Služby

V současnosti se SBD NH zaměřuje převážně na činnosti spojené se zajištěním komplexní správy domů a na výkon funkce statutárního orgánu SVJ - profesionálního předsedy společenství.

Dále Stavební bytové družstvo Nová huť nabízí tyto služby:

 • Ekonomická správa – účetnictví, roční vyúčtování služeb, předpis záloh, upomínání dlužníků
 • Servis výtahů – údržba a opravy výtahů a výtahové šachty
 • Odborné posouzení stavebních úprav bytů, včetně stanovení podmínek realizace
 • Příprava a organizace výběrových řízení, odborné vyhodnocení předložených nabídek
 • Technická prohlídka budov, návrh plánu oprav včetně odborného odhadu nákladů
 • Preventivní požární prohlídka bytových domů
 • Vytvoření dokumentace SVJ nebo BD na míru – stanovy, směrnice, pravidla, dokumentace GDPR
 • Příprava dokumentů pro rozhodnutí shromáždění vlastníků mimo zasedání (per rollam)
 • Vypracování Návrhu na zápis změny do Rejstříku SVJ při změně statutárního orgánu

a mnoho dalších služeb, mezi které se řadí také

 • Založení SVJ

Pro nově vznikající společenství vlastníků jednotek nabízíme organizační a administrativní přípravu ustavujícího shromáždění vlastníků.

SVJ se zakládá třemi možnými způsoby:

 • prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, které musí obsahovat i náležitosti stanov SVJ,
 • schválením stanov SVJ,
 • ujednáním ve smlouvě o výstavbě.

SVJ pak vždy vzniká až zápisem do veřejného rejstříku (Rejstříku společenství vlastníků jednotek). SVJ může být nově založeno i v domě, kde je méně než pět jednotek. V takovém případě s tím ale musí souhlasit všichni vlastníci jednotek.

První – ustavující shromáždění vlastníků s sebou nese řadu povinností a je organizačně náročné. Rádi vám pomůžeme. Shromáždění zorganizujeme, připravíme pozvánky, stanovy a další potřebné podklady pro zdárný průběh ustavení SVJ, zajistíme rovněž notáře. Shromáždění povedeme a následně zajistíme zápis společenství a zvoleného statutárního, případně i kontrolního orgánu do Rejstříku společenství vlastníků jednotek.

V případě zájmu o některou z těchto služeb nás, prosím, kontaktujte na e-mail spravasvj@sbdnh.cz, nebo použijte Kontaktní formulář.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Nabídka komplexní správy domu

Pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a majitele bytových domů nabízíme kompletní služby v oblasti správy nemovitostí.
Postaráme se o váš dům po ekonomické, technické i provozní stránce.

Ekonomická správa

 • Průběžné vedení účetnictví v souladu s platnými předpisy
 • Sestavení roční účetní závěrky včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce
 • Zpracování daně z příjmu právnických osob
 • Zpracování ročního vyúčtování služeb
 • Návrh výše předpisu záloh v závislosti na výsledku vyúčtování a zohlednění zvýšení cen služeb
 • Zpracování podkladů pro platby vlastníků prostřednictvím SIPO a inkaso
 • Zajištění pojištění objektu s využitím exkluzivity Rámcové pojistné smlouvy Svazu českých a moravských bytových družstev (cena pojištění je takřka o 60 % nižší, než je obvyklá cena)
 • Vedení personální a mzdové agendy
 • Sledování dlužníků společenství, upomínání a příprava podkladů pro vymáhání dluhu
 • Vedení evidence vlastníků/nájemců
 • Informační internetový systém INTEGRI G5i
 • Archivace dokladů (účetních a administrativních) po dobu správy

Technicko-provozní správa

 • Zajištění povinných periodických revizí technických zařízení a měřidel a odstranění zjištěných závad
 • Zajištění nepřetržité havarijní služby
 • Evidence všech měřidel, zajištění podkladů pro odečty vodoměrů a RTN
 • Zpracování návrhu plánu oprav, včetně odhadu finančních nákladů a možností finančního zajištění
 • Zajištění běžné údržby domu
 • Realizace výběrových řízení při opravách domu a investičních akcích
 • Pravidelná technická kontrola domu odborným pracovníkem
 • Sledování záručních lhůt a uplatnění reklamace vad
 • Administrativa spojená s likvidací pojistných událostí
 • Uzavření dodavatelských smluv včetně projednání jejich změn
 • Zajištění agendy stavebních úprav jednotek
 • Vyznačení údajů o správci a kontaktů na havarijní služby
 • Archivace dokladů (technických a stavebních) po dobu správy

Právní služby

 • Průběžné informování o změnách v legislativě ve vztahu k SVJ a BD
 • Sledování úpadku fyzických osob – kontrola dlužníků v Insolvenčním rejstříku
 • Zprostředkování služeb notáře
 • Zprostředkování právního zastoupení (podání žaloby, účast na soudním jednání)
 • Archivace právních dokladů po dobu správy

V případě zájmu o konkrétní nabídku na zajištění správy SVJ nebo BD nás, prosím, kontaktujte na e-mail spravasvj@sbdnh.cz, nebo použijte Kontaktní formulář. Nabídku vám připravíme v rozsahu dle vašich požadavků a potřeb.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Profesionální předseda společenství vlastníků

Nabízíme výkon funkce profesionálního předsedy společenství vlastníků s přijetím veškeré odpovědnosti spojené s výkonem této funkce, s odbornými znalostmi a s ekonomickým, technickým i právním zázemím Stavebního bytového družstva Nová huť..

Nabízená služba je určena pro ta SVJ, kterým se nedaří zvolit výbor společenství vlastníků. V takovém případě existuje možnost schválit jednočlenný statutární orgán tzv. předsedu společenství.

Profesionální předseda je optimálním řešením v případech, kdy:.

 • původní členové výboru vykonávali funkci dlouhodobě a nechtějí již, např. z důvodu věku, pokračovat,
 • „mladí“ vlastníci jsou pracovně velice zaneprázdněni, mají malé děti a nejsou ochotni této funkci věnovat volný čas,
 • vlastníci v domě si nerozumí, mají rozdílné názory na správu domu, a proto není nikdo ochoten dům „řídit“,
 • většina bytů je v pronájmu a v domě nežijí osoby zainteresované na řádném chodu SVJ,
 • vlastníci v domě se necítí natolik odborně způsobilí, aby funkci řádně a zodpovědně vykonávali.

Na společenství vlastníků jednotek jsou kladeny povinnosti právního, ekonomického a provozně technického charakteru, které jsou dány závaznými právními normami. Z toho plyne pro statutární orgán SVJ značná osobní odpovědnost.

Profesionální předseda společenství vlastníků, jako statutární orgán, podléhá rozhodnutí shromáždění vlastníků a jeho hlavním úkolem je řízení, kontrola a rozhodování o záležitostech SVJ. Za svou činnost odpovídá předseda společenství shromáždění vlastníků.

Výhod pro vaše SVJ je hned několik, a to zejména:.

 • Činnosti statutárního orgánu zajišťuje s péčí řádného hospodáře profesionál s potřebnými znalostmi.
 • V Rejstříku SVJ je jako předseda společenství zapsáno SBD NH, v případě výboru jsou zde uvedeny osobní údaje jednotlivých členů výboru.
 • Odměna za výkon funkce předsedy společenství je v obvyklých případech nižší než součet odměn členů výboru společenství.
 • SBD NH převezmeme veškeré zákonem a stanovami dané povinnosti statutárního orgánu společenství vlastníků jednotek. Rozsahu a náročnosti poskytovaných služeb odpovídá i výše pojištění odpovědnosti za škodu, která má SBD NH sjednáno u Pojišťovny Kooperativa. Limit pojistného plnění 30 000 000,- Kč představuje obecnou odpovědnost za škodu a částka 3 000 000,- Kč je limit pojistného plnění pro případ profesní odpovědnosti.
 • Nabízíme možnost využití služby SIPO zdarma.
 • Zajistíme pojištění domu s využitím exkluzivity Rámcové pojistné smlouvy Svazu českých a moravských bytových družstev. Cena pojištění je takřka o 60 % nižší, než je cena obvyklá.
 • Využití právního poradenství advokátní kanceláře spolupracující s SBD NH v oblasti bytového práva.

V případě zájmu o konkrétní nabídku na výkon funkce předsedy vašeho společenství nás, prosím, kontaktujte na e-mail spravasvj@sbdnh.cz, nebo použijte Kontaktní formulář.


Nahoru Začátek stránky Úvod