úvod o družstvu služby kontakty střediska dokumenty infodeska zpravodaje infosystém

Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 31. května 2018

31. května tohoto roku se konalo pravidelné shromáždění delegátů našeho bytového družstva. Shromáždění delegátů přijalo následující usnesení:

Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:

účetní závěrku za rok 2017,
převod zisku vytvořeného v roce 2017 ve výši 106 728,18 Kč do nedělitelného fondu družstva.

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 9. května 2018


P O Z V Á N K A

Představenstvo SBD NHsvolává Shromáždění delegátů SBD NH, které se bude konat dne 31. května 2018 (čtvrtek) od 16°° hod. v Kulturním domě K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, s tímto programem:

1.Zahájení
2.Volba komisí
3.Zpráva představenstva
4.Zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku
5.Zpráva kontrolní komise
6.Zpráva mandátové komise
7.Schválení účetní závěrky za rok 2017 a převod zisku do nedělitelného fondu
8.Diskuze
9.Závěr

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Příloha:

1.Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2017
2.Návrh na schválení roční účetní závěrky a návrh na převedení zisku do nedělitelného fondu družstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 24. listopadu 2017

24. listopadu tohoto roku se konalo shromáždění delegátů našeho bytového družstva svolané na žádost 10% delegátů. Shromáždění delegátů SBD NH přijalo následující usnesení:
1. Návrh na odvolání Ing. Radomíra Prešera, člena Představenstva SBD NH, nebyl Shromážděním delegátů SBD NH přijat.
2. Návrh na odvolání pana Jaroslava Vacka, člena Představenstva SBD NH, nebyl Shromážděním delegátů SBD NH přijat.
3. Shromáždění delegátů SBD NH zvolilo jednoho nového člena představenstva: pana Jiřího Kaloče
4. Návrh na odvolání pana Miroslava Hunčára, člena Kontrolní komise SBD NH, nebyl Shromážděním delegátů SBD NH přijat.
Uvedený člen představenstva byl zvolen z důvodu odstoupení pana Zdeňka Dostála z funkce člena představenstva v srpnu 2017.


Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 1. listopadu 2017


P O Z V Á N K A

Představenstvo SBD NH v souladu s čl. 75, odst. 2) Stanov SBD NH svolává na žádost 19 delegátů Shromáždění delegátů SBD NH, které se bude konat dne 24. listopadu 2017 (pátek) od 16°° hod. v Kulturním domě K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, s tímto programem:

1.Zahájení
2.Volba mandátové komise
3.Odvolání a volba členů představenstva
4.Odvolání a volba členů kontrolní komise
5.Závěr

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Upozorňujeme, že body 3. a 4. jsou v rozporu s platnými Stanovami SBD NH - Čl. 78, odstavec 8):

„V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce volí nejbližší shromáždění delegátů nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu uvedeného ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to až na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové; jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci.“

Delegáti žádající o svolání SD nedodali na žádost představenstva ve smyslu čl. 75, odstavec 5) podklady pro odvolání členů představenstva a kontrolní komise:

„K pozvánce se přikládají veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů. Družstvo informuje své členy o možnosti seznámit se se všemi podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů.“


Příloha:

1. Kopie žádosti 19 delegátů o svolání shromáždění delegátů

Poznámka:

Žádáme delegáty, aby v případě, že se nemohou dostavit na Shromáždění delegátů SBD NH osobně, byli zastoupeni pouze náhradníky zvolenými na členských schůzích. Všichni delegáti i náhradníci budou mít připraven průkaz totožnosti k řádné prezenci.


Nahoru Začátek stránky Úvod