Whistleblowing - ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém Stavebního bytového družstva Nová huť /zkratka SBD NH/ se sídlem Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava - Výškovice, IČ: 00050831

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon"), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavádí Stavební bytové družstvo Nová huť vnitřní oznamovací systém k přijímání oznámení.

Pravidla pro příjímání oznámení jsou upravena organizační směrnicí „S-123 Whistleblowing - ochrana oznamovatelů“, která byla schválena představenstvem SBD NH dne 5.12.2023.

Oznámení ve smyslu Zákona je možné učinit u příslušné osoby:

 • příslušná osoba č. 1: JUDr. Petr Hampel, Ph.D., advokát, nar. 24.7.1969
 • příslušná osoba č. 2: Mgr. Tadeáš Holub, advokát, nar. 20.9.1991

jedním z následujících způsobů:

 • elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu:
  kancelar@advokathampel.cz,
 • elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na adrese:
  www.sbdnh.cz/ochrana/index.php#formular
 • v listinné podobě zasláním na adresu Stavební bytové družstvo Nová huť, Hýlova 26/40, 700 30 Ostrava - Výškovice, v obálce zřetelně označené "Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“,
 • v listinné podobě vhozením do některé z poštovních schránek umístěných u vstupů do areálů SBD NH v obálce zřetelně označené "Neotevírat, pouze k rukám příslušné osoby“,
 • telefonicky na čísle +420 596 763 007 v době úředních hodin:
  pondělí 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:30
  středa 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00,
 • osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

SBD NH ve smyslu § 9 odst. 2) písm. b) oznamuje, že vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2, odst. 3, písm. a), b), h) nebo i) Zákona. Vnitřní oznamovací systém SBD NH je tedy určen pro zaměstnance SBD NH, dobrovolníky a stážisty.

Oznamovatel má možnost své oznámení také podat přímo prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřizuje Ministerstvo spravedlnosti. Oznamovací systém je dostupný na adrese oznamovatel.justice.cz. Podání oznámení tímto způsobem není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému.

Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. Vědomé podání nepravdivého oznámení je přestupkem podle Zákona.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Formulář pro oznamování protiprávního jednání:

Oznamovatel (jméno, příjmení, datum narození, adresa,...)
E-mail
Telefon
Povinný subjekt (na koho se oznámení směřuje)
Vztah k povinnému subjektu (zaměstnanec,...)
Aktuální rok (ochrana proti spamu)
Text oznámení:


Nahoru Začátek stránky Úvod