úvod o družstvu služby kontakty střediska dokumenty infodeska zpravodaje infosystém
V Ostravě 25. května 2021

Oznámení rozhodnutí Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021

Dne 19.3.2021 byl všem delegátům SBD NH v souladu se zákonem 191/202 Sb. zaslán návrh na přijetí usnesení mimo zasedání shromáždění delegátů SBD NH pro 1. kolo, následně 19.4.2021 pro 2. kolo.

Lhůta pro doručení korespondenčního hlasovacího lístku zpět družstvu byla stanovena do 13.5.2021. Z celkového počtu 113 delegátů doručili zpět družstvu řádně vyplněný korespondenční hlasovací lístek 104 delegáti.

Většina potřebná pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu 113 všech delegátů. V případě 9 delegátů, kteří nedoručili zpět družstvu hlasovací lístek, platí, že hlasovali „proti návrhu“. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba, aby hlasovala „pro návrh“ nadpoloviční většina všech delegátů (tj. 57).

Rozhodnutí Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021:

1. Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 volí na další funkční období devítičlenné Představenstvo SBD NH:
1/ Ing. Darina Slováková
2/ Mgr. Petr Opletal
3/ Jiří Kaloč
4/ Slávek Růžička
5/ Jaroslav Vacek
6/ Michaela Stablová
7/ Petr Buček
8/ Ing. Karel Kuchař
9/ Ing. Radomír Prešer
2. Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 volí na další funkční období pětičlennou Kontrolní komisi SBD NH:
1/ Jiří Ledvoň
2/ Bc. Edita Janečková
3/ Miroslav Hunčár
4/ Luděk Karas
5/ Drahoslava Tesaříková
3. Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 vyhovuje námitkám p. Rudolfa Zatloukala ze dne 13.1.2021 a ruší rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení z družstva ze dne 9.12.2020.

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

Vážení klienti,

od 17.5.2020 se úřední hodiny SBD NH obnovují v obvyklém rozsahu.

Pro komunikaci s pracovníky SBD NH přesto nadále využívejte v maximální míře emaily, telefony a poštu. Veškeré kontakty naleznete na webu SBD NH v sekci kontakty.
Pohyb ve vnitřních prostorách budov je i nadále možný pouze s nasazeným respirátorem.


Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 19. dubna 2021

Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 konaného mimo zasedání (per rollam) a výzva k rozhodnutí - 2. kolo

Představenstvo SBD NH přijalo na svém zasedání dne 17.3.2021 rozhodnutí o konání a podmínkách rozhodování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo zasedání v písemné formě (per rollam), a to v souladu s § 18, odst. 2, a § 19, odst. 2, zákona č. 191/2020 Sb. (Lex Covid justice), a ve spojení s ustanovením § 652 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) o podmínkách rozhodování per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) shromáždění delegátů tak, aby družstvo bylo schopno přijímat rozhodnutí i v případě, kdy nebude možné konat obvyklým způsobem shromáždění delegátů vzhledem k současné situaci - ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními.

Usnesení představenstva a podmínky pro rozhodování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo zasedání v písemné formě (per rollam) tvoří přílohu č.1.

V prvním kole hlasování jste měli možnost navrhnout kandidáta(y) do představenstva a kontrolní komise.

Tímto Vám v rámci druhého kola hlasování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo zasedání v písemné formě (per rollam) posíláme výzvu k rozhodnutí delegátů Stavebního bytového družstva Nová huť, IČO 000 50 831, se sídlem Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava - Výškovice, registrovaného u Krajského soudu v Ostravě pod spis. zn. Dr XXII/29 s následujícím návrhy rozhodnutí:

1. Návrh rozhodnutí:
Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 volí na další funkční období devítičlenné Představenstvo SBD NH: (ze seznamu kandidátů)
Odůvodnění:
Funkční období Představenstva SBD NH, které bylo automaticky prodlouženo zákonem č. 191/2020 Sb. (tzv. Lex Covid justice), vzhledem k ukončení nouzového stavu z r. 2020 ke dni 14.2.2021 definitivně končí nejpozději 15. května 2021. Je tedy nutné provést volbu členů Představenstva SBD NH.
Podklady pro přijetí rozhodnutí:
- Seznam kandidátů do Představenstva SBD NH na další funkční období
2. Návrh rozhodnutí:
Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 volí na další funkční období pětičlennou Kontrolní komisi SBD NH: (ze seznamu kandidátů)
Odůvodnění:
Funkční období Kontrolní komise SBD NH, které bylo automaticky prodlouženo zákonem č. 191/2020 Sb. (tzv. Lex Covid justice), vzhledem k ukončení nouzového stavu z r. 2020 ke dni 14.2.2021 definitivně končí nejpozději 15. května 2021. Je tedy nutné provést volbu členů Kontrolní komise SBD NH.
Podklady pro přijetí rozhodnutí:
- Seznam kandidátů do Kontrolní komise SBD NH na další funkční období
3. Návrh rozhodnutí:
Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 vyhovuje námitkám p. Rudolfa Zatloukala ze dne 13.1.2021 a ruší rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení z družstva ze dne 9.12.2020.
Odůvodnění:
Představenstvo SBD NH udělilo dne 16.9.2020 panu Rudolfu Zatloukalovi, bytem Dolní 3012/86, Ostrava - Výškovice, z důvodu opakovaného porušování povinností plynoucích z členství v družstvu písemnou výstrahu před vyloučením z družstva. Pan Zatloukal nevyhověl udělené výstraze a nadále hrubým způsobem a opakovaně porušoval povinnosti plynoucích z členství v družstvu. Vzhledem k tomu přijalo Představenstvo SBD NH na svém zasedání dne 9.12.2020 rozhodnutí o vyloučení pana Zatloukala z družstva. Pan Zatloukal ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení o vyloučení vznesl námitky ke Shromáždění delegátů SBD NH s tím, že veškeré nedostatky odstranil. Kontrolou byl zjištěn současný stav potvrzující, že stanovy družstva i domovní řád jsou dodržovány. Představenstvo SBD NH proto navrhuje, aby Shromáždění delegátů SBD NH námitkám vyhovělo a rozhodnutí o vyloučení z družstva zrušilo.
Podklady pro přijetí rozhodnutí:
- Kopie dopisu p. Rudolfu Zatloukalovi - udělení písemné výstrahy před vyloučením z družstva ze dne 16.9.2020
- Kopie dopisu p. Rudolfu Zatloukalovi - oznámení o vyloučení člena družstva ze dne 9.12.2020
- Kopie dopisu p. Rudolfa Zatloukala - námitky proti vyloučení z družstva ze dne 13.1.2021

Předem Vám děkujeme za Vaši aktivní účast při hlasování.
S pozdravem

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 19. března 2021

Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 konané mimo zasedání (per rollam) a výzva k vyjádření - 1. kolo

Funkční období Představenstva SBD NH a Kontrolní komise SBD NH bylo automaticky prodlouženo zákonem č. 191/2020 Sb. (tzv. Lex Covid justice). Vzhledem k ukončení nouzového stavu z r. 2020 ke dni 14.2.2021 však funkční období definitivně končí nejpozději 15. května 2021. Je tedy nutné provést volbu Představenstva SBD NH a Kontrolní komise SBD NH na další funkční období.

Proto přijalo Představenstvo SBD NH na svém zasedání dne 17.3.2021 rozhodnutí o konání a podmínkách rozhodování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo zasedání v písemné formě (per rollam), a to v souladu s § 18, odst. 2, a § 19, odst. 2, zákona č. 191/2020 Sb. (Lex Covid justice), a ve spojení s ustanovením § 652 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK) o podmínkách rozhodování per rollam (rozhodování mimo zasedání v písemné formě) shromáždění delegátů tak, aby družstvo bylo schopno přijímat rozhodnutí i v případě, kdy nebude možné konat obvyklým způsobem shromáždění delegátů vzhledem k současné situaci - ohrožení zdraví koronavirem (SARS CoV-2) na území ČR a s tím souvisejícími mimořádnými opatřeními.

Usnesení představenstva a podmínky pro rozhodování Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo zasedání v písemné formě (per rollam) tvoří přílohu č.1.

Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 mimo zasedání v písemné formě (per rollam) proběhne dvoukolově.

V prvním kole můžete jakožto delegáti dle čl. 15.3 Jednacího řádu SBD NH navrhnout kandidáta(y) do představenstva a kontrolní komise k dosud navrženým kandidátům. Ve druhém kole pak provedete volbu členů představenstva a kontrolní komise z kompletních doplněných seznamů kandidátů a rozhodnete o dalších návrzích.

Tímto Vám v rámci prvního kola posíláme výzvu k případnému navržení kandidátů do představenstva a kontrolní komise. Jako kandidáti mohou být navrženi jen ti členové družstva, kteří plní povinnosti člena družstva dle čl. 13. platných Stanov SBD NH.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě dne 13.11.2020

Oznámení ohledně Shromáždění delegátů SBD NH č. 2/2020

Vzhledem k platnosti mimořádných opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v ČR nelze konat stejně jako v květnu letošního roku ani plánované podzimní (volební) Shromáždění delegátů SBD NH jako obvykle, to znamená prezenčním způsobem.

V době platnosti mimořádných opatření se však aktivuje zákon č. 191/2020 Sb. (tzv. „lex covid“). Z něj vyplývá, že pokud funkce člena statutárního orgánu či kontrolní komise skončí v průběhu mimořádného opatření nebo 1 měsíc po jeho skončení, prodlužuje se jeho funkční období o další 3 měsíce po skončení mimořádného opatření. To znamená, že funkční období členů stávajícího představenstva a kontrolní komise nebude končit po uplynutí 5 let funkčního období dne 12.11.2020, a dojde k prodloužení funkčního období. Lze tedy vyčkat, až bude možné svolat a konat „normální“ shromáždění delegátů - bude na to časový prostor tří měsíců ode dne ukončení mimořádných opatření. Do té doby má stávající představenstvo i kontrolní komise stále platný mandát.

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva
(Úplné znění oznámení zde)

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 26. června 2020

Oznámení rozhodnutí Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2020

Dne 15.5.2020 byl všem delegátům SBD NH v souladu se zákonem 191/2020 Sb. zaslán návrh na přijetí usnesení mimo zasedání shromáždění delegátů SBD NH.

Lhůta pro doručení korespondenčního hlasovacího lístku zpět družstvu byla stanovena do 15.6.2020. Z celkového počtu 114 delegátů doručilo zpět družstvu řádně vyplněný korespondenční hlasovací lístek 101 delegát.

Většina potřebná pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu 114 všech delegátů. V případě 13 delegátů, kteří nedoručili zpět družstvu hlasovací lístek, platí, že hlasovali „proti návrhu“. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba, aby hlasovala „pro návrh“ nadpoloviční většina všech delegátů (tj. 58).

Výsledek hlasování o jednotlivých usneseních je následující:

1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019.
Výsledek hlasování:pro návrh:98 (85,96%)
proti návrhu:1 + 13 (12,28%)
zdržel se:2 (1,76%)
Usnesení bylo přijato.
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje převod vytvořeného zisku za rok 2019 ve výši 108 461,73 Kč do nedělitelného fondu družstva.
Výsledek hlasování:pro návrh:99 (86,84%)
proti návrhu:proti návrhu: 0 + 13 (11,40%)
zdržel se:zdržel se: 2 (1,76%)
Usnesení bylo přijato.
1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje smlouvy o dalším členském vkladu uzavřené mezi družstvem a členy družstva, kteří užívají byty v domech Na Baranovci č. p. 1975, 1976, 1977, 1978, Slezská Ostrava tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 k návrhu rozhodnutí shromáždění delegátů.
Výsledek hlasování:pro návrh:86 (75,44%)
proti návrhu:0 + 13 (11,40%)
zdržel se:15 (13,16%)
Usnesení bylo přijato.

V Ostravě, dne 26.6.2020

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 15. května 2020

Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2020 konané mimo zasedání

Vzhledem k platnosti mimořádných opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 (COVID-19) v ČR nelze konat Shromáždění delegátů SBD NH jako obvykle, to znamená prezenčním způsobem. Přijetím zákona č. 191/2020 Sb. s platností od 24. dubna 2020 však může shromáždění delegátů rozhodovat mimo zasedání v písemné formě (korespondenčně). Představenstvo družstva proto přijalo na svém zasedání dne 6. 5. 2020 rozhodnutí o korespondenčním hlasování shromáždění delegátů č. 1/2020.

Z tohoto důvodu rozesíláme návrh rozhodnutí s textem navrhovaných usnesení včetně odůvodnění a podkladů potřebných pro přijetí rozhodnutí a korespondenční hlasovací lístek.

Předem děkujeme za aktivní účast při hlasování a těšíme se na osobní setkání v listopadu letošního roku na snad již "normálně" konaném shromáždění delegátů, na jehož programu budou i volby do Představenstva a Kontrolní komise SBD NH na další funkční období.

S pozdravem

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Návrh rozhodnutí shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2020

Představenstvo SBD NH navrhuje shromáždění delegátů, aby přijalo níže uvedená rozhodnutí:

1. Návrh rozhodnutí:
"Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019."
Odůvodnění:
Představenstvo SBD NH projednalo dne 6. 5. 2020 Výroční zprávu o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2019 a po projednání zprávy doporučuje Shromáždění delegátů SBD NH, aby přijalo usnesení o schválení roční účetní závěrky.
Schválení účetní závěrky rovněž doporučuje Kontrolní komise SBD NH.
Podklady pro přijetí rozhodnutí:
- Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2019 (příloha č. 1)
- Doporučení Kontrolní komise SBD NH ke chválení účetní závěrky za rok 2019 (příloha č. 2)
2. Návrh rozhodnutí:
"Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje převod vytvořeného zisku za rok 2019 ve výši 108 461,73 Kč do nedělitelného fondu družstva."
Odůvodnění:
Představenstvo SBD NH projednalo dne 6. 5. 2020 Výroční zprávu o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2019 a po projednání zprávy doporučuje Shromáždění delegátů SBD NH, aby přijalo usnesení o převodu vytvořeného zisku za rok 2019 ve výši 108 461,73 Kč do nedělitelného fondu družstva.
Podklady pro přijetí rozhodnutí:
- Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2019 (příloha č. 1)
3. Návrh rozhodnutí:
"Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje smlouvy o dalším členském vkladu uzavřené mezi družstvem a členy družstva, kteří užívají byty v domech Na Baranovci č. p. 1975, 1976, 1977, 1978, Ostrava tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 k návrhu rozhodnutí Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2020."
Odůvodnění:
Družstvo uzavřelo v průběhu roku 2019 se Statutárním městem Ostrava – městským obvodem Slezská Ostrava smlouvy, na základě kterých nabylo do svého výlučného vlastnictví bytové domy v Ostravě na ulici na Baranovci č.p. 1975 - 1978, včetně pozemků, na kterých jsou bytové domy postaveny. Dosud družstvo vlastnilo na bytových domech jen spoluvlastnický podíl ve výši cca 25 %.
Za účelem zajištění financování kupní ceny uzavřelo družstvo s jednotlivými družstevníky smlouvy o dalším členském vkladu podle § 572 ZOK. Dotčení družstevníci buď již další členský vklad zcela uhradili, nebo se jej zavázali splácet ve formě úvěru.
K nabytí účinnosti smluv o dalším členském vkladu je nezbytné, aby je shromáždění delegátů schválilo podle § 656 písm. h) ve spojení s § 669 odst. 1 ZOK.
V příloze naleznete přehled všech bytů a garáží, kterých se uzavření smlouvy o dalším členském vkladů týká společně s výší dalšího členského vkladu a vzorem schvalovaných smluv.
V případě jakýchkoliv dotazů k tomuto rozhodnutí kontaktujte vedení družstva.
Podklady pro přijetí rozhodnutí:
- Seznam dalších členských vkladů členů družstva v domech na Baranovci, vzor uzavřené Smlouvy o dalším členském vkladu na byt a vzor uzavřené Smlouvy o dalším členském vkladu na garáž (příloha č. 3)

V Ostravě, dne 15. 5. 2020

Mgr. Petr Opletal, v. r.
předseda představenstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

INFORMACE K PŘEVODŮM DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ/GARÁŽÍ SBD NH DO VLASTNICTVÍ

Z důvodu četných dotazů a mylně prezentovaných informací k možnostem převodů bytů/garáží Stavebního bytového družstva Nová huť do vlastnictví členů družstva - nájemců i po roce 2020 vám sdělujeme:

- SBD NH převádí své byty do vlastnictví svých členů v souladu se Stanovami SBD NH, konkrétně Článek 12 – Členská práva a povinnosti, bod i) - družstvo je povinno převést byt do vlastnictví každého člena, který si o převod bytu do vlastnictví požádá, a to bez ohledu na termín, kdy o převedení bytu požádá,
- SBD NH tedy bude převádět svým členům byty/garáže do vlastnictví bez ohledu na námitku promlčení i po roce 2020,
- SBD NH bude převádět byty/garáže do vlastnictví i těm svým členům, kteří si o převod požádají až po roce 2020.

Ti, kteří již mají podanou žádost o převedení bytu/garáže do vlastnictví v roce 2020 a mají stále vysoké nesplacené závazky vůči SBD NH (anuita, úvěr) si mohou o posunutí termínu zažádat, a to písemně na adrese SBD NH, Hýlova 26/40, Ostrava - Výškovice, nebo elektronicky na e-mail: simkova@sbdnh.cz, paní Alena Šimková, referentka převodů jednotek do vlastnictví.


Nahoru Začátek stránky Úvod