průměrná spotřeba domu a to za období od posledního odečtu do data zjištění ovlivnění s tím, že toto odběrné místo bude osazeno vodoměrem s ochranou a dále bude zúčtována pokuta ve výši 2.000,- Kč za každé měřidlo SV v příslušné zúčtovací jednotce,
C) neumožní přes prokazatelnou výzvu namontování, popř. výměnu (přecejchování) vodoměrů, v tomto případě bude příjemci služby účtována průměrná spotřeba domu, a to až do doby provedení výměny vodoměru a pokuta 2.000,- Kč za každé měřidlo SV v příslušné zúčtovací jednotce a dále veškeré náklady spojené se zajištěním výměny vodoměru (doprava, práce, materiál).
b) V případě, že bude proveden odečet vodoměru na odběrném místě, kde byla účtována průměrná spotřeba, je tento odečet brán jako počáteční hodnota pro další období. Pokud za období náhradního výpočtu byla spotřeba dle stavu vodoměru vyšší než vypočtená, bude proveden dopočet spotřeby, v opačném případě zůstává spotřeba dle náhradního výpočtu.
c) Pokud příjemce služby zašle odečet vodoměru formou dopisu za dvě zúčtovací období po sobě, bude brán třetí takto provedený odečet jako nevěrohodný a spotřeba bude provedena formou dopočtu, tj. průměrná spotřeba domu a pokuta 2.000,- Kč za každé měřidlo SV v příslušné zúčtovací jednotce.

Článek 8
Rozúčtování dalších služeb

1. Při rozúčtování dalších služeb bude družstvo postupovat takto:
a) služby za vybavení společnou televizní anténou se rozúčtují na byt,
b) úklid společných prostor se rozúčtuje v poměru užitkové plochy bytu k celkové užitkové ploše všech bytů v příslušném domu (vchodu),
c) náklady na osvětlení společných prostor budou rozděleny podle náměrů jednotlivých elektroměrů příslušejících jednotkám užívající měřenou oblast v poměru užitkové plochy bytu (garáží) k celkové užitkové ploše všech bytů (garáží) v příslušném domě (vchodu),
d) náklad na užívání výtahu bude rozúčtován na byt (v případě, že není samostatný elektroměr odběru elektrického proudu pro provoz výtahu, náklad na elektrický proud spotřebovaný výtahem se odečte z celkových nákladů elektrické energie společných prostor výpočtem dle výkonu výtahu),
e) ostatní služby na jeden byt.
2. Pokud dojde k dohodě dvou třetin uživatelů jednotek domu (vchodu), mohou být náklady rozúčtovány jinak, než je uvedeno v bodě 1 (podmínkou takové dohody je písemné převzetí závazků uživateli jednotek oznamovat družstvu změnu rozhodných skutečností).

Článek 9
Rozúčtování zálohy na nájemné a na správu domu a pozemku vlastníků bytových jednotek

1. Při rozúčtování zálohy na nájemné a na správu domu a pozemku vlastníků bude družstvo postupovat takto:
a) náklady na pojištění budou rozúčtovány v poměru užitkové plochy jednotky k celkové užitkové ploše všech jednotek v příslušném objektu,
b) náklady na daň z nemovitostí a náklady spojené s užíváním pozemku se rozúčtují v poměru užitkové plochy jednotky k celkové užitkové ploše všech jednotek v příslušném objektu, které byly k 1. 1. příslušného roku ve vlastnictví družstva,
c) náklady na správu družstva (odměny funkcionářů domu včetně příslušejících nákladů) se rozdělí na byt (nebytový prostor) členů družstva v příslušném domě.
2. Ostatní položky budou zúčtovány s krátkodobou, resp. dlouhodobou zálohou na opravy a údržbu bytů a domu po uplynutí příslušného období.

Článek 10
Reklamace

1. Reklamace vyúčtování mohou být uplatněny do jednoho měsíce po obdržení písemného vyúčtování. Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na úhradu nedoplatku. Reklamace měřidel budou prováděny na základě písemné žádosti příjemce služby s tím, že:
a) reklamace může být oznámena nejpozději při demontáži vodoměru nebo odečtu rozdělovače topných nákladů,
b) pokud bude zjištěna závada na vodoměru, tak při:
- podměření zůstává původní vyúčtování,
- nadměření bude uživateli přepočtena dle protokolu státní zkušebny poslední vyúčtovaná sezóna a to dle největší odchylky,
c) pokud nebude zjištěna závada na vodoměru nebo rozdělovači topných nákladů, vyúčtování bude platné dle původního výpočtu, pokud bude zjištěna závada na rozdělovači topných nákladů, bude proveden náhradní výpočet, který bude vycházet z průměrných hodnot stejných místností.
2. V případě nezaviněného chybného odečtu vodoměru (záměna údajů apod.) bude příjemci služby účtována průměrná spotřeba z předchozího zúčtovacího období, a to až do provedení mimořádného odečtu. V případě nefunkčnosti měřidla bude příjemci služby účtována za příslušnou dobu zjištění nefunkčnosti průměrná spotřeba z předchozího zúčtovacího období.
Tato směrnice byla projednána a schválena na zasedání představenstva SBD NH 22. června 2016.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Organizační směrnice S - 311: Výběrová řízení

1. Úvod

SBD NH zajišťuje v souladu se schváleným plánem oprav opravy, rekonstrukce a modernizaci spoluvlastnického bytového fondu.

Některé z uvedených činností jsou v souladu se Stavebním zákonem realizovány na základě stavebního řízení a předpokládá se u nich zpracování projektové dokumentace.
Jedná se například o rozsáhlé opravy a stavební úpravy fasád domů, zateplení a sanace části nebo celé fasády, kompletní výměnu oken, opravy a rekonstrukce balkónů, lodžií a teras, generální opravy střech, generální opravy a výměny vodovodních a kanalizačních přípojek, rozvodů elektroinstalace, plynoinstalace, zdravotechniky a rozvodů ústředního topení, výměny výtahů za nové a některé další akce, jejichž hodnota přesáhne bez DPH částku 100 tisíc Kč.

2. Výběrové řízení

Výrobní úsek navrhne zadání pro vypracování projektové dokumentace, které projedná s výborem členské samosprávy a se zástupci vlastníků bytových jednotek, kteří požádali o účast na výběrovém řízení na shromáždění vlastníků jednotek daného domu.

Výběr dodavatele akcí uvedených v čl. 1 a v případech, že výbor samosprávy nebo shromáždění vlastníků svým usnesením na výběrovém řízení trvá, bude uskutečněn a realizován pomocí “výběrového řízení“, které vyhlásí a realizuje družstvo. O vyhlášení výběrového řízení rozhoduje ředitel družstva na návrh výrobního úseku.

O rozhodnutí, kterým je výběrové řízení vyhlášeno, musí družstvo informovat příslušný výbor členské samosprávy, vlastníky bytových jednotek, kteří o účast na výběrovém řízení požádali, představenstvo a kontrolní komisi. Součástí této informace je:
a) výzva k účasti na výběrovém řízení zástupcům samosprávy a vlastníků bytových jednotek, kteří o účast na výběrovém řízení požádali,
b) návrh nejméně tří vhodných dodavatelských firem,
c) uvedení možnosti doporučit pro realizaci dané akce další vhodné dodavatele,
d) stanovení data pro přijetí odpovědi ze strany výboru samosprávy nebo vlastníků bytových jednotek.

2.1 Zadávací podmínky pro výběrové řízení

Výrobní úsek zpracuje na základě vyhotoveného projektu pro každé výběrové řízení „zadávací podmínky“ a doporučí minimálně tři dodavatelské firmy. Okruh potenciálních dodavatelů je dále rozšířen o dodavatele, navržené výborem samosprávy a vlastníky bytových jednotek. Zadávací podmínky (poptávka) musí obsahovat:
a) vymezení podrobné specifikace předmětu dodávky, včetně doložení potřebné dokumentace a výkazu výměr,
b) specifikaci požadované technologie, materiálu nebo výrobce materiálu a v odůvodněných případech informaci o přípustnosti konkrétního počtu dalších nepovinných srovnatelných variant,
c) vymezení budoucího obsahu smlouvy, na kterém vyhlašovatel trvá (lhůta pro provedení díla, maximální cena díla, apod.),
d) určení způsobu podávání návrhů (dále nabídek),
e) požadavek na kalkulaci smluvní ceny doloženou položkovým rozpočtem dle výkazu výměr v členění dle požadavků specifikovaných v zadávacích podmínkách,
f) specifikaci platebních podmínek, možné lhůty dodávky, záruční doby, uvedení referencí případně zkušenosti s prováděním obdobného díla, dobu platnosti nabídky a případné subdodavatele,
g) požadavek na předložení živnostenských listů a koncesí (kvalifikačních osvědčení),
h) lhůtu pro podání nabídky,
i) lhůtu pro vyhodnocení nabídky.

2.2 Obeslání dodavatelů

Dodavatele pro příslušnou akci doporučuje „výběrová komise družstva“, tvořená:
předseda:  výrobní náměstek ředitele družstva
členové:vedoucí oddělení zajišťující realizaci zakázky
příslušný odborný referent daného oddělení
příslušný referent oddělení správy bytového fondu
zástupci členské samosprávy
zástupci vlastníků bytových jednotek
Jednání výběrové komise se může rovněž účastnit kterýkoli člen představenstva a kontrolní komise.

Předseda výběrové komise:
a) je zodpovědný za pozvání všech členů na jednání komise,
b) je zodpovědný za nakládání se všemi potřebnými podklady a za vyhotovení „závěrečného protokolu“,
c) zodpovídá za předložení neotevřených obálek obsahujících všechny došlé nabídky. Obálky mohou být otevřeny až po zahájení jednání výběrové komise.

Minimální hodnotící kritéria při výběru dodavatelů:
a) cena dodávaného díla,
b) lhůta pro dodání díla,
c) záruční doba a její podmínky,
d) reference o dodavateli a jím realizovaných stavbách.
Do výběrového řízení nemohou být zahrnuty nabídky dodavatelů, které neobsahují všechny doklady požadované zadavatelem.

2.4 Závěrečný protokol

Závěrečný protokol musí obsahovat:
a) datum a místo konání výběrového řízení,
b) jména přítomných členů výběrové komise,
c) předmět zakázky,
d) seznam obeslaných dodavatelů,
e) seznam nabídek došlých na družstvo,
f) vyřazené nabídky včetně uvedení důvodu pro jejich vyřazení,
g) vyhodnocení došlých nabídek dle kritérií, uvedených v zadání,
h) vyjádření resp. hodnocení došlých nabídek, ze strany jednotlivých členů komise,
i) závěrečné doporučení výběrové komise.

Přílohou závěrečného protokolu jsou veškeré podklady, které měla výběrová komise k dispozici. Podklady nemohou být kopírovány ani předávány třetím osobám. V případě potřeby jsou podklady k nahlédnutí členům příslušných orgánů družstva a vlastníkům bytových jednotek domu, jehož se výběrové řízení týkalo.

2.5 Výběr dodavatele

Rozhodnutí o dodavateli pro příslušnou akci je na základě doporučení výběrové komise v kompetenci ředitele družstva a musí být uvedeno v „zápise z porady vedení družstva“.

V případech, kdy zástupci členské samosprávy resp. zástupci vlastníků nesouhlasí s doporučením výběrové komise, předloží ředitel družstva věc k rozhodnutí představenstvu.

S rozhodnutím o dodavateli musí být seznámeni všichni účastníci výběrového řízení. Účastníci výběrového řízení mají rovněž možnost nahlédnout do návrhu smlouvy o dílo.

2.6 Příspěvek na investiční činnost

SBD NH účtuje v rámci realizace každé opravy, rekonstrukce a modernizace příspěvek na investiční činnost. Příspěvek na investiční činnost slouží k pokrytí nákladů spojených s činnostmi, které nejsou zahrnuty do správy družstva ani do správy domu a pozemku. Jedná se o následující činnosti:
- zajištění podkladů pro zpracování projektové dokumentace
- realizace výběrového řízení
- příprava podkladů pro uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem
- příprava podkladů pro uzavření smlouvy uzavírané vlastníky jednotek s dodavatelem
- jednání s dotčenými úřady a orgány
- občasný stavební dozor z pozice investora a objednatele
- účast na pravidelných kontrolních dnech, pořizování fotodokumentace
- kontrola fakturace, sledování soupisů provedených prací a dodávek
- zajištění předání a převzetí stavby
- kontrola průběhu odstraňování vad a nedodělků
- kontrola a realizace smluvních pokut
- kontrola stavu díla po dobu běhu záruční lhůty
- vyřizování reklamací v záruční lhůtě
- archivace projektové dokumentace
V případě přijetí rozhodnutí shromážděním vlastníků o zajištění dalšího stavebního dozoru:
- realizace výběru stavebního dozoru
- příprava podkladů pro uzavření smlouvy s osobou realizující stavební dozor
- kontrola fakturace za činnost stavebního dozoru

2.6.1 Příspěvek na investiční činnost je stanoven % z ceny, určené smlouvou o dílo ve výši:
a) akce do výše 100.000,- Kč3% z ceny díla, minimálně 1000,- Kč
b) akce od 100 000,01 Kč do 500.000,- Kč2,2% z ceny díla, minimálně 3000,- Kč
c) akce od 500 000,01 Kč do 1 000 000,- Kč1,9% z ceny díla, minimálně 11 000,- Kč
d) akce nad 1 000.000,01- Kč1,3% z ceny díla, minimálně 19 000,- Kč

2.6.2Pokud budou dále uvedené činnosti ukončeny ještě před zahájením dané akce jejíž předpokládaná hodnota je dle projektu ve výši vyšší než 200 000,- Kč, bude SBD NH účtovat náklady, spojené s uvedenými činnostmi:
1) příprava akce, technický a ekonomický propočet předpokládaných nákladů 2.000,- Kč
2) zajištění projektové dokumentace - příprava podkladů3.000,- Kč
3) zpracování projektucena projektu
4) vypracování energetického auditu, stanoviska dotčených orgánů7.000,- Kč
5) příprava a zajištění výběrového řízení2.000,- Kč, za každé kolo
6) zajištění a zpracování podkladů pro získání úvěru5.000,- Kč

3. Výjimky

3.1 Vybrat dodavatele bez výběrového řízení, i když činnost svým obsahem spadá pod ustanovení čl. 2, může ředitel družstva v případech:
a) jedná se naléhavé potřeby, jde-li o ohrožení životů nebo zdraví lidí, havárií, přírodní katastrofu nebo hrozí-li škody velkého rozsahu,
b) jedná se o specializované zakázky, jejichž plnění může poskytnout pouze jediný dodavatel.
3.2 Tuto směrnici nelze aplikovat v případě akcí, kdy bude podána žádost o dotaci ze státních prostředků (např. program podpory na „Vady panelové výstavby bytových objektů“, „Program státních podpor při snižování spotřeby paliv a energie v ČR“ a v ostatních případech, kdy bude povinnost provést výběrové řízení v souladu se zákonem požadovanými zvláštními předpisy). V těchto případech musí být provedeno výběrové řízení v souladu s požadavky poskytovatele dotace, popř. dle platného znění zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách.

Tato směrnice byla projednána a schválena na zasedání představenstva SBD NH 11. dubna 2006, její změna na zasedání představenstva 8. dubna 2009 a aktualizována na zasedání představenstva dne 17.12.2014.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Organizační směrnice S - 206: Zásady pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu

1. Členům orgánů družstva přísluší za výkon jejich funkce následující odměny s tím, že:
a) celkový limit pro odborné komise je do výše 8,- Kč na byt a garáž ročně
b) celkový limit pro výbory samospráv je ve výši 50,- Kč na byt a 14,- Kč na garáž příslušného domu (objektu) měsíčně. Do uvedeného limitu se nezapočítávají byty a garáže ve vlastnictví osob, které nejsou členy družstva.
Celkovou výši finančních prostředků určených pro odborné komise stanoví představenstvo.
O výši a výplatě odměny pro jednotlivé členy odborných komisí rozhodne představenstvo na návrh předsedů odborných komisí.
2. Podmínkou pro výplatu odměn uvedených v bodě 1 je splnění povinností člena družstva, účast jednotlivých členů na nejméně 50 % zasedání těchto orgánů a aktivní přístup k plnění úkolů. Účast musí být doložena zápisy ze zasedání těchto orgánů.
3. Podmínkou pro výplatu odměn členům samosprávy a předsedovi výboru samosprávy je dále splnění ustanovení bodu 1 čl. 90 a bodu 2 čl. 95 platných stanov (tj. konání členské schůze samosprávy nejméně jednou za rok a konání schůze výboru samosprávy nejméně jednou za tři měsíce a zaslání příslušných zápisů představenstvu družstva do 21 dnů ode dne konání příslušné schůze). Výši odměn na návrh předsedy samosprávy schvaluje výbor samosprávy.
4. O případném dalším zvýšení odměny výboru samosprávy může rozhodnout představenstvo družstva, na základě návrhu příslušného výboru, po zvážení jeho mimořádné aktivity. Zvýšení odměny je podmíněno souhlasem členské schůze samosprávy daného domu. Celková částka, představující zvýšenou odměnu, bude vytvořena zvýšením příspěvku na správu družstva a domu u členů družstva - nájemců a zvýšením příspěvku na správu družstva u členů družstva - vlastníků bytů v daném domě v následujícím kalendářním roce.
5. Odměny uvedené v bodě 1 lze vyplatit v prosinci běžného roku (tj. roku, za který jsou odměny vypláceny), nejpozději pak do 30.6. následujícího roku.
6. Při souběhu jednotlivých nároků na odměny se tyto sčítají.
7. Za dodržení těchto zásad odpovídá představenstvo. Jejich kontrolu provádí kontrolní komise.
8. Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. 7. 2013

Nahoru Začátek stránky Úvod

Organizační směrnice S - 205: Poplatky za úkony

Družstvo provádí v zájmu členů a nečlenů úkony, za které stanovuje jednorázové poplatky tak, aby uhradilo náklady s touto činností spojené. Poplatky jsou včetně DPH.

Jednotlivé druhy úkonů a výše poplatku:
Poř.
číslo
Druh úkonuČástka
v Kč
1 administrativa spojená s převodem družstevního podílu nebo i části družstevního podílu:
a) pro rodinné příslušníky - přímá linie600
b) pro rodinné příslušníky - ostatní1 200
c) na cizí osobu - dle zákona o obchodních korporacích7 000
2 podání žádosti o souhlas k přenechání části družstevního bytu k užívání jiné osobě a při přenechání družstevního bytu nebo jeho části k dočasnému užívání jiné osobě2 500
3 zápisné200
4 základní členský vklad500
5 příspěvek nebydlících (úhrada nákladů spojených s činností pro nebydlící včetně činnosti pro bydlící členy, kteří žádají o nové řešení bytové situace)
- úhrada do 28. 2. příslušného roku - 1x ročně2 000
6 administrativa, která se vztahuje k družstvu po rozvodu manželství na základě pravomocného rozsudku o majetkovém vyrovnání300
7 a) administrativa spojená s převodem dědictví na základě pravomocného rozsudku v rámci společného členství100
b) administrativa spojená s převodem dědictví na základě pravomocného rozsudku - ostatní600
8 administrativa spojená se změnou vlastnictví družstevního podílu nebo i části družstevního podílu darováním600
9 podání žádosti o udělení souhlasu k provedení stavebních úprav v bytě menšího rozsahu, ke kterým není třeba projektová dokumentace400
10 podání žádosti o udělení souhlasu k provedení stavebních úprav v bytě většího rozsahu souvisejících se změnou dispozice a kde je nutné doložit projektovou dokumentaci1 000
11 poplatek v případě dodatečného schválení nepovolené stavební úpravy6 000
12 dodatečné schválení nepovoleného pronájmu6 000
13 dodatečné povolení osazení satelitu a podobných zařízení600
14 vyhotovení duplikátu členského průkazu, rozhodnutí o přidělení bytu, příp. jiných dokladů vydávaných uživatelům bytů, které budou sloužit pro soukromé účely a ostatních potvrzení100
15 administrativa spojená s vystavením upomínky200
16 administrativa spojená s přípravou podkladů pro převod jednotky do vlastnictví člena družstva
a) garáže1 500
b) bytu3 000
c) řadového domku1 500
17 podání žádosti o pronájem nebytových prostor1 200
18 vydání ověřené kopie průkazu energetické náročnosti budovy včetně energetického štítku1 000
19 vydání vyúčtování tepelné energie pro příslušnou jednotku za jedno uplynulé období60
20 vyhotovení seznamu delegátů400
21 vyhotovení seznamu členů družstva900
22 vyhledávání dokumentů starších 2 let (za případ)100
23 sepsání dohody o splátkách (vystavení splátkového kalendáře)200
24 zajištění vyklizení jednotky1 000
25 jednostranné vytištění a kopírování
- formát A3 - stránka4
- formát A4 - stránka2
- formát A5 - stránka1
26 oboustranné vytištění a kopírování
- formát A3 - list8
- formát A4 - list4
- formát A5 - list2
27 předání informací na CD50
28 administrativa spojená s provedením změny vlastníka jednotky v rámci SVJ s právní subjektivitou1 000
29 administrativa spojená s ukončením správy domu - předání podkladů SVJ - bez DPH5 000
30 administrativa spojená s provedením změny vlastníka jednotky a předání originálu nebo ověřené kopie PENB2 000
31 administrativa spojená se sepsáním dohody, která se vztahuje k družstevnímu podílu po rozvodu manželství na základě pravomocného rozsudku800
32 administrativa spojená s mimosoudním inkasem u pohledávek do 5 000,00 Kč500
33 administrativa spojená s mimosoudním inkasem u pohledávek od 5 001,00 Kč do 10 000,00 Kč1 000
34 administrativa spojená s mimosoudním inkasem u pohledávek nad 10 000,00 Kč1 500
35 administrativa spojená se zrušením rozhodnutí o vyloučení člena družstva5 000
36 administrativa a činnost spojená s členstvím v družstvu u vlastníka, který zůstává členem družstva, i když vznikne nový právní subjekt (společenství) - měsíčně50
37 administrativa a činnost spojená s členstvím v družstvu u člena bez prostoru, který vykonává funkci ve výboru samosprávy - měsíčně50

Změna směrnice byla projednána a schválena na zasedání představenstva SBD NH dne 29.8.2017.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Organizační směrnice S - 204: Zásady pro úrokování a úvěrování DZOÚ

Obsah:

1. Úvod
2. Způsob ukládání prostředků
3. Podmínky pro poskytování půjček

1. Úvod
Tato směrnice řeší ukládání prostředků dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu v rámci tzv. vnitrodružstevní banky, a tím zhodnotit vyšší zůstatky, a zároveň pomáhá řešit samosprávám nedostatek prostředků v dlouhodobé záloze na opravy a údržbu.
2. Ukládání prostředků
a) Samospráva, která má volné prostředky v dlouhodobé záloze na opravy a údržbu (to znamená, že v příslušném období nemá před sebou opravy a nebude tyto prostředky potřebovat), může je uložit v rámci družstva do tzv. vnitrodružstevní banky.
b) Podmínky pro uložení prostředků:
- prostředky je možno ukládat na 3 měsíce, 6 měsíců, 9 měsíců a 12 měsíců
- úroková sazba je stanovena dle výše úrokové sazby u bankovního ústavu, kde má uloženy prostředky družstvo
- samospráva podá písemnou žádost o uložení prostředků, tj. zápis výboru samosprávy nebo samostatná žádost, ve které je uvedena částka, která se ukládá, zda se jedná o společné části domu nebo jednotky a na jakou dobu
- družstvo, resp. ekonomický úsek tuto žádost písemně potvrdí s tím, že samosprávě uvede výši úrokové sazby
- volné prostředky dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí, jednotek, resp. revitalizace (po odečtu příjmu příštích období - pohledávka za státem) - samostatně budou úročeny roční sazbou dle výše sazby na běžném účtu družstva k 31. 12. příslušného roku
- úroky z úložek podléhají dani z příjmu právnických osob dle zákona o dani z příjmu.
3. Podmínky pro poskytování půjček
a) Samosprávám, které nemají dostatek prostředků v rámci dlouhodobé zálohy na opravu a údržbu, lze poskytnout v rámci družstva půjčku jen v případě oprav velkého rozsahu - zateplení domu, opravy balkónů, GO střechy, GO výtahů, GO rozvodů vody, výměny oken na základě schválení plánu oprav a upravené tvorby dlouhodobé zálohy na opravu a údržbu.
b) Podmínky pro půjčky:
- splátka půjčky do 3 let (v případě kumulace více velkých oprav nebo opravy velmi nákladné bude situace řešena individuálně)
- celková výše nově poskytnutých půjček v běžném roce nesmí přesáhnout 12 % roční tvorby dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu
- výše roční úrokové sazby pro půjčky je 1 roční PRIBOR + 3% marže
- záporný zůstatek stavu dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí , jednotek, resp. revitalizace (po odečtu příjmu příštích období - pohledávka za státem) je samostatně brán jako půjčka
- úrok je zúčtován jednou ročně (tj. k 31.12. běžného roku) ve výši roční sazby.

Tato směrnice byla projednána a schválena na zasedání představenstva SBD NH 14. 12. 2016


Nahoru Začátek stránky Úvod

Podmínky pro povolování stavebních úprav v bytech SBD NH

Z důvodu častých žádostí o povolení stavební úpravy v bytě uvádíme přehled podmínek, po jejichž splnění bude žádost posuzována:

- o povolení úprav v bytě musí písemně požádat pouze uživatel bytu, který má s družstvem uzavřenou nájemní smlouvu nebo vlastník bytu, který je evidován na Katastrálním úřadě
- SBD NH nepovoluje stavební úpravy v bytech uživatelů nebo vlastníků, kteří jsou vůči družstvu dlužníky a dále rozsáhlé stavební úpravy, případně takové, které nevhodně zasahují do nosných konstrukcí budovy

Písemná žádost podaná na družstvo musí obsahovat:

- adresu, č. bytu, podpis uživatele nebo vlastníka a pokud možno telefonní spojení
- popis všech zamýšlených stavebních úprav v bytě, při dispozičních změnách a zásazích do stěn je nutný i nákres bytu s vyznačením změn

Podle rozsahu povolovaných stavebních úprav SBD NH

- může požadovat dodání projektové dokumentace, případně se statickým posouzením, zpracované oprávněným projektantem
- stanoví konkrétní podmínky pro povolení provedení úprav v bytě
- zmocní žadatele k projednávání ÚMOb pro vydání příslušného rozhodnutí

Obecné podmínky:

- veškeré požadované stavební úpravy v bytě provádní žadatel na svůj náklad
- o prováděných úpravách v bytě musí žadatel informovat členskou samosprávu, v případě zvýšené hlučnosti i nejbližší sousedy v domě
- odborné práce musí provádět odborná firma, případně pracovníci s oprávněním pro tuto činnost
- případný vybouraný materiál musí žadatel odvést na příslušnou skládku
- ukončení prací žadatel oznámí SBD NH a při zásazích do vyhrazených zařízení předá originál revizní zprávy, případně tlakové zkoušky v rozsahu provedených úprav a prohlášení prováděcí firmy o kvalitě provedených prací

Poplatky dle rozhodnutí představenstva SBD NH:

- při povolení stavební úpravy v bytě zaplatí žadatel správní poplatek 400,- Kč (stavební úpravy menšího rozsahu) nebo 1000,- Kč (stavební úpravy související se změnou dispozice)
- v případě provedení nepovolené stavební úpravy v bytě je porušen čl. 45 Stanov SBD NH a uživatel bytu bude penalizován částkou 6.000,- Kč. (Zároveň se může dopustit přestupku proti stavebnímu zákonu č. 50/1976 Sb., podléhající sankcím dle § 105 tohoto zákona.)

Upozornění:

Pokud nebudou dodrženy podmínky, stanovené SBD NH pro povolení stavebních úprav v bytě, družstvo může požadovat dle čl. 45 Stanov SBD NH, aby uživatel bytu provedené nepovolené úpravy a změny bez odkladu odstranil.

Zvláště zdůrazňujeme, že celá stěna instalační šachty ve WC (někde i v koupelně), musí být na celou výšku demontovatelná, z důvodu výměny nebo opravy stoupacího potrubí. Dále musí být do instalační šachty umožněn přístup dvířky velikosti min. 600x500 mm pro výměnu příp. opravu vodoměrů, plynoměru, uzavíracích armatur.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Organizační směrnice S - 312: Stavební úpravy prováděné v bytech ve vlastnictví SBD NH, ke kterým je vyžadován souhlas SBD NH

Představenstvo svým rozhodnutím ze dne 14.7.2010 stanovuje rozsah povolovaných stavebních úprav a doklady požadované družstvem pro vydání souhlasu

I. Přehled stavebních úprav:
1. Přestavba bytového jádra
2. Položení plovoucí podlahy, parket nebo dlažby (pokud tyto v bytě nebyly)
3. Výměna oken
4. Zasklení balkónu nebo lodžie
5. Instalace satelitní, příp. jiné antény
6. Zabudování stabilní klimatizace
7. Otvory v nosných stěnách
8. Přemístění plynového sporáku nebo výměna plynového sporáku za elektrický
9. Výměna nebo jakákoli jiná dispozice s radiátorem ÚT
10. Montáž venkovních rolet nebo žaluzií
11. Rekonstrukce nebo GO elektrických rozvodů v bytě
12. Úprava nenosných zdí v bytě
II. Doklady, požadované družstvem pro vydání souhlasu:
1. Přestavba bytového jádra:
a) Projektová dokumentace
b) Stavební povolení, v případě zásahu do nosné konstrukce
c) Ohlášení Stavebnímu úřadu, při změně stávající dispozice
d) Statické posouzení přestavby
e) Oprávnění dodavatele
f) Revizní zpráva elektro a plynu (v případě, že jsou přestavbou dotčeny)
g) Prohlášení o tom, jak bylo naloženo s vybouraným odpadem
2. Položení plovoucí podlahy, parket nebo dlažby
a) Zjednodušená dokumentace
b) Oprávnění dodavatele
c) Prohlášení dodavatele o tom, že nová podlaha nezhorší kročejovou neprůzvučnost
d) U dlažby výpočet kročejové neprůzvučnosti, zpracovaný oprávněnou osobou
3. Výměna oken:
a) Zjednodušená dokumentace, zpracovaná provádějící firmou s uvedením rozměrů a členění oken
b) Základní charakteristika oken
c) Certifikát a Prohlášení o shodě
d) Oprávnění dodavatele
4. Zasklení balkónu nebo lodžie:
a) Zjednodušená dokumentace
b) Oprávnění dodavatele
c) Certifikát a Prohlášení o shodě
d) Typ a počet použitých kotev a schéma jejich umístění
5. Instalace satelitní, příp. jiné antény:
a) Zjednodušená dokumentace
b) Statické posouzení upevnění nosné konstrukce antény nebo prohlášení dodavatele, že anténa bude řádně upevněna k nosné konstrukci a odpovídá požadavkům bezpečnosti
c) Oprávnění dodavatele
6. Zabudování stabilní klimatizace (pouze u bytů majících balkón nebo lodžii, kde bude umístěna venkovní jednotka):
a) Zjednodušená dokumentace
b) Oprávnění dodavatele
7. Otvory v nosných stěnách:
a) Projektová dokumentace
b) Stavební povolení vydané příslušným stavebním úřadem
c) Statické posouzení
d) Oprávnění dodavatele
e) Prohlášení o tom, jak bylo naloženo s vybouraným odpadem
8. Přemístění plynového sporáku nebo výměna plynového sporáku za elektrický:
a) Zjednodušená dokumentace
b) Revizní zpráva
9. Výměna nebo jakákoli jiná dispozice s radiátorem ÚT:
a) Zjednodušená dokumentace
b) Oprávnění dodavatele
c) Prohlášení dodavatele o výkonu nového radiátoru
10. Montáž venkovních rolet nebo žaluzií:
Prohlášení dodavatele o tom, že práce byly provedeny odborně a v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy
11. Rekonstrukce nebo GO elektrických rozvodů v bytě:
a) Oprávnění dodavatele
b) Revizní zpráva elektro
12. Úprava nenosných zdí v bytě:
a) Zjednodušená dokumentace
b) Oprávnění dodavatele
c) Prohlášení o tom, jak bylo naloženo s vybouraným odpadem
III. Poplatky
1. Při podání žádosti o stavební úpravu, při které je požadována projektová dokumentace je vybírán poplatek ve výši 1.000,- Kč
2. Při podání žádosti o stavební úpravu, při které je požadována zjednodušená dokumentace je vybírán poplatek ve výši 400,- Kč
IV. Stavební úpravy, které s ohledem na Prohlášení vlastníka budovy vložená do Katastru nemovitostí, není možné schvalovat:
1. Rozdělení dvojgaráže
2. Sloučení místností
3. Sloučení bytů

Žádosti o stavební úpravy posuzuje výrobní úsek. Rozhodnutí družstva, schvalující stavební úpravu, podepisuje ředitel družstva nebo výrobní náměstek.

U jiných stavebních úprav družstvo nevydává formální souhlas, ale doporučí žadatelům dodržení určitých pravidel.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Organizační směrnice S - 313: Směrnice pro montáž individuálních antén

Individuální televizní nebo rozhlasovou nebo internetovou anténu lze se souhlasem SBD NH osadit pouze:
a) na střechu domu na k tomu určený stožár,
b) na fasádu domu (obv. plášť), ale pouze do doby realizace zateplení domu či zásadní opravy fasády (při vedení kabelu - spojení antény s bytem nesmí dojít k navrtání obvodového pláště).

Podmínky pro vydání souhlasu v případě montáže na fasádu domu

Žadatel musí doložit:
1. Žádost s nákresem osazení antény (celkový pohled na dům s osazenou anténou - nákres, příp. fotodokumentaci). Anténa musí být umístěna tak, aby nedocházelo ke stínění oken sousedních bytů.
2. Originál statického posouzení upevnění nosné konstrukce antény zpracované autorizovaným statikem
3. U stanovených výrobků prohlášení o shodě a certifikát (držáky na antény, atd.)
4. Doklad o úhradě správního poplatku.

Po předložení výše uvedených dokladů bude s žadatelem sepsán „Souhlas s umístěním antény na obytném domě“, který bude mít platnost na dobu určitou (do doby opravy dotčené části fasády nebo jejího zateplení).

Po provedené montáži žadatel předloží doklad provádějící firmy, že montáž proběhla v souladu s platnými předpisy, nosná konstrukce je upevněna dle statického posouzení a po dobu osazení nehrozí uživatelům objektu a jeho okolí újma na majetku, zdraví či životě.

Pokud dojde v budoucnu k zateplení objektu, bude uživatel povinen anténu demontovat a znovu požádat o povolení instalace antény.

Na zateplenou fasádu již nebude SBD NH montáž antény povolovat.

V případě, kdy SBD NH vlastní méně než 50% spoluvlastnického podílu na společných částech domu, rozhoduje o případné montáži antény shromáždění vlastníků jednotek daného domu.

Podmínky pro vydání souhlasu v případě montáže na střechu domu

Montáž antény je možná pouze na k tomu účelu instalovaný stožár. O jeho instalaci, včetně instalace tzv. páteřního rozvodu, rozhoduje členská schůze samosprávy daného domu a shromáždění vlastníků jednotek. Danou montáž může provádět pouze k tomu oprávněná firma nebo provozovatel STA na základě zpracování projektu a po uzavření smlouvy s SBD NH. Uvedený stožár se stane součástí společných částí domu a jeho montáž bude hrazena z dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu.

Teprve po instalaci stožáru na střechu domu může žadatel požádat o vydání souhlasu´s instalací individuální antény.

Žadatel musí doložit:
1. Parametry antény
2. Doklad o zaplacení správního poplatku.
3. Prohlášení oprávněné firmy, včetně protokolu o měření, že na lodžii daného bytu nelze přijímat požadovaný signál

Po předložení těchto dokladů bude s žadatelem sepsán Souhlas s umístěním antény na stožáru na střeše obytném domě. Žadatel následně doloží doklad provádějící firmy, že instalace proběhla v souladu s platnými předpisy a anténa je řádně upevněna ke stožáru a po dobu osazení nehrozí uživatelům objektu nebezpečí a revizní zprávu o kontinuitě připojení satelitní antény k hromosvodu v souladu s platným zněním ČSN.

V případě montáže antény na střechu domu nebude žadatel oprávněn ke vstupu na danou střechu a to ani v rámci běžného provozu individuální antény. Vstup bude umožněn pouze provozovateli STA nebo zaměstnancům oprávněné firmy.

Osazení satelitní antény na konstrukci balkónového (lodžiového) zábradlí příp. sušáku prádla, SBD NH neposuzuje. Za danou montáž je zodpovědný v případě bytu vlastněného družstvem, nájemce daného bytu.

Montáž individuální antény bez souhlasu SBD NH jako pronajímatele, nebo porušení uvedených podmínek, bude považováno za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.

Tato směrnice byla projednána a schválena na zasedání představenstva SBD NH 31.8.2011


Nahoru Začátek stránky Úvod

Podmínky pro montáž antény pro příjem bezdrátového internetu

1. Povolení bude vydáno za předpokladu požadavku většího počtu nájemníků (vlastníků) v budově. Požadavky musí být písemné.
2. Nezbytnou podmínkou povolení je rovněž zřízení samostatného odběru elektrického proudu. V případě, že splnění této podmínky bude nereálné, bude poskytovatel služby hradit náklady odběru elektrického proudu na základě vypočteného příkonu zařízení.
3. Poskytovatel služby předá SBD NH:
a) projektovou dokumentaci pro konkrétní dům včetně technické zprávy
b) popis konkrétního typu osazované technologie
c) prohlášení revizního technika o posouzení instalovaného zařízení
d) žádost o umístění uvažované technologie
e) návrh dohody o umístění
4. V případě zřízení samostatného odběrného místa bude poskytovatelem služeb předána revizní zpráva o zapojení.
5. Před zahájením vlastní montáže budou družstvem (dle možnosti za přítomnosti zástupce výboru členské samosprávy) předány využívané prostory, tj. přístupová cesta ke stožáru STA, část stěny společných prostor, dotčený prostor střechy, apod. Z předání bude pořízen písemný zápis, popřípadě fotodokumentace stavu dotčených míst před a po instalaci.
6. Dohoda o umístění zařízení bude obsahovat způsob obsluhy a přístupu k zařízení a jmenný seznam osob poskytovatele služeb, kteří mají oprávnění k servisu a kontrolám zařízení.
7. Instalace zařízení nebude povolena, pokud by bylo nutné zasahovat do střešní krytiny nebo oplechování střechy.

Projednáno a schváleno představenstvem družstva dne 30.7.2002


Nahoru Začátek stránky Úvod

Podmínky pro povolení pronájmu části společných prostor

Žadatel předloží SBD NH písemnou žádost. Jakmile bude žádost zaregistrována na podatelně, bude přidělena příslušné bytové techničce, která ji doplní o skutečnosti důležité z hlediska provozu domu (upozorní na důsledky, které pro dům může mít zamýšlený pronájem, např. chybějící náhradní kočárkárna, v zamýšleném pronájmu umístěná patní měřidla, příp. pronájmem omezený přístup k místnostem s měřidlem, posoudí potřebu zvláštního vstupu z hlediska požadovaného provozního záměru apod.). Poté žádost předá k projednání technické komisi.

Žádost musí obsahovat následující:
- jméno a bydliště žadatele
- adresu a přesné vymezení části společných prostor, které mají být předmětem pronájmu
- nákres půdorysu předmětného podlaží s vyznačením prostoru pronájmu
- účel, ke kterému má pronájem sloužit
- písemný souhlas všech členů samosprávy, kteří dosud daný prostor v souladu s kolaudačním rozhodnutím využívali, se záměrem pronájmu (vchodu, resp. celého domu - HS)
- pokud bude pronájem sloužit k podnikání (obchod, služby apod.), musí žádost obsahovat vyjádření Krajského hygienika a Městského požárního rady a dále vymezení provozu
- souhlas VČS
- souhlas vlastníků jednotek v daném HS

V případě, že žadatel zamýšlí zároveň s pronájmem v tomto prostoru provést stavební úpravy, zároveň doloží k žádosti potřebný technický popis a nákres zamýšlených úprav, ze kterého bude jednoznačně patrný rozsah stavebních úprav.
V případě, že žadatel hodlá pronajatý prostor zabezpečit mřížemi, doloží nákres zamýšlených mříží a návrh způsobu jejich osazení.
V případě, že hodlá osadit na fasádu domu reklamní tabuli či jinak zasáhnout do vzhledu fasády či domu (barevné řešení, výměna části vstupní stěny za dveře apod.), doloží k žádosti nákres, popis a rozměry tohoto záměru.

Technická komise projedná žádost až poté, jakmile bude obsahovat všechny potřebné náležitosti.

Po zvážení všech aspektů z předané dokumentace technická komise doporučí nebo nedoporučí žádost k projednání představenstvu družstva.

Po projednání předmětné žádosti představenstvem družstva a stanovení rozhodnutí budou učiněny následující kroky:

1. V případě nesouhlasu se žádostí:

Představenstvo prostřednictvím svého tajemníka sdělí písemně svůj nesouhlas přímo žadateli, kopii sdělení předá příslušné bytové techničce.

2. V případě souhlasu se žádostí:

Žádost s příslušným rozhodnutím představenstva družstva bude předána výrobnímu náměstkovi SBD NH. Ten zajistí písemné uvědomění žadatele o výsledku jednání a následných krocích. Dále zajistí zpracování technických podmínek nutných k uzavření smlouvy o pronájmu a tyto předá společně se žádostí na právní oddělení družstva k uzavření smlouvy.
Po uzavření smlouvy bude veškerá dokumentace včetně smlouvy předána příslušné bytové techničce k archivaci, příp. ke kontrole smluvních podmínek.


Nahoru Začátek stránky Úvod