úvod o družstvu služby kontakty střediska dokumenty infodeska zpravodaje infosystém

Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 30. května 2019

30. května tohoto roku se konalo pravidelné shromáždění delegátů našeho bytového družstva. Shromáždění delegátů přijalo následující usnesení:

Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:

a) účetní závěrku za rok 2018,
b) převod zisku vytvořeného v roce 2018 ve výši 42 776,15 Kč do nedělitelného fondu družstva,
c) auditora SBD NH pro období let 2019 - 2023 společnost H audit s.r.o., která splnila všechny zadávací podmínky výběrového řízení,
d) záměr odkoupit spoluvlastnický podíl od Statutárního města Ostrava o velikosti 748/1000 na domech:
- č. p. 1975 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 30, jenž stojí na pozemku parc. č. 964/6,
- č. p. 1976 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 32, jenž stojí na pozemku parc. č. 973/6,
- č. p. 1977 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 34, jenž stojí na pozemku parc. č. 973/5,
- č. p. 1978 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 36, jenž stojí na pozemku parc. č. 980/5, vše v obci Ostrava, část obce Slezská Ostrava, kat. území Slezská Ostrava, LV 4178, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem v místě a čase obvyklou, poníženou o alikvotní část nákladů na inženýrské sítě, úpravy pozemku kolem domů apod. a o alikvotní část nákladů na opravy a údržbu těchto domů. Celková cena podílu SMO na domech nepřesáhne částku 40 mil. Kč,
e) záměr odkoupit od Statutárního města Ostrava tyto pozemky:
- pozemek parc. č. 964/6,
- pozemek parc. č. 973/6,
- pozemek parc. č. 973/5,
- pozemek parc. č. 980/5, vše v obci Ostrava, část obce Slezská Ostrava, kat. území Slezská Ostrava, LV 3425, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a to za cenu v místě a čase obvyklou. Celková cena pozemků nepřesáhne částku 2 mil. Kč,
f) zajištění úvěru v maximální výši 42 mil. Kč na odkoupení spoluvlastnického podílu od Statutárního města Ostrava o velikosti 748/1000 na domech:
- č. p. 1975 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 30, jenž stojí na pozemku parc. č. 964/6,
- č. p. 1976 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 32, jenž stojí na pozemku parc. č. 973/6,
- č. p. 1977 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 34, jenž stojí na pozemku parc. č. 973/5,
- č. p. 1978 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 36, jenž stojí na pozemku parc. č. 980/5, vše v obci Ostrava, část obce Slezská Ostrava, kat. území Slezská Ostrava, LV 4178, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a pozemků:
- pozemek parc. č. 964/6,
- pozemek parc. č. 973/6,
- pozemek parc. č. 973/5,
- pozemek parc. č. 980/5, vše v obci Ostrava, část obce Slezská Ostrava, kat. území Slezská Ostrava, LV 3425, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. SBD NH poskytne bankovnímu ústavu k úvěru na kupní cenu po celou dobu čerpání úvěru přiměřené zajištění, přičemž po vkladu vlastnického práva SBD NH do katastru nemovitostí bude na výše uvedených nemovitostech zřízeno zástavní právo.

Nahoru Začátek stránky Úvod

V Ostravě 30. dubna 2019


P O Z V Á N K A

Představenstvo SBD NHsvolává Shromáždění delegátů SBD NH, které se bude konat dne 30. května 2019 (čtvrtek) od 16°° hod. v Kulturním domě K-TRIO, Dr. Martínka 1439/4, Ostrava-Hrabůvka, s tímto programem:

1.Zahájení
2.Volba komisí
3.Zpráva představenstva
4.Zpráva o výsledcích hospodaření družstva za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku
5.Zpráva kontrolní komise
6.Zpráva mandátové komise
7.Schválení účetní závěrky za rok 2018 a převod zisku do nedělitelného fondu
8.Určení auditora SBD NH pro období 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
9.Schválení záměru na odkoupení spoluvlastnického podílu SMO a pozemků (domy Na Baranovci)
10.Schválení záměru na zajištění úvěru na odkoupení spoluvlastnického podílu SMO a pozemků (domy Na Baranovci)
11.Diskuze
12.Závěr

Mgr. Petr Opletal, v. r.Jaroslav Vacek, v. r.
předseda představenstvamístopředseda představenstva

Příloha:

1.Výroční zpráva o výsledcích hospodářské činnosti za rok 2018
2.Návrh na schválení roční účetní závěrky a návrh na převedení zisku do nedělitelného fondu
3.Záměr na odkoupení spoluvlastnického podílu SMO a pozemků
4.Záměr na zajištění úvěru na odkoupení spoluvlastnického podílu SMO a pozemků

Nahoru Začátek stránky Úvod