I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem nebo vlastníkem jednotky v domě je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem, stanovami družstva a navazujícími vnitrodružstevními předpisy.
2. Pro nebytové prostory platí ustanovení tohoto domovního řádu přiměřeně.

Čl. 2 Základní pojmy

1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.
2. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. sklepní box, spižní komora mimo byt apod.).
3. Příslušenstvím k bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány (např. sklepní box, spižní komora mimo byt apod.).
4. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení, např. k podnikatelské činnosti, společenské a zájmové činnosti, garáže, ateliéry apod. Nebytové a společné prostory nejsou příslušenstvím bytu.

Nahoru Začátek stránky Úvod

II. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE A VLASTNÍKA BYTU V PODMÍNKÁCH BYTOVÉHO SPOLUVLASTNICTVÍ


Čl. 3 Práva a povinnosti nájemce bytu

1. Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje občanský zákoník a stanovy družstva.
2. Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
3. Bytové družstvo je oprávněno:
- požadovat po nájemci družstevního bytu včasné a řádné provedení oprav v bytě včetně poškození, která způsobil. Pokud nájemce včas neprovede tyto práce, má bytové družstvo právo tak učinit na náklady nájemce samo, po předchozím upozornění nájemce;
- po předchozím oznámení nájemci vstoupit do bytu či nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody.
4. Nájemce a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, jsou povinni:
- řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu;
- řádně platit veškeré poplatky spojené s užíváním bytu, garáže a nebytových prostor;
- zajišťovat na své náklady řádné a včasné provedení oprav v bytě a všechny práce spojené s obvyklým udržováním bytu, jeho příslušenství a vybavení;
- na své náklady odstraňovat závady a poškození, jež způsobil v bytě nebo domě sám, nebo jež způsobily osoby, které s ním bydlí v bytě;
- při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy;
- vyžádat si souhlas družstva před prováděním stavebních úprav či jiných změn v bytě a společných prostorách.

Čl. 4 Práva a povinnosti vlastníka jednotky

1. Práva a povinnosti z vlastnictví jednotky v domě upravuje občanský zákoník a smlouva o zajišťování správy společných částí domu.
2. Bytové družstvo je povinno zajistit vlastníkovi jednotky plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.Bytové družstvo je povinno zajistit nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu.
3. Vlastník jednotky a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, jsou povinni:
- řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu;
- řádně platit veškeré poplatky spojené s užíváním bytu, garáže a nebytových prostor;
- na své náklady odstraňovat závady a poškození, jež způsobil na společných částech domu sám, nebo jež způsobily osoby, které s ním bydlí v bytě;
- při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům a vlastníkům jednotek v domě výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z vlastnictví jednotky nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy;
- vyžádat si souhlas družstva, resp. shromáždění vlastníků před prováděním stavebních úprav či jiných změn v bytě a společných prostorách, které mají přímou souvislost se stavem či provozem společných částí domu (statika, měřící technika, apod.).

Nahoru Začátek stránky Úvod

III. PRAVIDLA A UŽÍVÁNÍ SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU


Čl. 5 Užívání společných částí, prostorů a zařízení domu

1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců a vlastníků jednotek v domě.
2. Nájemci bytů a vlastníci jednotek v domě jsou povinni zejména:
- umožnit přístup k měřičům;
- udržovat volné únikové cesty a nástupní požární plochy;
- udržovat volný přístup k prostředkům požární ochrany (hydrantové skříně, suchovody, hasicí přístroje) a vstupu do strojoven výtahů, k hlavním uzávěrům plynu a vody, rozvodným zařízením el. energie;
- zabezpečit, aby v domě nebyly skladovány hořlavé látky, především hořlavé kapaliny, tlakové láhve a jiné nebezpečné látky;
- zabezpečit, aby věci uložené ve sklepích nebyly zdrojem vzniku požáru, šíření hmyzu a hlodavců;
- dodržovat zákaz užívat bez povolení družstva otevřeného ohně při svařování, pálení a podobných činnostech;
- dodržovat zákaz kouření a užívání omamných látek ve společných prostorách;
- umožnit požární preventivní prohlídky.

Čl. 6 Prádelny, sušárny, mandlovny

1. Způsob užívání prádelen, sušáren, mandloven stanoví výbor domovní samosprávy, případně správce.
2. U prádelen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je nájemce nebo vlastník jednotky povinen ihned po ukončení praní nebo mandlování provést zápis spotřeby do evidenčního záznamníku prádelny nebo mandlovny a tento bezodkladně vrátit pověřené osobě v domě.
3. U prádelen a mandloven bez měření spotřeby vody a elektřiny je nájemce nebo vlastník jednotky povinen bezodkladně po ukončení praní nebo mandlování uhradit paušální poplatky pověřené osobě v domě.
4. V době nočního klidu je praní a mandlování zakázáno.
5. Opravy na těchto zařízeních provádí jen odborně způsobilá osoba.

Čl. 7 Vyvěšování a vykládání věcí

1. Nájemce nebo vlastník jednotky nesmí bez písemného souhlasu družstva umisťovat na vnější konstrukce domů, např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu a anténní stožár, jakákoliv zařízení a předměty.
2. Osazování ochranných mříží a podobných konstrukcí na lodžie a balkony lze realizovat pouze se souhlasem družstva, v domech v bytovém spoluvlastnictví pouze se souhlasem shromáždění vlastníků jednotek.
3. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi.
4. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových a televizních antén včetně satelitu a jejich svodů je zapotřebí předchozího písemného souhlasu družstva, v domech v bytovém spoluvlastnictví pouze se souhlasem shromáždění vlastníků jednotek. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitostí nebo bezpečnost okolí anebo ruší jeho vzhled.

Čl. 8 Zajištění pořádku a čistoty v domě

1. Nájemce příp. vlastník jednotky a osoby s ním společně bydlící jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.
2. Družstvo je povinno zajistit provádění úklidových prací ve všech společných částech domu. V případě, že členská schůze domovní samosprávy, v případě domu v bytovém spoluvlastnictví shromáždění vlastníků jednotek, rozhodne o tom, že úklid budou provádět sami nájemci příp. vlastníci jednotek v domě, jsou tito povinni podílet se na úklidu společných prostor v domě, zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě, čištění schodišťových oken, vchodových dveří, zábradlí, osvětlovacích zařízení a odklízení sněhu z předložných schodišť a podest v zimním období, a to podle zásad a v rozsahu stanoveném dohodou uživatelů bytů v domě.
3. V případě neprovádění úklidu společných prostor nájemci bytů je družstvo oprávněno zahrnout náklady na tento úklid do nájemného za byt.
4. Vyklepávání koberců, rohožek, matrací apod. je možno pouze na místech k tomu určených a v době nenarušující noční klid.

Čl. 9 Otevírání a zavírání domu

1. Nájemci příp. vlastníci jednotek jsou povinni zamykat dům v době od 22.00 do 6.00 hodin v souladu s podmínkami požární ochrany na otevíratelnost a průchodnost dveří nacházejících se na únikové cestě. V případě, že výbor domovní samosprávy, v domech v bytovém spoluvlastnictví shromáždění vlastníků jednotek, rozhodne o tom, že dům bude uzavřen neustále, jsou všichni obyvatelé domu toto rozhodnutí povinni respektovat.
2. Místnosti hlavního uzávěru plynu musí být viditelně označeny. Klíče od těchto místností musí být stále k dispozici pro případ požáru, havárie, kontroly, a to všem uživatelům bytů, garáží a nebytových prostor.

Čl. 10 Klid v domě

1. Nájemci příp. vlastníci jednotek jsou povinni užívat byt, resp. garáž nebo nebytový prostor v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní uživatele bytů nadměrným hlukem, prachem, zápachem nebo jinými emisemi, zvláště v době nočního klidu.
2. V době od 22.00 do 6.00 hodin jsou uživatelé bytů povinni dodržovat noční klid.
3. Klid v domě jsou povinni dodržovat i uživatelé nebytových prostor.

Čl. 11 Držení domácích zvířat

1. Nájemce nebo vlastník bytu nese plnou odpovědnost za zvířata, která jsou v bytě držena. Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu a byla dodržována čistota v domě. Pokud chov zvířete zvýší náklady potřebné na udržení čistoty společných částí domu, hradí tyto zvýšené náklady nájemce nebo vlastník bytu.
2. Držení zvířat může být v odůvodněných případech zakázáno.
3. Pro chov a držení zvířat platí ustanovení § 2258 občanského zákoníku, podle kterého má nájemce právo chovat v bytě zvíře, nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Vyvolá-li chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí nájemce tyto náklady pronajímateli.

Čl. 12 Užívání garáží

1. Uživatel garáže nesmí užívat přidělenou garáž k jiným účelům než parkování vozidla (např. ne k soukromému podnikání)

Čl. 13 Užívání nebytových prostor

1. Uživatelé nebytových prostor smějí užívat tyto pronajaté prostory pouze pro účely vyplývající z nájemní smlouvy.

Nahoru Začátek stránky Úvod

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Čl. 14 Závěrečná ustanovení

1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů a stanov družstva.
2. Ustanovení domovního řádu se vztahuje i na vlastníky bytů v domech.
3. Domovní řád byl schválen představenstvem Stavebního bytového družstva Nová huť dne 26. 8. 2015 a tímto dnem nabyl účinnosti.
4. Pro vlastníky jednotek ustanovení domovního řádu nad rámec obecně platných právních předpisů nabývají platnosti dnem schválení shromážděním vlastníků jednotek v domě.
Nahoru Začátek stránky Úvod