služby infodeska zpravodaje
V Ostravě 20. června 2023

Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 8. června 2023

Shromáždění delegátů přijalo k jednotlivým bodům programu následující usnesení:

ad 7.:
1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022.
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje převedení zisku ve výši 185 239,05 Kč na úhradu ztráty z minulých let.
ad 8.:
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje Jednací řád SBD NH s účinností od 8.6.2023.
ad 9.:
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje Volební řád SBD NH s účinností od 8.6.2023.
ad 10.:
1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje na návrh delegáta Vojtěcha Bednaříka doplnění článku 6 Odměna výboru samosprávy ve druhé větě bodu 4. o slovo „následujícího“.
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje směrnici S - 206 Funkcionářské odměny s účinností od 1.7.2023.
ad 11.:
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje návrh delegáta Vojtěcha Bednaříka nepřijmout v tomto bodě žádné usnesení.
ad 12.:
Shromáždění delegátů pověřuje představenstvo vedením jednání a případným uzavřením smlouvy o převodu pohledávky družstva za společností ARCA Investments, a.s. podle nabídky Mgr. Václava Grossmana, advokáta se sídlem Polská 1271/14, 120 00 Praha 2, za nejnižší částku 3.500.000,- Kč.

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 16. května 2023

P O Z V Á N K A

Představenstvo SBD NH svolává Shromáždění delegátů SBD NH, které se bude konat
dne 8. června 2023 (čtvrtek) od 16ºº hod. v Kulturním domě K-TRIO,
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva představenstva
4. Zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2022 a návrh na převedení zisku
5. Zpráva kontrolní komise
6. Zpráva mandátové komise
7. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a schválení převedení zisku na úhradu ztráty z minulých let
8. Schválení Jednacího řádu SBD NH
9. Schválení Volebního řádu SBD NH
10. Schválení Směrnice S - 206 Funkcionářské odměny
11. Projednání návrhu dohody o narovnání mezi SBD NH a Mgr. Opletalem a Ing. Prešerem
12. Projednání nabídky na odkup pohledávky za Arca Investments, a.s.
13. Diskuze
14. Závěr

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Přílohy:
1. Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2022
2. Návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a schválení převedení zisku na úhradu ztráty z minulých let
3. Jednací řád SBD NH
4. Volební řád SBD NH
5. Směrnice S - 206 Funkcionářské odměny
6. Návrh usnesení k bodu programu 3., 4. a 5.
7. Informace delegátům ve věci řešení pohledávky za Arca Investments, a.s.
8. Návrh dohody o narovnání mezi SBD NH a Mgr. Opletalem a Ing. Prešerem
9. Nabídka na odkup pohledávky za Arca Investments, a.s.
10. Návrh usnesení k bodu programu 11. a 12.

Upozornění:
- Účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha), je k nahlédnutí v kanceláři ekonomického náměstka SBD NH nebo je k dispozici na www stránkách družstva.
- Nové znění Jednacího řádu SBD NH je k dispozici na www stránkách družstva.
- Nové znění Volebního řádu SBD NH je k dispozici na www stránkách družstva.
- Nove znění Směrnice S - 206 Funkcionářské odměny je k dispozici na www stránkách družstva.

Poznámka:
Žádáme delegáty, aby v případě, že se nemohou dostavit na Shromáždění delegátů SBD NH osobně, byli zastoupeni pouze náhradníky zvolenými na členských schůzích. Všichni delegáti i náhradníci budou mít připraven průkaz totožnosti k řádné prezenci.


Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 20. června 2022

Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 2. června 2022

Shromáždění delegátů SBD NH konané 2.6.2022 přijalo následující usnesení:

1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021.
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje převedení zisku ve výši 606 004,90 Kč na úhradu ztráty z minulých let.
3. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje záměr odkoupit spoluvlastnický podíl od Statutárního města Ostrava o velikosti 739/1000 na domech:
- č. p. 782 v Ostravě - Michálkovicích, Kasalického 15, jenž stojí na pozemku parc. č. st. 80/1,
- č. p. 783 v Ostravě - Michálkovicích, Kasalického 17, jenž stojí na pozemku parc. č. st. 80/2,
vše v obci Ostrava, část obce Michálkovice, kat. území Michálkovice, LV 1500, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem v místě a čase obvyklou, poníženou o alikvotní část nákladů na inženýrské sítě a úpravy pozemku kolem domů. Celková cena podílu SMO na domech nepřesáhne částku 22,2 mil. Kč.
4. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje záměr odkoupit od Statutárního města Ostrava tyto pozemky:
- pozemek parc. č. st. 80/1,
- pozemek parc. č. st. 80/2,
vše v obci Ostrava, část obce Michálkovice, kat. území Michálkovice, LV 1259, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a to za cenu v místě a čase obvyklou. Celková cena pozemků nepřesáhne částku 400 tis. Kč.
5. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje zajištění úvěru v maximální výši 22,6 mil. Kč na odkoupení spoluvlastnického podílu od Statutárního města Ostrava o velikosti 739/1000 na domech:
- č. p. 782 v Ostravě - Michálkovicích, Kasalického 15, jenž stojí na pozemku parc. č. 80/1,
- č. p. 783 v Ostravě - Michálkovicích, Kasalického 17, jenž stojí na pozemku parc. č. 80/2,
vše v obci Ostrava, část obce Michálkovice, kat. území Michálkovice, LV 1500, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava,
a pozemků:
- pozemek parc. č. st. 80/1,
- pozemek parc. č. st. 80/2,
vše v obci Ostrava, část obce Michálkovice, kat. území Michálkovice, LV 1259, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje, že SBD NH poskytne bankovnímu ústavu k úvěru na kupní cenu po celou dobu čerpání úvěru přiměřené zajištění, přičemž po vkladu vlastnického práva SBD NH do katastru nemovitostí bude na výše uvedených nemovitostech zřízeno zástavní právo.
6. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje vzor smlouvy o dalším členském vkladu uzavřené mezi družstvem a členy družstva, kteří užívají byty v domech Kasalického č. p. 782 a 783, Ostrava, tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 7.
Toto usnesení nabývá účinnosti k okamžiku uzavření předpokládané smlouvy mezi družstvem a Statutárním městem Ostrava o převodu vlastnického práva k spoluvlastnickému podílu města ve výši 739/1000 na bytových domech na adrese Kasalického č.p. 782 a 783 v Ostravě - Michálkovicích a vlastnického práva k pozemkům parc. č. st. 80/1 a st. 80/2 v obci Ostrava, k. ú. Michálkovice.
7. Shromáždění delegátů SBD NH volí 4 chybějící členy Představenstva SBD NH do konce stávajícího funkčního období:
Ing. Petr Dunker
Ing. Vít Macháček
Radim Mojžíšek, DiS.
Ing. Vladimíra Polomská
8. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje Stanovy Stavebního bytového družstva Nová huť v předloženém znění se schválenou změnou textu čl. 69. Stanovy tvoří nedílnou přílohu notářského zápisu. Schválené znění nových stanov převzalo do čl. 30 upravujícího podmínky, za kterých vznikne členovi družstva právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, znění čl. 39 stávajících platných Stanov SBD NH.

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 11. května 2022

P O Z V Á N K A

Představenstvo SBD NH na žádost 15 delegátů svolává Shromáždění delegátů SBD NH, které se bude konat dne 2. června 2022 (čtvrtek) od 16ºº hod. v Kulturním domě K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva představenstva
4. Zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2021 a návrh na převedení zisku
5. Zpráva kontrolní komise
6. Zpráva mandátové komise
7. Schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení převedení zisku na úhradu ztráty z minulých let
8. Schválení záměru na odkoupení spoluvlastnického podílu SMO a pozemků (domy na ulici Kasalického 782/15 a 783/17, Ostrava-Michálkovice)
9. Schválení záměru na zajištění úvěru na odkoupení spoluvlastnického podílu SMO a pozemků (domy na ulici Kasalického 782/15 a 783/17, Ostrava-Michálkovice)
10. Schválení smluv o dalším členském vkladu mezi družstvem a členy družstva, kteří užívají byty v domech na ulici Kasalického 782/15 a 783/17, Ostrava-Michálkovice
11. Odvolání p. S. Růžičky z funkce člena představenstva z důvodu porušení čl. 70, odst. 2) Stanov SBD NH
12. Volba chybějících členů představenstva
13. Schválení nového znění Stanov SBD NH
14. Schválení nového Jednacího řádu SBD NH
15. Schválení Volebního řádu SBD NH
 
Následující body byly zařazeny na program Shromáždění delegátů SBD NH na základě žádosti 20 delegátů, viz příloha č. 6:
16. Odvolání představenstva SBD NH
17. Volba členů představenstva SBD NH
18. Odvolání Kontrolní komise SBD NH
18. Volba členů Kontrolní komise SBD NH
20. Rozhodnutí o jmenování pracovní komise k návrhu nových Stanov SBD NH
 
21. Diskuze
22. Závěr

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Příloha:
1. Průvodní dopis delegátům k SD
2. Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2021
3. Seznam kandidátů do Představenstva SBD NH
4. Návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a schválení převedení zisku na úhrady ztráty
5. Záměr na odkoupení spoluvlastnického podílu SMO a pozemků
6. Záměr na zajištění úvěru na odkoupení spoluvlastnického podílu SMO a pozemků
7. Návrh smluv o dalším členském vkladu uzavřené mezi družstvem a členy družstva
8. Žádost 20 delegátů o svolání shromáždění delegátů
9. Odpověď z SD konaného dne 24.3.2022 Ing. Pickovi

Upozornění:
- Účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha), je k nahlédnutí v kanceláři ekonomické náměstkyně SBD NH nebo k dispozici na www stránkách družstva.
- Nové znění Stanov SBD NH včetně seznamu změn je k dispozici na www stránkách družstva.
- Nové znění Jednacího řádu SBD NH je k dispozici na www stránkách družstva.
- Nové znění Volebního řádu SBD NH je k dispozici na www stránkách družstva.

Poznámka:
Žádáme delegáty, aby v případě, že se nemohou dostavit na Shromáždění delegátů SBD NH osobně, byli zastoupeni pouze náhradníky zvolenými na členských schůzích. Všichni delegáti i náhradníci budou mít připraven průkaz totožnosti k řádné prezenci.


Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 29. dubna 2022

Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 24. března 2022

Shromáždění delegátů SBD NH konané dne 24. března 2022 projednalo:

a) účetní závěrku za rok 2020
Usnesení bylo přijato.
b) částečnou úhradu ztráty ve výši - 4 437 199,70 Kč z nedělitelného fondu družstva a částku ve výši - 15 500 000,00 Kč převést na neuhrazenou ztrátu minulých let
Usnesení nebylo přijato.

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 1. března 2022

P O Z V Á N K A

Představenstvo SBD NH na žádost 15 delegátů svolává Shromáždění delegátů SBD NH, které se bude
konat dne 24. března 2022 (čtvrtek) od 16ºº hod. v Kulturním domě K-TRIO,
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba komisí a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření SBD NH za rok 2020
5. Zpráva auditora k účetní závěrce SBD NH za rok 2020
6. Návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2020
7. Návrh představenstva k rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů SBD NH
8. Zpráva Kontrolní komise k návrhu představenstva na úhradu ztráty dle § 716 ZOK
9. Zpráva Kontrolní komise k návrhu představenstva o uhrazovací povinnosti členů SBD NH dle § 716 ZOK
10. Schválení/neschválení účetní závěrky SBD NH za rok 2020
11. Schválení/neschválení způsobu úhrady ztráty za rok 2020
12. Schválení/neschválení uhrazovací povinnosti členů SBD NH
13. Potvrzení/nepotvrzení členů představenstva SBD NH kooptovaných stávajícím představenstvem SBD NH
14. Volba chybějících členů představenstva na počet 9 členů dle platných Stanov SBD NH
15. Odvolání členů Kontrolní komise SBD NH
16. Volba členů Kontrolní komise SBD NH
17. Vyjádření vůle Shromáždění delegátů SBD NH k odvolání ředitele a prokuristy SBD NH a ekonomické náměstkyně v přímé souvislosti se ztrátou cca 20 mil. Kč v důsledku investice do směnek společnosti ARCA Investments, a. s.
18. Rozhodnutí o jmenování pracovní komise k návrhu nových Stanov SBD NH
19. Závěr

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Přílohy:
1. Žádost o svolání shromáždění delegátů
2. Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2020
3. Zpráva nezávislého auditora
4. Seznam kandidátů do Představenstva SBD NH
5. Návrh představenstva na úhradu ztráty za rok 2020 a Návrh představenstva k uhrazovací povinnosti členů SBD NH
6. Návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a schválení úhrady ztráty z nedělitelného fondu

Upozornění:
Žádáme o dodržení aktuálně stanovených podmínek MZ ČR.

Poznámka:
Žádáme delegáty, aby v případě, že se nemohou dostavit na Shromáždění delegátů SBD NH osobně, byli zastoupeni pouze náhradníky zvolenými na členských schůzích. Všichni delegáti i náhradníci budou mít připraven průkaz totožnosti k řádné prezenci.

Účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha), je k nahlédnutí v kanceláři ekonomické náměstkyně SBD NH nebo k dispozici na www stránkách družstva.


Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 27. listopadu 2021

Oznámení zrušení Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 30.11.2021

Na základě vyhlášení nouzového stavu a stále se zvyšujícího počtu nemocných osob Covidem-19 se představenstvo dne 27.11.2021 rozhodlo zrušit plánované Shromáždění delegátů SBD NH dne 30.11.2021. Z důvodu toho, že velká část našich delegátů jsou osoby nad 50 roků, chceme tímto rozhodnutím všechny ochránit před šířením nákazy. Nový termín pro konání Shromáždění delegátů SBD NH bude sdělen podle aktuální hygienické situace.

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 3. listopadu 2021

P O Z V Á N K A

Představenstvo SBD NH svolává Shromáždění delegátů SBD NH, které se bude konat dne
30. listopadu 2021 (úterý) od 16ºº hod. v Kulturním domě K-TRIO,
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba komisí a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva mandátové komise
4. Schválení nového znění Stanov SBD NH
5. Schválení Jednacího řádu SBD NH
6. Schválení Volebního řádu SBD NH
7. Diskuze
8. Závěr

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Přílohy:
1. Odůvodnění návrhu nového znění Stanov SBD NH
2. Návrh nového znění Stanov SBD NH
3. Návrh nového znění Stanov SBD NH - seznam změn
4. Návrh Jednacího řádu SBD NH
5. Návrh Volebního řádu SBD NH
6. Návrh usnesení Shromáždění delegátů SBD NH

Upozornění:
Bez ochrany dýchacích cest (respirátor, nanorouška) a dodržení MZ ČR aktuálně stanovených podmínek (ukončené očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, negativní RT-PCR test, negativní rychlý antigenní test „RAT“) nebude delegát vpuštěn do jednacího sálu!

Poznámka:
Žádáme delegáty, aby v případě, že se nemohou dostavit na Shromáždění delegátů SBD NH osobně, byli zastoupeni pouze náhradníky zvolenými na členských schůzích. Všichni delegáti i náhradníci budou mít připraven průkaz totožnosti k řádné prezenci.


Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 3. listopadu 2021

Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 14. října 2021

14. října tohoto roku se konalo pravidelné shromáždění delegátů našeho bytového družstva. Shromáždění delegátů přijalo následující usnesení:

- Shromáždění delegátů SBD NH neschvaluje účetní závěrku za rok 2020.
- Shromáždění delegátů SBD NH odvolává Mgr. Petra Opletala z funkce člena představenstva. Ostatní členové představenstva zůstávají ve svých funkcích.
- Shromáždění delegátů SBD NH ponechává ve funkcích stávající členy Kontrolní komise SBD NH.

Ing. Darina Slováková, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předsedkyně představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 22. září 2021

P O Z V Á N K A

Představenstvo SBD NH svolává Shromáždění delegátů SBD NH, které se bude konat dne
14. října 2021 (čtvrtek) od 16ºº hod. v Kulturním domě K-TRIO,
Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, s tímto programem:

1. Zahájení
2. Volba komisí a ověřovatelů zápisu
3. Zpráva mandátové komise
4. Schválení nového znění Stanov SBD NH
5. Schválení Jednacího řádu SBD NH
6. Schválení Volebního řádu SBD NH
7. Zpráva představenstva
8. Zpráva kontrolní komise
9. Zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2020 a návrh na úhradu ztráty
10. Schválení účetní závěrky za rok 2020 a úhrady ztráty z nedělitelného fondu
Následující body byly zařazeny na program Shromáždění delegátů SBD NH na základě žádosti delegátů, viz příloha č. 8:
11. Odvolání a volba členů představenstva SBD NH
12. Odvolání a volba členů Kontrolní komise SBD NH
13. Odvolání ředitele SBD NH a vypsání výběrového řízení na pozici ředitele SBD NH do 31. října 2021*
14. Diskuze
15. Závěr
Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Vysvětlivky:
* Bod č. 13. není v působnosti Shromáždění delegátů SBD NH

Příloha:
1. Odůvodnění návrhu nového znění Stanov SBD NH
2. Návrh nového znění Stanov SBD NH
3. Návrh Jednacího řádu SBD NH
4. Návrh Volebního řádu SBD NH
5. Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2020
6. Informace o vzniku ztráty za rok 2020 a způsobu její úhrady
7. Návrh na schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a schválení úhrady ztráty z nedělitelného fondu
8. Žádost o svolání mimořádného shromáždění delegátů

Upozornění:
Bez ochrany dýchacích cest (respirátor, nanorouška) a dodržení MZ ČR aktuálně stanovených podmínek (ukončené očkování, potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19, negativní RT-PCR test, negativní rychlý antigenní test „RAT“) nebude delegát vpuštěn do jednacího sálu!

Poznámka:
Žádáme delegáty, aby v případě, že se nemohou dostavit na Shromáždění delegátů SBD NH osobně, byli zastoupeni pouze náhradníky zvolenými na členských schůzích. Všichni delegáti i náhradníci budou mít připraven průkaz totožnosti k řádné prezenci.

Účetní závěrka (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha), je k nahlédnutí v kanceláři ekonomické náměstkyně SBD NH nebo k dispozici na www stránkách družstva:


Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 25. května 2021

Oznámení rozhodnutí Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021

Dne 19.3.2021 byl všem delegátům SBD NH v souladu se zákonem 191/202 Sb. zaslán návrh na přijetí usnesení mimo zasedání shromáždění delegátů SBD NH pro 1. kolo, následně 19.4.2021 pro 2. kolo.

Lhůta pro doručení korespondenčního hlasovacího lístku zpět družstvu byla stanovena do 13.5.2021. Z celkového počtu 113 delegátů doručili zpět družstvu řádně vyplněný korespondenční hlasovací lístek 104 delegáti.

Většina potřebná pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu 113 všech delegátů. V případě 9 delegátů, kteří nedoručili zpět družstvu hlasovací lístek, platí, že hlasovali „proti návrhu“. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba, aby hlasovala „pro návrh“ nadpoloviční většina všech delegátů (tj. 57).

Rozhodnutí Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021:

1. Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 volí na další funkční období devítičlenné Představenstvo SBD NH:
1/ Ing. Darina Slováková
2/ Mgr. Petr Opletal
3/ Jiří Kaloč
4/ Slávek Růžička
5/ Jaroslav Vacek
6/ Michaela Stablová
7/ Petr Buček
8/ Ing. Karel Kuchař
9/ Ing. Radomír Prešer
2. Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 volí na další funkční období pětičlennou Kontrolní komisi SBD NH:
1/ Jiří Ledvoň
2/ Bc. Edita Janečková
3/ Miroslav Hunčár
4/ Luděk Karas
5/ Drahoslava Tesaříková
3. Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 vyhovuje námitkám p. Rudolfa Zatloukala ze dne 13.1.2021 a ruší rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení z družstva ze dne 9.12.2020.

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

Vážení klienti,

od 17.5.2021 se úřední hodiny SBD NH obnovují v obvyklém rozsahu.

Pro komunikaci s pracovníky SBD NH přesto nadále využívejte v maximální míře emaily, telefony a poštu. Veškeré kontakty naleznete na webu SBD NH v sekci kontakty.
Pohyb ve vnitřních prostorách budov je i nadále možný pouze s nasazeným respirátorem.


Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 19. dubna 2021

Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 konaného mimo zasedání (per rollam) a výzva k rozhodnutí - 2. kolo

Představenstvo SBD NH přijalo na svém zasedání dne 17.3.2021 rozhodnutí o konání a podmínkách rozhodování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo zasedání v písemné formě (per rollam), a to v souladu s § 18, odst. 2, a § 19, odst. 2, zákona č. 191/2020 Sb. (Lex Covid justice), a ve spojení s ustanovením § 652 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) o podmínkách rozhodování per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) shromáždění delegátů tak, aby družstvo bylo schopno přijímat rozhodnutí i v případě, kdy nebude možné konat obvyklým způsobem shromáždění delegátů vzhledem k současné situaci - ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními.

Usnesení představenstva a podmínky pro rozhodování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo zasedání v písemné formě (per rollam) tvoří přílohu č.1.

V prvním kole hlasování jste měli možnost navrhnout kandidáta(y) do představenstva a kontrolní komise.

Tímto Vám v rámci druhého kola hlasování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo zasedání v písemné formě (per rollam) posíláme výzvu k rozhodnutí delegátů Stavebního bytového družstva Nová huť, IČO 000 50 831, se sídlem Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava - Výškovice, registrovaného u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. Dr XXII/29 s následujícím návrhy rozhodnutí:

1. Návrh rozhodnutí:
Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 volí na další funkční období devítičlenné Představenstvo SBD NH: (ze seznamu kandidátů)
Odůvodnění:
Funkční období Představenstva SBD NH, které bylo automaticky prodlouženo zákonem č. 191/2020 Sb. (tzv. Lex Covid justice), vzhledem k ukončení nouzového stavu z r. 2020 ke dni 14.2.2021 definitivně končí nejpozději 15. května 2021. Je tedy nutné provést volbu členů Představenstva SBD NH.
Podklady pro přijetí rozhodnutí:
- Seznam kandidátů do Představenstva SBD NH na další funkční období
2. Návrh rozhodnutí:
Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 volí na další funkční období pětičlennou Kontrolní komisi SBD NH: (ze seznamu kandidátů)
Odůvodnění:
Funkční období Kontrolní komise SBD NH, které bylo automaticky prodlouženo zákonem č. 191/2020 Sb. (tzv. Lex Covid justice), vzhledem k ukončení nouzového stavu z r. 2020 ke dni 14.2.2021 definitivně končí nejpozději 15. května 2021. Je tedy nutné provést volbu členů Kontrolní komise SBD NH.
Podklady pro přijetí rozhodnutí:
- Seznam kandidátů do Kontrolní komise SBD NH na další funkční období
3. Návrh rozhodnutí:
Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 vyhovuje námitkám p. Rudolfa Zatloukala ze dne 13.1.2021 a ruší rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení z družstva ze dne 9.12.2020.
Odůvodnění:
Představenstvo SBD NH udělilo dne 16.9.2020 panu Rudolfu Zatloukalovi, bytem Dolní 3012/86, Ostrava - Výškovice, z důvodu opakovaného porušování povinností plynoucích z členství v družstvu písemnou výstrahu před vyloučením z družstva. Pan Zatloukal nevyhověl udělené výstraze a nadále hrubým způsobem a opakovaně porušoval povinnosti plynoucích z členství v družstvu. Vzhledem k tomu přijalo Představenstvo SBD NH na svém zasedání dne 9.12.2020 rozhodnutí o vyloučení pana Zatloukala z družstva. Pan Zatloukal ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o vyloučení vznesl námitky ke Shromáždění delegátů SBD NH s tím, že veškeré nedostatky odstranil. Kontrolou byl zjištěn současný stav potvrzující, že stanovy družstva i domovní řád jsou dodržovány. Představenstvo SBD NH proto navrhuje, aby Shromáždění delegátů SBD NH námitkám vyhovělo a rozhodnutí o vyloučení z družstva zrušilo.
Podklady pro přijetí rozhodnutí:
- Kopie dopisu p. Rudolfu Zatloukalovi - udělení písemné výstrahy před vyloučením z družstva ze dne 16.9.2020
- Kopie dopisu p. Rudolfu Zatloukalovi - oznámení o vyloučení člena družstva ze dne 9.12.2020
- Kopie dopisu p. Rudolfa Zatloukala - námitky proti vyloučení z družstva ze dne 13.1.2021

Předem Vám děkujeme za Vaši aktivní účast při hlasování.
S pozdravem

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 19. března 2021

Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 konané mimo zasedání (per rollam) a výzva k vyjádření - 1. kolo

Funkční období Představenstva SBD NH a Kontrolní komise SBD NH bylo automaticky prodlouženo zákonem č. 191/2020 Sb. (tzv. Lex Covid justice). Vzhledem k ukončení nouzového stavu z r. 2020 ke dni 14.2.2021 však funkční období definitivně končí nejpozději 15. května 2021. Je tedy nutné provést volbu Představenstva SBD NH a Kontrolní komise SBD NH na další funkční období.

Proto přijalo Představenstvo SBD NH na svém zasedání dne 17.3.2021 rozhodnutí o konání a podmínkách rozhodování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo zasedání v písemné formě (per rollam), a to v souladu s § 18, odst. 2, a § 19, odst. 2, zákona č. 191/2020 Sb. (Lex Covid justice), a ve spojení s ustanovením § 652 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) o podmínkách rozhodování per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) shromáždění delegátů tak, aby družstvo bylo schopno přijímat rozhodnutí i v případě, kdy nebude možné konat obvyklým způsobem shromáždění delegátů vzhledem k současné situaci - ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními.

Usnesení představenstva a podmínky pro rozhodování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo zasedání v písemné formě (per rollam) tvoří přílohu č.1.

Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo zasedání v písemné formě (per rollam) proběhne dvoukolově.

V prvním kole můžete jakožto delegáti dle čl. 15.3 Jednacího řádu SBD NH navrhnout kandidáta(y) do představenstva a kontrolní komise k dosud navrženým kandidátům. Ve druhém kole pak provedete volbu členů představenstva a kontrolní komise z kompletních doplněných seznamů kandidátů a rozhodnete o dalších návrzích.

Tímto Vám v rámci prvního kola posíláme výzvu k případnému navržení kandidátů do představenstva a kontrolní komise. Jako kandidáti mohou být navrženi jen ti členové družstva, kteří plní povinnosti člena družstva dle čl. 13. platných Stanov SBD NH.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě dne 13.11.2020

Oznámení ohledně Shromáždění delegátů SBD NH č. 2/2020

Vzhledem k platnosti mimořádných opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v ČR nelze konat stejně jako v květnu letošního roku ani plánované podzimní (volební) Shromáždění delegátů SBD NH jako obvykle, to znamená prezenčním způsobem.

V době platnosti mimořádných opatření se však aktivuje zákon č. 191/2020 Sb. (tzv. „lex covid“). Z něj vyplývá, že pokud funkce člena statutárního orgánu či kontrolní komise skončí v průběhu mimořádného opatření nebo 1 měsíc po jeho skončení, prodlužuje se jeho funkční období o další 3 měsíce po skončení mimořádného opatření. To znamená, že funkční období členů stávajícího představenstva a kontrolní komise nebude končit po uplynutí 5 let funkčního období dne 12.11.2020, a dojde k prodloužení funkčního období. Lze tedy vyčkat, až bude možné svolat a konat „normální“ shromáždění delegátů - bude na to časový prostor tří měsíců ode dne ukončení mimořádných opatření. Do té doby má stávající představenstvo i kontrolní komise stále platný mandát.

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva
(Úplné znění oznámení zde)

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 26. června 2020

Oznámení rozhodnutí Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2020

Dne 15.5.2020 byl všem delegátům SBD NH v souladu se zákonem 191/2020 Sb. zaslán návrh na přijetí usnesení mimo zasedání shromáždění delegátů SBD NH.

Lhůta pro doručení korespondenčního hlasovacího lístku zpět družstvu byla stanovena do 15.6.2020. Z celkového počtu 114 delegátů doručilo zpět družstvu řádně vyplněný korespondenční hlasovací lístek 101 delegát.

Většina potřebná pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu 114 všech delegátů. V případě 13 delegátů, kteří nedoručili zpět družstvu hlasovací lístek, platí, že hlasovali „proti návrhu“. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba, aby hlasovala „pro návrh“ nadpoloviční většina všech delegátů (tj. 58).

Výsledek hlasování o jednotlivých usneseních je následující:

1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019.
Výsledek hlasování:pro návrh:98 (85,96%)
proti návrhu:1 + 13 (12,28%)
zdržel se:2 (1,76%)
Usnesení bylo přijato.
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje převod vytvořeného zisku za rok 2019 ve výši 108 461,73 Kč do nedělitelného fondu družstva.
Výsledek hlasování:pro návrh:99 (86,84%)
proti návrhu:proti návrhu: 0 + 13 (11,40%)
zdržel se:zdržel se: 2 (1,76%)
Usnesení bylo přijato.
1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje smlouvy o dalším členském vkladu uzavřené mezi družstvem a členy družstva, kteří užívají byty v domech Na Baranovci č. p. 1975, 1976, 1977, 1978, Slezská Ostrava tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 k návrhu rozhodnutí shromáždění delegátů.
Výsledek hlasování:pro návrh:86 (75,44%)
proti návrhu:0 + 13 (11,40%)
zdržel se:15 (13,16%)
Usnesení bylo přijato.

V Ostravě, dne 26.6.2020

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 15. května 2020

Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2020 konané mimo zasedání

Vzhledem k platnosti mimořádných opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 (COVID-19) v ČR nelze konat Shromáždění delegátů SBD NH jako obvykle, to znamená prezenčním způsobem. Přijetím zákona č. 191/2020 Sb. s platností od 24. dubna 2020 však může shromáždění delegátů rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (korespondenčně). Představenstvo družstva proto přijalo na svém zasedání dne 6. 5. 2020 rozhodnutí o korespondenčním hlasování shromáždění delegátů č. 1/2020.

Z tohoto důvodu rozesíláme návrh rozhodnutí s textem navrhovaných usnesení včetně odůvodnění a podkladů potřebných pro přijetí rozhodnutí a korespondenční hlasovací lístek.

Předem děkujeme za aktivní účast při hlasování a těšíme se na osobní setkání v listopadu letošního roku na snad již "normálně" konaném shromáždění delegátů, na jehož programu budou i volby do Představenstva a Kontrolní komise SBD NH na další funkční období.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Návrh rozhodnutí shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2020

Představenstvo SBD NH navrhuje shromáždění delegátů, aby přijalo níže uvedená rozhodnutí:

1. Návrh rozhodnutí:
"Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019."
Odůvodnění:
Představenstvo SBD NH projednalo dne 6. 5. 2020 Výroční zprávu o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2019 a po projednání zprávy doporučuje Shromáždění delegátů SBD NH, aby přijalo usnesení o schválení roční účetní závěrky.
Schválení účetní závěrky rovněž doporučuje Kontrolní komise SBD NH.
Podklady pro přijetí rozhodnutí:
- Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2019 (příloha č. 1)
- Doporučení Kontrolní komise SBD NH ke chválení účetní závěrky za rok 2019 (příloha č. 2)
2. Návrh rozhodnutí:
"Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje převod vytvořeného zisku za rok 2019 ve výši 108 461,73 Kč do nedělitelného fondu družstva."
Odůvodnění:
Představenstvo SBD NH projednalo dne 6. 5. 2020 Výroční zprávu o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2019 a po projednání zprávy doporučuje Shromáždění delegátů SBD NH, aby přijalo usnesení o převodu vytvořeného zisku za rok 2019 ve výši 108 461,73 Kč do nedělitelného fondu družstva.
Podklady pro přijetí rozhodnutí:
- Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2019 (příloha č. 1)
3. Návrh rozhodnutí:
"Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje smlouvy o dalším členském vkladu uzavřené mezi družstvem a členy družstva, kteří užívají byty v domech Na Baranovci č. p. 1975, 1976, 1977, 1978, Ostrava tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 k návrhu rozhodnutí Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2020."
Odůvodnění:
Družstvo uzavřelo v průběhu roku 2019 se Statutárním městem Ostrava – městským obvodem Slezská Ostrava smlouvy, na základě kterých nabylo do svého výlučného vlastnictví bytové domy v Ostravě na ulici na Baranovci č.p. 1975 - 1978, včetně pozemků, na kterých jsou bytové domy postaveny. Dosud družstvo vlastnilo na bytových domech jen spoluvlastnický podíl ve výši cca 25 %.
Za účelem zajištění financování kupní ceny uzavřelo družstvo s jednotlivými družstevníky smlouvy o dalším členském vkladu podle § 572 ZOK. Dotčení družstevníci buď již další členský vklad zcela uhradili, nebo se jej zavázali splácet ve formě úvěru.
K nabytí účinnosti smluv o dalším členském vkladu je nezbytné, aby je shromáždění delegátů schválilo podle § 656 písm. h) ve spojení s § 669 odst. 1 ZOK.
V příloze naleznete přehled všech bytů a garáží, kterých se uzavření smlouvy o dalším členském vkladů týká společně s výší dalšího členského vkladu a vzorem schvalovaných smluv.
V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto rozhodnutí kontaktujte vedení družstva.
Podklady pro přijetí rozhodnutí:
- Seznam dalších členských vkladů členů družstva v domech na Baranovci, vzor uzavřené Smlouvy o dalším členském vkladu na byt a vzor uzavřené Smlouvy o dalším členském vkladu na garáž (příloha č. 3)

V Ostravě, dne 15. 5. 2020

Mgr. Petr Opletal, v. r.
předseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

INFORMACE K PŘEVODŮM DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ/GARÁŽÍ SBD NH DO VLASTNICTVÍ

Z důvodu četných dotazů a mylně prezentovaných informací k možnostem převodů bytů/garáží Stavebního bytového družstva Nová huť do vlastnictví členů družstva - nájemců i po roce 2020 vám sdělujeme:

- SBD NH převádí své byty do vlastnictví svých členů v souladu se Stanovami SBD NH, konkrétně Článek 12 – Členská práva a povinnosti, bod i) - družstvo je povinno převést byt do vlastnictví každého člena, který si o převod bytu do vlastnictví požádá, a to bez ohledu na termín, kdy o převedení bytu požádá,
- SBD NH tedy bude převádět svým členům byty/garáže do vlastnictví bez ohledu na námitku promlčení i po roce 2020,
- SBD NH bude převádět byty/garáže do vlastnictví i těm svým členům, kteří si o převod požádají až po roce 2020.

Ti, kteří již mají podanou žádost o převedení bytu/garáže do vlastnictví v roce 2020 a mají stále vysoké nesplacené závazky vůči SBD NH (anuita, úvěr) si mohou o posunutí termínu zažádat, a to písemně na adrese SBD NH, Hýlova 26/40, Ostrava - Výškovice, nebo elektronicky na e-mail: simkova@sbdnh.cz, paní Alena Šimková, referentka převodů jednotek do vlastnictví.


Nahoru Začátek stránky Úvod