GDPR

V souvislosti s GDPR - nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů má toto nařízení dopady na všechny právnické a fyzické osoby, které zpracovávají jakékoliv osobní údaje (např.: členů družstva, zaměstnanců, obchodních partnerů atd.). Od 25. května 2018 je GDPR právně závazné a vynutitelné ve všech členských státech EU.

SBD NH jako právnická osoba založená za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů a zajišťování správy budov a pozemků ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva a správy domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob musí za účelem plnění práv a povinností s tím spojených zjišťovat a zpracovávat osobní údaje členů družstva nájemců a vlastníků, jakožto i nečlenů družstva nájemců, podnájemců a vlastníků jednotek (dále jen subjekt údajů).

Osobními údaji se pro uvedený účel např. rozumí: titul, jméno a příjmení, datum narození, rodinný stav, adresa trvalého bydliště, kontaktní (korespondenční) adresa, e-mail; telefonní kontakt, číslo mobilu, číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO.

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány družstvem, jakožto správcem osobních údajů za účelem plnění jeho práv a povinností vyplývajících ze zajišťování ekonomické a technicko-provozní správy domu a pozemku, jakožto i souvisejících služeb, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění těchto práv a povinností, minimálně však po dobu trvání smluvního vztahu a poté po dobu do vypořádání vzájemných závazků mezi subjektem údajů a správcem.

Osobní údaje budou zpracovávány družstvem, respektive jeho zaměstnanci, členy představenstva, kontrolní komise družstva a funkcionáři a mohou být zpřístupněny také dodavatelům služeb.

Zpracovávání osobních údajů je prováděno automatizovaně (informační systém INTEGRI) i manuálně (listinné dokumenty).

Subjekty zpracovávaných osobních údajů mají práva, která jim poskytují příslušné právní předpisy, jako je právo přístupu ke svým osobním údajům, právo požadovat informace o zpracování svých osobních údajů, právo zkontrolovat nebo aktualizovat svoje osobní údaje. Dále mají právo opravit, vymazat nebo pozastavit využívání osobních údajů, nebo v případě, kdy se domnívá či zjistí, že zpracování jejich osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou jejich soukromého života nebo v rozporu s platnou legislativou, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování a využití, mohou družstvo požádat o vysvětlení nebo odstranění vzniklého stavu, a to na adrese sídla SBD NH.

V souvislosti s nařízením GDPR byly do dokumentů přidány dva formuláře ke stažení - souhlas se zpracováním osobních údajů a pro funkcionáře prohlášení o mlčenlivosti.


Nahoru Začátek stránky Úvod