služby infodeska zpravodaje

SBD NH se zaměřuje na komplexní správu bytů, garáží a domů včetně poskytování souvisejících služeb.

Nabízíme seriózní přístup a komplexní správu bytů, garáží a domů pro:

 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytová družstva
 • Majitele bytových domů

Poskytujeme kvalitní a efektivní služby, které jsou zajišťovány převážně vlastními kvalifikovanými zaměstnanci, a to zejména v těchto oblastech:

 • Ekonomická správa
 • Technická správa

Kromě komplexní správy svým klientům dále zajistíme:

 • výhodné pojištění objektu v širokém rozsahu za velmi výhodných podmínek včetně pojištění odpovědnosti statutárních orgánů – Společenství pod správou SBD NH může využít Rámcového pojištění sjednaného SČMBD (Svaz českých a moravských bytových družstev), cena tohoto pojištění je řádově o polovinu až 2/3 nižší než obvyklá cena nabízená na trhu,
 • bezplatné využití služeb SIPO.

Dále mimo činností sjednaných příkazní smlouvou nabízíme:

 • zajištění veškerý oprav a úkonů, které jsou předmětem našeho živnostenského oprávnění, disponujeme v tomto oboru vlastními pracovníky. Jedná se o obory:
  • zedník
  • instalatér
  • stolař
  • elektrikář – drobné opravy, revize
  • plynař – drobné opravy, revize i kontroly
 • zajištění veškerých úkonů směřujících k provedení oprav, výměn atd. dodavatelským způsobem (nabídky rozsahu a cen, přípravu smlouvy, kontrolu provedení),
 • zajištění výběrových řízení, stavebního dozoru, sledování záručních lhůt včetně uplatňování reklamací apod.,
 • zajištění ekonomických služeb nad rámec jmenovaných (např. ekonomické rozvahy, příprava podkladů pro případné bankovní úvěry, atd.),
 • tepelně-technické měření bytů, technickou výpomoc, konzultace apod.,
 • statistiky a sledování spotřeb tepla, odběru vody apod. v bytech za požadovaná období,
 • součinnost při legislativních změnách – úpravy stanov, svolání shromáždění vlastníků dle pokynů příkazce, zajištění notáře apod.
 • zprostředkování právního zastoupení pro případy podání žalob, zastupování u soudu apod.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Nabídka komplexní správy

Ekonomická správa

 • Průběžné vedení účetnictví SVJ v souladu s platnými předpisy
 • Sestavení roční účetní závěrky a zpracování daně z příjmu právnických osob včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce
 • Provádění měsíčního finančního vyrovnání – zúčtování příjmů a výdajů
 • Kontrola a realizace plateb účetních dokladů
 • Zpracování podkladů pro platby vlastníků/nájemníků prostřednictvím SIPO a inkaso
 • Zpracování ročního zúčtování služeb do 30. 4. následujícího roku a navržení úpravy zálohových plateb dle vyúčtování
 • Zpracování vyúčtování služeb pro vlastníky/nájemníky, včetně doručení
 • Vyhotovení předpisu záloh (1 x ročně), včetně doručení
 • Uzavření smluv a dodatků s dodavateli energií (dodávka tepla a teplé vody, dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod, dodávka elektrické energie a plynu pro společné prostory)
 • Uzavření smluv a dodatků s dodavateli služeb (úklid společných částí domu, deratizace a dezinsekce společných částí domu, servis výtahů, revize)
 • Zajištění pojištění objektu s využitím exkluzivity Rámcové pojistné smlouvy Svazu českých a moravských bytových družstev, včetně kompletní agendy od uplatnění pojistné události až po její likvidaci (cena pojištění je řádově o polovinu nižší, než je obvyklá cena)
 • Evidence vlastníků a nájemníků bytů a/nebo garáží
 • Vedení personální a mzdové agendy
 • Jednání s OSSZ a zdravotními pojišťovnami (na základě plné moci)
 • Archivace dokladů (účetních, administrativních, technických) po dobu správy
 • Zpracování a odeslání upomínky dlužníkům (1. Upomínka)
 • Zaslání informace o pohledávkách statutárnímu orgánu
 • Účetní a ekonomické poradenství pro SVJ

Technicko-provozní správa

 • Vedení evidence (plánu) zákonem stanovených kontrol a revizí technických zařízení, sledování doby platnosti revizí dle příslušných ČSN a dalších platných technických a zákonných předpisů
 • Realizace povinných periodických revizí technických zařízení a měřidel (elektro, plyn, výtahy, hasicí přístroje a hydranty, hromosvody apod.) a zajištění odstranění zjištěných závad. Vedení knihy revizí
 • Zajištění nepřetržité havarijní služby v těchto profesích:
  • vodoinstalatér
  • plynař
  • elektrikář
  • topenář
  • zámečník
 • Provoz a údržba výtahu
 • Smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby pro výtahy
 • Evidence všech měřidel, zajištění podkladů pro odečty vodoměrů a RTN a následné zpracování odečtů
 • Zpracování návrhu plánu oprav včetně odhadu finančních nákladů a možností finančního zajištění v oblasti rekonstrukcí
 • Zajištění technické výpomoci a tepelně-technického měření
 • Provádění pravidelné technické kontroly objektu a informování statutárního orgánu o rozsahu potřebných oprav a výměně technických zařízení (4x ročně)
 • Sledování záručních lhůt a uplatnění reklamace vad
 • Zajištění agendy uplatnění pojistné události až po její likvidaci
 • Smluvní zajištění dodávek plynu, elektrické energie, tepla a TUV, studené vody a odpadních vod do společných prostor
 • Smluvní zajištění provozu kotelny
 • Smluvní zajištění běžného úklidu a údržby společných prostor objektu, úklid a údržba přilehlých chodníků
 • Provádění pravidelných kontrol úklidu objektu
 • Smluvní zajištění údržby zeleně
 • Zajištění odstranění drobných oprav a údržby společných částí domu
 • Vyznačení údajů o správci a kontakty na havarijní služby
 • Aktualizace informativních nástěnek ve společných částech domu
 • Archivace veškeré technické dokumentace nemovitosti po dobu správy

Právní služby

 • Průběžné poskytování informací o změnách v legislativě ve vztahu k SVJ (změny stanov, změny zápisu v rejstříku společenství vlastníků jednotek a sbírce listin)
 • Sledování dlužníků v rámci insolvenčního řízení (osobní bankrot)
 • Zaslání předžalobní výzvy dlužníkům
 • Zprostředkování právního zastoupení (žaloby, účast na soudním jednání)
 • Poskytnutí právního poradenství v oblasti SVJ

Nahoru Začátek stránky Úvod