Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH

Obsah:


Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 8. června 2023

Shromáždění delegátů přijalo k jednotlivým bodům programu následující usnesení:
ad 7.:
1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022.
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje převedení zisku ve výši 185 239,05 Kč na úhradu ztráty z minulých let.
ad 8.:
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje Jednací řád SBD NH s účinností od 8.6.2023.
ad 9.:
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje Volební řád SBD NH s účinností od 8.6.2023.
ad 10.:
1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje na návrh delegáta Vojtěcha Bednaříka doplnění článku 6 Odměna výboru samosprávy ve druhé větě bodu 4. o slovo „následujícího“.
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje směrnici S - 206 Funkcionářské odměny s účinností od 1.7.2023.
ad 11.:
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje návrh delegáta Vojtěcha Bednaříka nepřijmout v tomto bodě žádné usnesení.
ad 12.:
Shromáždění delegátů pověřuje představenstvo vedením jednání a případným uzavřením smlouvy o převodu pohledávky družstva za společností ARCA Investments, a.s. podle nabídky Mgr. Václava Grossmana, advokáta se sídlem Polská 1271/14, 120 00 Praha 2, za nejnižší částku 3.500.000,- Kč.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze Shromáždění delegátů SBD NH, konaného dne 2. června 2022

Shromáždění delegátů SBD NH konané 2.6.2022 přijalo následující usnesení:
1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2021.
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje převedení zisku ve výši 606 004,90 Kč na úhradu ztráty z minulých let.
3. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje záměr odkoupit spoluvlastnický podíl od Statutárního města Ostrava o velikosti 739/1000 na domech:
- č. p. 782 v Ostravě - Michálkovicích, Kasalického 15, jenž stojí na pozemku parc. č. st. 80/1,
- č. p. 783 v Ostravě - Michálkovicích, Kasalického 17, jenž stojí na pozemku parc. č. st. 80/2,
vše v obci Ostrava, část obce Michálkovice, kat. území Michálkovice, LV 1500, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem v místě a čase obvyklou, poníženou o alikvotní část nákladů na inženýrské sítě a úpravy pozemku kolem domů. Celková cena podílu SMO na domech nepřesáhne částku 22,2 mil. Kč.
4. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje záměr odkoupit od Statutárního města Ostrava tyto pozemky:
- pozemek parc. č. st. 80/1,
- pozemek parc. č. st. 80/2,
vše v obci Ostrava, část obce Michálkovice, kat. území Michálkovice, LV 1259, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a to za cenu v místě a čase obvyklou. Celková cena pozemků nepřesáhne částku 400 tis. Kč.
5. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje zajištění úvěru v maximální výši 22,6 mil. Kč na odkoupení spoluvlastnického podílu od Statutárního města Ostrava o velikosti 739/1000 na domech:
- č. p. 782 v Ostravě - Michálkovicích, Kasalického 15, jenž stojí na pozemku parc. č. 80/1,
- č. p. 783 v Ostravě - Michálkovicích, Kasalického 17, jenž stojí na pozemku parc. č. 80/2,
vše v obci Ostrava, část obce Michálkovice, kat. území Michálkovice, LV 1500, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava,
a pozemků:
- pozemek parc. č. st. 80/1,
- pozemek parc. č. st. 80/2,
vše v obci Ostrava, část obce Michálkovice, kat. území Michálkovice, LV 1259, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava.
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje, že SBD NH poskytne bankovnímu ústavu k úvěru na kupní cenu po celou dobu čerpání úvěru přiměřené zajištění, přičemž po vkladu vlastnického práva SBD NH do katastru nemovitostí bude na výše uvedených nemovitostech zřízeno zástavní právo.
6. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje vzor smlouvy o dalším členském vkladu uzavřené mezi družstvem a členy družstva, kteří užívají byty v domech Kasalického č. p. 782 a 783, Ostrava, tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 7.
Toto usnesení nabývá účinnosti k okamžiku uzavření předpokládané smlouvy mezi družstvem a Statutárním městem Ostrava o převodu vlastnického práva k spoluvlastnickému podílu města ve výši 739/1000 na bytových domech na adrese Kasalického č.p. 782 a 783 v Ostravě - Michálkovicích a vlastnického práva k pozemkům parc. č. st. 80/1 a st. 80/2 v obci Ostrava, k. ú. Michálkovice.
7. Shromáždění delegátů SBD NH volí 4 chybějící členy Představenstva SBD NH do konce stávajícího funkčního období:
Ing. Petr Dunker
Ing. Vít Macháček
Radim Mojžíšek, DiS.
Ing. Vladimíra Polomská
8. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje Stanovy Stavebního bytového družstva Nová huť v předloženém znění se schválenou změnou textu čl. 69. Stanovy tvoří nedílnou přílohu notářského zápisu. Schválené znění nových stanov převzalo do čl. 30 upravujícího podmínky, za kterých vznikne členovi družstva právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, znění čl. 39 stávajících platných Stanov SBD NH.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 24.3.2022

24.3.2022 se konalo shromáždění delegátů našeho bytového družstva. Shromáždění delegátů přijalo následující usnesení:
- Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje účetní závěrku za rok 2020.
- Shromáždění delegátů SBD NH neschvaluje částečnou úhradu ztráty ve výši – 4 437 199,70 Kč z nedělitelného fondu družstva a převedení částky ve výši 15 500 000,- Kč na neuhrazenou ztrátu z minulých let.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 14.10.2021

14. října tohoto roku se konalo pravidelné shromáždění delegátů našeho bytového družstva. Shromáždění delegátů přijalo následující usnesení:
- Shromáždění delegátů SBD NH neschvaluje účetní závěrku za rok 2020.
- Shromáždění delegátů SBD NH odvolává Mgr. Petra Opletala z funkce člena představenstva. Ostatní členové představenstva zůstávají ve svých funkcích.
- Shromáždění delegátů SBD NH ponechává ve funkcích stávající členy Kontrolní komise SBD NH.
Z časových důvodů se nepodařilo projednat všechny body programu, proto bylo závěrem jednání hlasováno a schváleno usnesení o svolání dalšího shromáždění delegátů, na kterém budou projednány body programu, neprojednané na tomto shromáždění delegátů: schválení nového znění Stanov SBD NH, schválení Jednacího řádu SBD NH a schválení Volebního řádu SBD NH.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Rozhodnutí Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 konaného mimo zasedání

Dne 19.3.2021 byl všem delegátům SBD NH v souladu se zákonem 191/202 Sb. zaslán návrh na přijetí usnesení mimo zasedání shromáždění delegátů SBD NH pro 1. kolo, následně 19.4.2021 pro 2. kolo.
Lhůta pro doručení korespondenčního hlasovacího lístku zpět družstvu byla stanovena do 13.5.2021. Z celkového počtu 113 delegátů doručili zpět družstvu řádně vyplněný korespondenční hlasovací lístek 104 delegáti.
Většina potřebná pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu 113 všech delegátů. V případě 9 delegátů, kteří nedoručili zpět družstvu hlasovací lístek, platí, že hlasovali „proti návrhu“. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba, aby hlasovala „pro návrh“ nadpoloviční většina všech delegátů (tj. 57).
Rozhodnutí Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021:
1. Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 volí na další funkční období devítičlenné Představenstvo SBD NH:
1/ Ing. Darina Slováková
2/ Mgr. Petr Opletal
3/ Jiří Kaloč
4/ Slávek Růžička
5/ Jaroslav Vacek
6/ Michaela Stablová
7/ Petr Buček
8/ Ing. Karel Kuchař
9/ Ing. Radomír Prešer
2. Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 volí na další funkční období pětičlennou Kontrolní komisi SBD NH:
1/ Jiří Ledvoň
2/ Bc. Edita Janečková
3/ Miroslav Hunčár
4/ Luděk Karas
5/ Drahoslava Tesaříková
3. Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2021 vyhovuje námitkám p. Rudolfa Zatloukala ze dne 13.1.2021 a ruší rozhodnutí představenstva o jeho vyloučení z družstva ze dne 9.12.2020.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Rozhodnutí Shromáždění delegátů SBD NH č. 1/2020 konaného mimo zasedání

Dne 15.5.2020 byl všem delegátům SBD NH v souladu se zákonem 191/2020 Sb. zaslán návrh na přijetí usnesení mimo zasedání shromáždění delegátů SBD NH.
Lhůta pro doručení korespondenčního hlasovacího lístku zpět družstvu byla stanovena do 15.6.2020. Z celkového počtu 114 delegátů doručilo zpět družstvu řádně vyplněný korespondenční hlasovací lístek 101 delegát.
Většina potřebná pro přijetí rozhodnutí se počítá z celkového počtu 114 všech delegátů. V případě 13 delegátů, kteří nedoručili zpět družstvu hlasovací lístek, platí, že hlasovali „proti návrhu“. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba, aby hlasovala „pro návrh“ nadpoloviční většina všech delegátů (tj. 58).
Výsledek hlasování o jednotlivých usneseních je následující:
1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje roční účetní závěrku za rok 2019.
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje převod vytvořeného zisku za rok 2019 ve výši 108 461,73 Kč do nedělitelného fondu družstva.
3. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje smlouvy o dalším členském vkladu uzavřené mezi družstvem a členy družstva, kteří užívají byty v domech Na Baranovci č. p. 1975, 1976, 1977, 1978, Slezská Ostrava tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 3 k návrhu rozhodnutí shromáždění delegátů.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 30.5.2019

30. května tohoto roku se konalo pravidelné shromáždění delegátů našeho bytového družstva. Shromáždění delegátů přijalo následující usnesení:
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:
a) účetní závěrku za rok 2018,
b) převod zisku vytvořeného v roce 2018 ve výši 42 776,15 Kč do nedělitelného fondu družstva,
c) auditora SBD NH pro období let 2019 - 2023 společnost H audit s.r.o., která splnila všechny zadávací podmínky výběrového řízení,
d) záměr odkoupit spoluvlastnický podíl od Statutárního města Ostrava o velikosti 748/1000 na domech:
- č. p. 1975 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 30, jenž stojí na pozemku parc. č. 964/6,
- č. p. 1976 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 32, jenž stojí na pozemku parc. č. 973/6,
- č. p. 1977 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 34, jenž stojí na pozemku parc. č. 973/5,
- č. p. 1978 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 36, jenž stojí na pozemku parc. č. 980/5, vše v obci Ostrava, část obce Slezská Ostrava, kat. území Slezská Ostrava, LV 4178, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a to za cenu stanovenou znaleckým posudkem v místě a čase obvyklou, poníženou o alikvotní část nákladů na inženýrské sítě, úpravy pozemku kolem domů apod. a o alikvotní část nákladů na opravy a údržbu těchto domů. Celková cena podílu SMO na domech nepřesáhne částku 40 mil. Kč,
e) záměr odkoupit od Statutárního města Ostrava tyto pozemky:
- pozemek parc. č. 964/6,
- pozemek parc. č. 973/6,
- pozemek parc. č. 973/5,
- pozemek parc. č. 980/5, vše v obci Ostrava, část obce Slezská Ostrava, kat. území Slezská Ostrava, LV 3425, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a to za cenu v místě a čase obvyklou. Celková cena pozemků nepřesáhne částku 2 mil. Kč,
f) zajištění úvěru v maximální výši 42 mil. Kč na odkoupení spoluvlastnického podílu od Statutárního města Ostrava o velikosti 748/1000 na domech:
- č. p. 1975 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 30, jenž stojí na pozemku parc. č. 964/6,
- č. p. 1976 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 32, jenž stojí na pozemku parc. č. 973/6,
- č. p. 1977 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 34, jenž stojí na pozemku parc. č. 973/5,
- č. p. 1978 v Ostravě - Slezské Ostravě, Na Baranovci 36, jenž stojí na pozemku parc. č. 980/5, vše v obci Ostrava, část obce Slezská Ostrava, kat. území Slezská Ostrava, LV 4178, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, a pozemků:
- pozemek parc. č. 964/6,
- pozemek parc. č. 973/6,
- pozemek parc. č. 973/5,
- pozemek parc. č. 980/5, vše v obci Ostrava, část obce Slezská Ostrava, kat. území Slezská Ostrava, LV 3425, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava. SBD NH poskytne bankovnímu ústavu k úvěru na kupní cenu po celou dobu čerpání úvěru přiměřené zajištění, přičemž po vkladu vlastnického práva SBD NH do katastru nemovitostí bude na výše uvedených nemovitostech zřízeno zástavní právo.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 31.5.2018

31. května tohoto roku se konalo pravidelné shromáždění delegátů našeho bytového družstva. Shromáždění delegátů přijalo následující usnesení:
Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:
- účetní závěrku za rok 2017,
- převod zisku vytvořeného v roce 2017 ve výši 106 728,18 Kč do nedělitelného fondu družstva.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 24.11.2017

24. listopadu tohoto roku se konalo shromáždění delegátů našeho bytového družstva svolané na žádost 10% delegátů. Shromáždění delegátů SBD NH přijalo následující usnesení:
1. Návrh na odvolání Ing. Radomíra Prešera, člena Představenstva SBD NH, nebyl Shromážděním delegátů SBD NH přijat.
2. Návrh na odvolání pana Jaroslava Vacka, člena Představenstva SBD NH, nebyl Shromážděním delegátů SBD NH přijat.
3. Shromáždění delegátů SBD NH zvolilo jednoho nového člena představenstva: pana Jiřího Kaloče
4. Návrh na odvolání pana Miroslava Hunčára, člena Kontrolní komise SBD NH, nebyl Shromážděním delegátů SBD NH přijat.
Uvedený člen představenstva byl zvolen z důvodu odstoupení pana Zdeňka Dostála z funkce člena představenstva v srpnu 2017.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 25.5.2017

1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:
a) roční účetní závěrku za rok 2016
b) převod zisku vytvořeného v roce 2016 ve výši 163 779,59 Kč do nedělitelného fondu družstva
2. Shromáždění delegátů potvrdilo rozhodnutí představenstva a pan Marek Hraško je vyloučen z SBD NH.
3. Návrh 18 delegátů na odvolání pana Zdeňka Dostála, člena představenstva, nebyl Shromážděním delegátů přijat.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 26.5.2016

Shromáždění delegátů SBD NH:
- schválilo roční účetní závěrku za rok 2015,
- schválilo převod zisku vytvořeného v roce 2015 ve výši 166 917,35 Kč do nedělitelného fondu družstva,
- zvolilo dva nové členy představenstva: Ing. Radomíra Prešera a Ing. Darinu Slovákovou,
- určilo společnost H audit s.r.o. jako účetního auditora družstva na období let 2016, 2017, 2018.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 28.5.2015

Shromáždění delegátů SBD NH:
a) schválilo roční účetní závěrku za rok 2014
b) schválilo převod zisku vytvořeného v roce 2014 ve výši 92 267,93 Kč do nedělitelného fondu družstva
c) zvolilo Magdalenu Daňkovou do funkce člena kontrolní komise SBD NH

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 29.5.2014

Shromáždění delegátů SBD NH:
a) schválilo roční účetní závěrku za rok 2013
b) schválilo převod zisku vytvořeného v roce 2013 ve výši 75 405,13 Kč do nedělitelného fondu družstva
c) zvolilo Petra Radeckého a Jaroslava Vacka do funkce člena představenstva SBD NH

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 21.11.2013

1. V části Obsah, část III a V se mění stávající názvy čl. 17, 40:
Název čl. 17 Převod členských práv a povinností se doplňuje o slova „- družstevního podílu“
Název čl. 40 Práva a povinnosti z nájmu bytu se ruší a nahrazuje názvem: „Práva a povinnosti člena družstva spojená s užíváním družstevního bytu“
2. Část VI a VII Obsahu:
se doplňuje:
a) o čl. 75 „Svolání shromáždění delegátů“
b) o čl. 75a „Jednání shromáždění delegátů“
c) o čl. 76 „Náhradní shromáždění delegátů“
d) o čl. 77 „Neplatnost usnesení shromáždění delegátů“
e) o čl. 99a „Nakládání s družstevním majetkem“
3. Čl. 3
Text odstavce 1) a 2) se ruší a nahrazuje textem:
Předmětem činnosti bytového družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů a správa domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob.
4. Čl. 4
Text poslední věty se ruší a nahrazuje textem:
Členem družstva nemůže být právnická osoba.
Čl. 6 Přechod a převod členství

Text odstavce 3) se ruší
5. Čl. 7 Společné členství manželů
Text odstavce 1), 2), a 3) se ruší a nahrazuje textem:
1) Společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů.
2) Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle občanského zákoníku.
Odstavec 4) se označuje jako odstavec 3).
6. Čl. 10 Přeměna členství
V textu bodu a) se slova „čl. 27“ nahrazují slovy „čl. 7 nebo čl. 24“
7. Čl. 17 Převod členských práv a povinností
Název článku se doplňuje o slova
„- družstevního podílu“ Text se doplňuje o odstavec 5), 6), 7), a 8) ve znění:
5) Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností vůči bytovému družstvu, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.
6) Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny.
7) Spoluvlastnictví družstevního podílu je vyloučeno.
8) Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.
8. Čl. 21 Zánik členství
Text se doplňuje o bod k) ve znění:
k) pokud tak stanoví jiný právní předpis.
9. Čl. 24 Úmrtí člena
Text názvu článku se doplňuje o slova „- přechod družstevního podílu“
Text odstavce 1) se ruší a nahrazuje textem:
1) Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu včetně práv a povinností s tím spojených. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela.
10. Čl. 25 Vyloučení
Text se ruší a nahrazuje textem:
1) Člen může být z družstva vyloučen, jestliže závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách.
2) Člena bytového družstva nebo společné členy bytového družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze vyloučit z družstva:
a) poruší-li hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
b) byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, anebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.
3) Hrubým porušením povinností vyplývajících z nájmu je, jestliže člen družstva, který je nájemcem družstevního bytu:
a) nezaplatil nájemné a náklady na služby s užíváním bytu spojené ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a nákladů na služby,
b) poškozuje byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem,
c) způsobuje jinak závažné škody nebo obtíže družstvu jako pronajímateli bytu nebo osobám, které v domě bydlí,
d) užívá neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo dojednáno,
e) dá byt, ve kterém sám nebydlí nebo jeho část, třetí osobě do podnájmu bez písemného souhlasu družstva,
f) po předchozí písemné výzvě neumožní družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedlo instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody nebo odpočet naměřených hodnot nebo prohlídku a revizi technického vybavení a zařízení bytu nebo jejich nezbytnou opravu nebo výměnu.
4) Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha.
5) O udělení výstrahy rozhoduje představenstvo. Ve výstraze se uvede důvod jejího udělení a člen se upozorní na možnost vyloučení a vyzve se, aby s porušováním členských povinností přestal a následky porušení členských povinností odstranil. K tomu se členovi vždy poskytne přiměřená lhůta, nejméně však 30 dnů.
6) O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo.
7) O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy důvod vyloučení nastal.
8) Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu. Rozhodnutí obsahuje i poučení o právu vylučovaného člena podat odůvodněné námitky k shromáždění delegátů ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení.
9) Rozhodnutí o vyloučení společných členů se samostatně doručuje každému z manželů. Každý ze společných členů má právo proti rozhodnutí vznést námitky i bez ohledu na vůli druhého manžela.
10) Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučované osobě doručeno rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek.
11) Proti rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek může vylučovaná osoba podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.
12) Do doby uplynutí lhůty pro podání návrhu u soudu nebo do doby pravomocného skončení soudního řízení družstvo nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku členství.
13) Rozhodnutí představenstva o vyloučení člena a rozhodnutí shromáždění delegátů o zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu člena uvedenou v seznamu členů.
14) Zánikem členství v bytovém družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebo nájem družstevního bytu.
11. Čl. 27 Zánik společného členství manželů
Text článku se ruší.
12. Čl. 28 Majetkové vypořádání
Text odstavce 1) se doplňuje o větu ve znění:
Vypořádací podíl nesmí být nižší, než kolik činí částka vyjadřující rozsah splněné vkladové povinnosti člena družstva.
13. Čl. 31 Délka členství
V textu odstavce 5) se slova „ čl. 27 odst. 3,“ nahrazují slovy „čl. 7 nebo čl. 24“
14. Čl. 34 Uzavírání smluv o nájmu bytů
Odstavec 7) se ruší a nahrazuje textem:
7) Mimo pořadník může představenstvo uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu se členem družstva v případech hodných zvláštního zřetele, zejména u bytů, jejichž nájemce – člen družstva byl z družstva vyloučen a kdy byl byt uvolněn a dlužné nájemné uhrazeno.
15. Čl. 40 Práva a povinnosti z nájmu bytu
Název článku se ruší a nahrazuje názvem:
Práva a povinnosti člena družstva spojená s užíváním družstevního bytu
Odstavce 1), 2) a 3) se označují jako odstavce 8), 9) a 10)
Text se doplňuje o odstavce 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) ve znění:
1) Nájemní smlouvu o nájmu družstevního bytu lze uzavřít za podmínek stanovených zákonem o obchodních společnostech a družstvech, popřípadě upravených ve stanovách bytového družstva. Totéž platí o právech a povinnostech nájemce a pronajímatele.
2) Člen družstva má právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou, na jehož pořízení se on nebo jeho právní předchůdce podílel dalším členským vkladem, pokud splňuje ostatní podmínky podle zákona a stanov.
3) Členové, kteří jsou nájemci družstevního bytu, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.
4) Členové, kteří jsou nájemci družstevního bytu, hradí dále úhradu za plnění (služby), které jsou s užíváním družstevního bytu spojené.
5) Specifikace účelně vynaložených nákladů a úhrady za plnění, které jsou s užíváním bytu spojené, je uvedena v Čl. 47 stanov.
6) Člen družstva, který je nájemcem družstevního bytu, je povinen:
a) hradit nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši stanovené předsedou družstva a to vždy do 20. dne daného kalendářního měsíce, za které se nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu platí,
b) užívat byt řádným způsobem v souladu s dobrými mravy a pouze k účelu, k jakému bylo užívání bytu dojednáno,
c) umožnit po předchozí písemné výzvě družstvu nebo jím pověřené osobě aby provedlo instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody nebo odpočet naměřených hodnot,
d) umožnit po předchozí písemné výzvě družstvu nebo jím pověřené osobě prohlídku a revizi nebo nezbytnou opravu technického vybavení a zařízení bytu,
e) dodržovat ustanovení směrnice družstva, která určuje způsob stanovení záloh za služby spojené s užíváním bytu, způsob rozúčtování záloh těchto služeb, sankce a reklamace vyúčtování záloh za služby.
7) Člen družstva je povinen umožnit provedení deratizace, dezinsekce a dezinfekce a jim obdobných zásahů v družstevním bytě a nebytovém prostoru v termínu stanoveném odbornou firmou pověřenou družstvem k provedení represivních či preventivních opatření.
16. Čl. 47 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Text odstavce 4) a 9) se ruší a nahrazuje textem:
4) Nájemné se platí měsíčně, nejpozději do 20. dne příslušného měsíce.
9) Zálohy za služby se platí měsíčně, nejpozději do 20. dne příslušného měsíce.
17. Čl. 50 Společný nájem družstevního bytu manžely
Text odst. 2), 3) a 4) se ruší a nahrazuje textem:
2) Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojeno právo na uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu, jde o právo na uzavření smlouvy o společném nájmu manželů. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem.
3) Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.
4) Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.
18. Čl. 52
Text článku se ruší.
19. Čl. 53
Text článku se ruší.
20. Čl. 54 Podnájem bytu (části bytu)
Text odstavce 1) se ruší a nahrazuje textem:
1) V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem družstva. Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu. Dá-li nájemce byt nebo jeho část do podnájmu třetí osobě bez souhlasu družstva, je takové jednání považováno za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu, podle čl. 25.
21. Čl. 55 Výměna bytu
Text odstavce 4) se ruší.
22. Čl. 57 Zánik nájmu družstevního bytu
Text článku se ruší a nahrazuje textem:
1) Nájem družstevního bytu zaniká:
a) se zánikem členství v družstvu,
b) převedením bytu do vlastnictví člena družstva.
2) Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro družstevní byty nepoužijí.
23. Čl. 67
Text odstavce 1) se doplňuje o text:
Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně; to platí i pro delegáty.
24. Čl. 69
Text odstavce 4) se ruší a nahrazuje textem:
4) Není-li náhradník zvolen, může představenstvo nebo kontrolní komise, pokud jejich počet členů neklesl pod polovinu jmenovat náhradní členy do příštího shromáždění delegátů. Náhradní člen má práva a povinnosti řádného člena.
25. Čl. 74 Shromáždění delegátů
Text odstavců 2), 3) a 4) se ruší a nahrazuje textem:
2) Do působnosti shromáždění delegátů patří:
a) měnit stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volit a odvolávat členy a náhradníky členů představenstva a kontrolní komise, ledaže jiný právní předpis stanoví, že jednoho nebo více členů kontrolní komise volí zaměstnanci družstva,
c) určovat výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněno podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat,
d) určovat výši odměny představenstva, kontrolní komise a členů jiných orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněno podle stanov tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat,
e) schvalovat smlouvu o výkonu funkce uzavíranou s členem představenstva a členem kontrolní komise,
f) rozhodovat o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
g) rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
h) rozhodovat o uhrazovací povinnosti,
i) rozhodovat o použití rezervního fondu,
j) rozhodovat o vydání dluhopisů,
k) schvalovat převod nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti družstva,
l) rozhodovat o přeměně družstva,
m) schvalovat smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
n) schvalovat smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,
o) rozhodovat o zrušení družstva s likvidací,
p) volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,
q) schvalovat zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
r) rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do jeho působnosti.
3) Shromáždění delegátů si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které tento zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva nebo kontrolní komise družstva.
4) Jestliže si shromáždění delegátů vyhradí rozhodování o určité záležitosti do své působnosti, nemůže být o této záležitosti rozhodováno na témže shromáždění delegátů, na kterém si shromáždění delegátů rozhodování o určité záležitosti vyhradilo, ledaže jsou na shromáždění delegátů přítomni všichni delegáti a všichni souhlasí s tím, že se bude tato věc projednávat na tomto shromáždění delegátů.
5) Jestliže má být přijato usnesení shromáždění delegátů o některé ze záležitostí, uvedených v odstavci 2) písm. h), j), l), o), je shromáždění delegátů schopno se usnášet, pokud jsou přítomni delegáti, kteří zastupují alespoň dvě třetiny členů družstva, a usnesení musí být přijato delegáty, kteří zastupují alespoň dvě třetiny členů zastoupených na shromáždění.
26. Čl. 75
Článek se doplňuje o název „Svolání shromáždění delegátů“
Text odstavce 2), 3), 4) a 5) se ruší a nahrazuje textem:
2) Představenstvo svolá shromáždění delegátů, jestliže jej o to požádala kontrolní komise nebo 10 % zvolených delegátů.
3) Na žádost orgánu nebo delegátů oprávněných požadovat svolání shromáždění delegátů zařadí představenstvo jimi určenou záležitost do programu jednání shromáždění delegátů. Jestliže je tato žádost doručena až po odeslání pozvánky, informuje o tom představenstvo delegáty přítomné na svolaném shromáždění delegátů. Program shromáždění delegátů nelze po odeslání pozvánek delegátům měnit.
4) Jestliže má shromáždění delegátů rozhodnout o otázce, která se přímo dotýká oprávněných zájmů člena, zejména má-li být rozhodováno o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení, pozve se tento člen na shromáždění delegátů písemnou pozvánkou zaslanou mu na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu členů; tento člen má právo zúčastnit se shromáždění delegátů v části, která se ho týká. Požádá-li tento člen o slovo před hlasováním delegátů v záležitosti, která se ho týká, umožní se mu vyjádřit se, zejména se mu umožní obrana proti návrhu na zamítnutí námitek a potvrzení rozhodnutí o vyloučení.
5) Představenstvo oznámí svolání shromáždění delegátů písemnou pozvánkou zaslanou všem delegátům na adresu bydliště delegáta, uvedenou v seznamu delegátů ve lhůtě 20 dnů před konáním shromáždění a uveřejní pozvánku na informační desce družstva.
Pozvánka obsahuje alespoň:
a) firmu a sídlo družstva,
b) místo a dobu zahájení shromáždění delegátů,
c) označení, zda se svolává shromáždění delegátů nebo náhradní shromáždění delegátů,
d) program shromáždění delegátů.
K pozvánce se přikládají veškeré podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů. Družstvo informuje své členy o možnosti seznámit se se všemi podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátů.
27. Za Čl. 75 se vkládá nový Čl. 75a ve znění:
Čl. 75a Jednání shromáždění delegátů
1) Každý člen má právo na vydání kopie zápisu o průběhu shromáždění delegátů, všech jeho příloh a podkladů poskytnutých delegátům. Člen je povinen uhradit družstvu účelně vynaložené náklady spojené s jejím pořízením.
2) Výsledky jednání a všechna přijatá usnesení v úplném znění uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu oznámením vyvěšením nejméně po dobu 60 dnů ode dne konání shromáždění delegátů na informační desce družstva.
28. Čl. 76
Článek se doplňuje o název „Náhradní shromáždění delegátů“
Text článku se ruší a nahrazuje textem:
Není-li shromáždění delegátů schopno se usnášet, svolá ten, kdo svolal původní shromáždění delegátů, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní shromáždění delegátů se stejným programem, a to stejným způsobem jako původní shromáždění delegátů a samostatnou pozvánkou. Náhradní shromáždění delegátů je schopné se usnášet, je-li přítomno alespoň 10 % všech zvolených delegátů.
29. Čl. 77
Článek se doplňuje o název „Neplatnost usnesení shromáždění delegátů“
Text článku se ruší a nahrazuje textem:
1) Každý delegát, likvidátor, člen představenstva nebo člen kontrolní komise se může dovolávat neplatnosti usnesení shromáždění delegátů podle ustanovení občanského zákoníku, upravujících neplatnost usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.
2) Nebylo-li právo podle odstavce 1 uplatněno v zákonné lhůtě, případně nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, nelze platnost usnesení shromáždění delegátů již přezkoumávat, ledaže jiný právní předpis stanoví jinak.
3) Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.
30. Čl. 78 Představenstvo
Text se doplňuje o odstavce 8) a 9) ve znění:
8) V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání nebo jiného ukončení jeho funkce zvolí nejbližší shromáždění delegátů nového člena představenstva. Nebude-li z důvodu uvedeného ve větě první představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy soud na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, a to až na dobu, než bude řádně zvolen chybějící člen nebo členové; jinak může soud i bez návrhu družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci.
9) Představenstvo, jehož počet neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího shromáždění delegátů.
31. Čl. 85 Kontrolní komise
Text odstavce 2) se ruší a nahrazuje textem:
2) Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů.
32. Čl. 86
Text se doplňuje o odstavec 5) a 6) ve znění:
5) V případě zániku funkce člena kontrolní komise voleného shromážděním delegátů zvolí nejbližší shromáždění delegátů nového člena kontrolní komise.
6) Kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího shromáždění delegátů.
33. Čl. 99 Ostatní hospodaření
V textu článku 3) se vypouští slova „a k rozdělení členům družstva“.
Text odstavce 4) se ruší a nahrazuje textem:
4) Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a k dalšímu rozvoji bytového družstva.
Text článku 5) se ruší a nahrazuje textem:
5) Ztrátu z ostatního hospodaření hradí družstvo podle rozhodnutí shromáždění delegátů.
34. Za Čl. 99 Ostatní hospodaření se vkládá nový Čl. 99a ve znění:
Čl. 99a Nakládání s družstevním majetkem
1) Družstvo nesmí převést vlastnické právo k družstevním bytům nebo budovám s družstevními byty nebo pozemkům jimi zastavěným a s nimi věcně souvisejícím, ledaže s podmínkami převodu předem souhlasí všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů, a všichni členové družstva, kteří mají podle platného znění stanov právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.
2) Souhlas podle odstavce 1 musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Udělený souhlas je závazný i pro právního nástupce osoby, která jej udělila.
3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, jestliže se jedná o převody družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů do vlastnictví členů bytového družstva, kteří jsou jejich nájemci.
4) Družstvo nesmí zastavit nebo jinak zatížit byty, nebo budovy s družstevními byty nebo pozemky jimi zastavěné a s nimi věcně související, ledaže s tím předem udělí svůj souhlas alespoň dvě třetiny členů bytového družstva, kteří jsou nájemci těchto družstevních bytů.
5) Souhlas podle odstavce 4) musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem. Udělený souhlas je závazný i pro právního nástupce osoby, která jej udělila.
35. Čl. 109
Text článku se ruší a nahrazuje textem:
Soud může i bez návrhu bytové družstvo zrušit a nařídit jeho likvidaci také tehdy, pokud bytové družstvo:
a) porušuje závažným způsobem ustanovení zákona o obchodních společnostech a družstvech o hospodaření s majetkem družstva,
b) provozuje činnost, která je v rozporu s účelem, pro který bylo družstvo založeno a která ohrožuje uspokojování bytových potřeb členů družstva.
36. Čl. 110 Likvidace družstva
Text odstavce 5) se ruší a nahrazuje textem:
5) Při likvidaci družstva se postupuje podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o obchodních společnostech a družstvech.
37. Čl. 115
Text odstavce 1) se ruší a nahrazuje textem:
1) Práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů upravuje občanský zákoník a zákon o převodu práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev.
38. Čl. 117
V textu odstavce 5) se slova „jednu čtvrtinu“ nahrazují slovem „polovinu“.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 30.5.2013

Shromáždění delegátů SBD NH:
a) schválilo roční účetní závěrku za rok 2012
b) schválilo převod zisku vytvořeného v roce 2012 ve výši 99 427,99 Kč do nedělitelného fondu družstva
c) schválilo společnost H audit s.r.o. jako účetního auditora pro období 2013 až 2015
d) schválilo zástavu nemovitostí, a to společných částí a bytových jednotek domů vlastněných SBD NH:
č. p. 3001, 3002 v Ostravě - Zábřehu, Zimmlerova 23, 21
č. p. 2951, 2952, 2953 v Ostravě - Zábřehu, Horymírova 20, 22, 24
e) schválilo s účinností od 1.7.2013 změnu Směrnice S - 206 o funkcionářských odměnách spočívající ve zvýšení limitu, ze kterého se hradí odměny pro členy výborů samospráv, a to z 45,- Kč na byt a 12,- Kč na garáž na částky 50,- Kč/byt a 14,- Kč/garáž měsíčně

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 29.5.2012

Shromáždění delegátů SBD NH:
a) schválilo roční účetní závěrku za rok 2011
b) schválilo převod zisku vytvořeného v roce 2011 ve výši 66 839,54 Kč do nedělitelného fondu družstva
c) schválilo zástavu nemovitostí, a to společných částí a bytových a garážových jednotek domů vlastněných SBD NH:
č. p. 980, 981, 982, 983 v Ostravě - Bělském Lese, B. Václavka 7, 9, 11, 13
č. p. 268, 269 v Ostravě - Výškovicích, Srbská 17, 19
d) zvolilo Eriku Domašíkovou do funkce člena kontrolní komise SBD NH

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 26.5.2011

1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:
a) účetní závěrku za rok 2010
b) převod zisku vytvořeného v roce 2010 ve výši 27 020,46 Kč do nedělitelného fondu družstva
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje zástavu nemovitosti, a to společných částí a bytových jednotek domu č.p. 1252 v Ostravě - Hrabůvce, Tlapákova 4, vlastněných SBD NH
3. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje s účinností od 1.7.2011 změnu Směrnice S - 206 o funkcionářských odměnách spočívající v bodě 1. písm. b) ve zvýšení celkového limitu, ze kterého se hradí odměny pro členy výborů samospráv, a to z 38,- Kč na byt a 10,- Kč na garáž příslušného domu (objektu) na částky 45,- Kč/byt/měs. a 12,- Kč/garáž/měs.
4. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje s účinností od 1.7.2011 zvýšení odměny za výkon funkce člena představenstva ze stávající částky 2 900,- Kč/měs. na částku 3 500,- Kč/měs. a za výkon funkce člena kontrolní komise ze stávající částky 2 300,- Kč/měs. na částku 2 750,- Kč/měs.
5. Shromáždění delegátů SBD NH neschvaluje návrh delegátů Ing. R. Podešvy, K. Langerové a Ing. M. Obadálka na odvolání Ing. Petra Dunkera, Magdalény Daňkové, Miroslava Hunčára a Ing. Jana Jemelky z funkce člena kontrolní komise.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 27.5.2010

1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:
a) účetní závěrku za rok 2009
b) převod zisku vytvořeného v roce 2009 ve výši 65 003,75 Kč do nedělitelného fondu družstva
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje zástavu nemovitostí, a to společných částí domů a bytových a garážových jednotek vlastněných SBD NH:
- č.p. 2913, 2914, 2915, 2916 v Ostravě - Zábřehu, Horymírova 110, 112, 114, Písečná 15
- č.p. 3012, 3013, 3014 v Ostravě - Zábřehu, Dolní 86, 84, 82
- č.p. 561, 562, 563 v Ostravě - Výškovicích, Výškovická 160, 162, 164
- č.p. 1253 v Ostravě - Hrabůvce, Tlapákova 2
- č.p. 534, 535 v Ostravě - Výškovicích, Lumírova 44, 46
- č.p. 3006, 3007 v Ostravě - Zábřehu, Tarnavova13, 15
- č.p. 660, 661, 662 v Ostravě-Výškovicích, Proskovická 57, 59, 61
- č.p. 515, 516 v Ostravě-Výškovicích, Lumírova 12, 14
- č.p. 262, 263 v Ostravě-Výškovicích, Srbská 5, 7
- č.p. 2967, 2966 v Ostravě-Zábřehu, Břenkova 13, 15
- č.p. 2729, 2730 v Ostravě-Zábřehu, Pjanovova 25, 27
- č.p. 3001, 3002, 3003, 3004 v Ostravě-Bělském Lese, Zd. Vavříka 7, 9, 11, 13
- č.p. 3030, 3031, 3032 v Ostravě-Zábřehu, Dolní 95, 97, 99
- č.p. 708, 709, 710 v Ostravě-Výškovicích, Šeříková 2, 4, 6
- č.p. 2801, 2802 v Ostravě-Zábřehu, Rottrova 2, 4
3. Shromáždění delegátů SBD NH nepotvrdilo rozhodnutí představenstva SBD NH o vyloučení Kateřiny Menšíkové z družstva.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 28.5.2009

1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:
a) účetní závěrku za rok 2008
b) převod zisku vytvořeného v roce 2008 ve výši 91 390,13 Kč do nedělitelného fondu družstva
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje zástavu nemovitostí, a to společných částí a bytových jednotek domů vlastněných SBD NH:
- č.p. 216 v Ostravě - Výškovicích, Staňkova 11
- č.p. 228, 229 v Ostravě - Výškovicích, Staňkova 22, 24
- č.p. 2998, 2999, 3000 v Ostravě - Zábřehu, Jandova 14, Zimmlerova 27, 25
- č.p. 2983 v Ostravě - Zábřehu, Jugoslávská 16
3. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje následující změnu stanov SBD NH s účinností od 29.5.2009:
1. Čl. 3 Činnost družstva
Stávající text bodů f), j), q), r) a s) se ruší a nahrazuje textem:
f) zprostředkování obchodu a služeb – služeb v oblasti stavebních prací
j) montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
2. Čl. 7 Společné členství manželů
V odstavcích 1) a 2) se vypouští slova „(nebytového prostoru)“
V odstavci 3) se vypouští text ve znění:
„Právo společného nájmu nebytových prostor a tedy ani společné členství manželů v družstvu nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů.“
3. Čl. 12, Čl. 18, Část IV., Čl. 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39 a 83
V těchto článcích se slova „přidělení bytu, přiděluje byty, přidělování bytů, přidělit byt, přidělí byt a nepřidělí byt“ nahrazují slovy: „uzavření smlouvy o nájmu bytu, uzavírá smlouvy o nájmu bytu, uzavírání smluv o nájmu bytů, uzavřít smlouvu o nájmu bytu, uzavře smlouvu o nájmu bytu a neuzavře smlouvu o nájmu bytu“.
4. Čl. 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 28, 29, 35, 37, 38, 83, 100, 103
V těchto článcích se slova „členský podíl, členského podílu, členským podílem nebo členských podílů“ nahrazují slovy „další členský vklad, dalšího členského vkladu, dalším členským vkladem nebo dalších členských vkladů“.
5. Čl. 17 Převod členských práv a povinností
Stávající text se doplňuje o odstavec 4) ve znění:
4) Je–li převádějící nájemcem družstevního bytu nebo garáže, případně garážového stání, je součástí práv nabyvatele členství i právo na uzavření nájemní smlouvy k tomuto bytu (garáži nebo garážovému stání), a to na stejnou dobu nájmu, jaká vyplývala z platné nájemní smlouvy o nájmu uzavřené mezi družstvem a převádějícím.
6. Čl. 34 Přidělování bytů nově Uzavírání smluv o nájmu bytů
Stávající text odstavce 7) se ruší a nahrazuje textem:
7) Mimo pořadník může představenstvo uzavřít smlouvu o nájmu družstevního bytu se členem družstva v případech hodných zvláštního zřetele, zejména u bytů, u kterých byla stávajícímu nájemci dána výpověď z důvodu neplacení nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu a kdy užívaný byt byl uvolněn a dlužné nájemné bylo uhrazeno.
7. Čl. 50 Společný nájem družstevního bytu manžely
Stávající text se doplňuje o odst. 4) ve znění:
4) Ustanovení odstavců 2) a 3) neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí.
8. Čl. 57 Zánik nájmu družstevního bytu
Stávající text bodu d) se ruší a nahrazuje textem:
d) výpovědí nájmu družstevního bytu podle § 711 nebo 711a) ObčZ
stávající text článku se doplňuje o bod f) ve znění:
f) převedením bytu do vlastnictví člena družstva podle zvláštního zákona
9. Čl. 60 Zajištění řádného využití bytů
Stávající text druhé věty v odstavci 2) se ruší a nahrazuje textem:
Nestane-li se tak, družstvo smlouvu o nájmu družstevního bytu vypoví.
10. Čl. 78 Představenstvo
Stávající text odstavce 3) se ruší a nahrazuje textem:
3) Představenstvo má 9 členů. Členem představenstva nemůže být člen jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti, jaké má družstvo.
11. Čl. 86
Stávající text odstavce 1) se ruší a nahrazuje textem:
1) Kontrolní komise má 5 členů. Členem kontrolní komise nemůže být člen jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti, jaké má družstvo.
12. Čl. 102 Nedělitelný fond
Stávající text odstavce 3) se ruší a nahrazuje textem:
3) Nedělitelný fond lze použít na úhradu ztráty ostatního hospodaření, na krytí vad panelové technologie, na slevy z nájmu, na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek pro jednotlivé domy, na zpracování chybějící technické dokumentace jednotlivých domů a na úhradu nákladů na likvidaci zařízení, které bylo legálně zřízeno na objektech družstva, stalo se postupem doby nadbytečné a jeho majitel (externí) evidentně zanikl.
13. Čl. 115
Stávající odstavce 1) a 2) se označují jako odstavce 2) a 3)
Stávající text se doplňuje o odstavec 1) ve znění:
1) Práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů upravuje zákon o vlastnictví bytů.
14. Čl. 117
Stávající text článku se doplňuje o odstavec 5) ve znění:
5) V domech, ve kterých se spoluvlastnický podíl SBD NH snížil na méně než jednu čtvrtinu a vzniklo v nich tak společenství vlastníků jednotek mající právní subjektivitu, svolá družstvo první shromáždění vlastníků jednotek, na kterém vlastníci zvolí svůj statutární orgán a schválí stanovy společenství.
4. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje zvýšení úhrady nákladů spojených s přípravou podkladů pro uzavření smlouvy o převodu družstevního bytu nebo garáže do vlastnictví člena družstva:
a) u převodu garáže - 1 500,- Kč
b) u převodu bytu - 3 000,- Kč
5. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje následující úpravu Směrnice S 206 o funkcionářských odměnách:
1. Stávající text písm. b) bodu 1. se ruší a nahrazuje textem:
b) celkový limit pro výbory samospráv je ve výši 38,- Kč na byt a 10,- Kč na garáž příslušného domu (objektu) měsíčně. Do uvedeného limitu se nezapočítávají byty a garáže ve vlastnictví osob, které nejsou členy družstva.
2. Stávající text druhé věty bodu 4. se ruší a nahrazuje textem:
Zvýšení odměny je podmíněno souhlasem členské schůze samosprávy daného domu. Celková částka, představující zvýšenou odměnu, bude vytvořena zvýšením příspěvku na správu družstva a domu u členů družstva - nájemců a zvýšením příspěvku na správu družstva u členů družstva - vlastníků bytů v daném domě v následujícím kalendářním roce.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.7.2009.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 29.5.2008

1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:
a) účetní závěrku za rok 2007
b) převod zisku vytvořeného v roce 2007 ve výši 322 646,87 Kč do nedělitelného fondu družstva
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje zástavu nemovitostí, a to společných částí a bytových jednotek domů:
- č.p. 3003, 30034, 3005 v Ostravě - Zábřehu, Tarnavova 7, 9, 11
- č.p. 3010, 3011 v Ostravě - Zábřehu, Tarnavova 10 a Dolní 88
- č.p. 2890, 2891 v Ostravě - Zábřehu, Zimmlerova 33, 31
- č.p. 2407, 2408, 2409 v Ostravě - Zábřehu, Volgogradská 108, 106, 104
- č.p. 2848, 2849, 2850 v Ostravě - Zábřehu, Jugoslávská 57, 59, 61
- č.p. 934, 935, 936 v Ostravě - Bělském Lese, V. Vlasákové 1, 3, 5
- č.p. 1198 v Ostravě - Hrabůvce, A. Kučery 18
- č.p. 241, 242 v Ostravě - Výškovicích, Staňkova 30, 32
- č.p. 2911, 2912 v Ostravě - Zábřehu, Horymírova 102, 104
- č.p. 601, 602 v Ostravě - Výškovicích, Šeříková 9, 11
- č.p. 244, 245 v Ostravě - Výškovicích, 29. dubna 3, 5
- č.p. 2836, 2837, 2838 v Ostravě - Zábřehu, Za školou 2, 4, 6
- č.p. 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463 v Ostravě - Porubě, Maďarská 1, 3, 5, 7, 9, 11
3. Shromáždění delegátů SBD NH potvrzuje rozhodnutí představenstva SBD NH, na základě kterého byli vyloučeni z dužstva manželé Ing. Petr a Monika Vaňkovi a Petr Golka.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 24.5.2007

Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:
a) účetní závěrku za rok 2006
b) převod zisku vytvořeného v roce 2006 ve výši 333 381,37 Kč do nedělitelného fondu družstva
c) Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje zástavu nemovitostí, a to společných částí a bytových jednotek domů:
- č.p. 2917, 2918, 2919, 2920 v Ostravě - Zábřehu, Horymírova 118, 120, 122, 124
- č.p. 1597, 1598, 1599 v Ostravě - Bělském Lese, Fr. Lýska 2, 4, 6
- č.p. 1600, 1601, 1602, 1603 v Ostravě - Bělském Lese, Fr. Lýska 8, 10, 12, 14
- č.p. 2416, 2417 v Ostravě - Zábřehu, Volgogradská 110, 112
- č.p. 2453, 2454 v Ostravě - Zábřehu, Volgogradská 34, 36
- č.p. 2791, 2792 v Ostravě - Zábřehu, Tylova 27, 29
- č.p. 995, 996 v Ostravě - Bělském Lese, L. Hosáka 1, 3
- č.p. 997, 998, 999, 1000 v Ostravě - Bělském Lese, L. Hosáka 5, 7, 9, 11
- č.p. 239, 240 v Ostravě - Výškovicích, Staňkova 26, 28
- č.p. 253, 254 v Ostravě - Výškovicích, 29. dubna 21, 23
- č.p. 255, 256 v Ostravě - Výškovicích, 29. dubna 25, 27
- č.p. 281, 282 v Ostravě - Výškovicích, Jičínská 11, 13
- č.p. 2968, 2969 v Ostravě - Zábřehu, Břenkova 9, 11
- č.p. 1197 v Ostravě - Hrabůvce, A. Kučery 16
- č.p. 993, 994 v Ostravě - Bělském Lese, B. Václavka 16, 18
- č.p. 2418, 2419 v Ostravě - Zábřehu, Volgogradská 100, 102
- č.p. 2630 v Ostravě - Zábřehu, Pavlovova 23
Shromáždění delegátů SBD NH schválilo následující změnu stanov s účinností od 25.5.2007:
Čl. 12 "Členská práva a povinnosti" se doplňuje o bod i) takto:
i) družstvo je povinno převést byt do vlastnictví každého člena, který si o převod bytu do vlastnictví požádá, a to bez ohledu na termín, kdy o převedení bytu požádá.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 25.5.2006

1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:
a) účetní závěrku za rok 2005
b) převod zisku ve výši 396 121,26 Kč do nedělitelného fondu družstva
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje úpravu Směrnice S 206 o funkcionářských odměnách a to v bodě:
1. Členům orgánů družstva přísluší za výkon jejich funkce následující odměny s tím, že:
a) celkový limit pro odborné komise je do výše 8,- Kč na byt a garáž ročně
b) celkový limit pro výbory samospráv je ve výši 30,- Kč na byt a 8,- Kč na garáž příslušného bloku měsíčně.
Celkovou výši finančních prostředků určených pro odborné komise stanoví představenstvo.
O výši a výplatě odměny pro jednotlivé členy odborných komisí rozhodne představenstvo na návrh předsedů odborných komisí.
3. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje zvýšení odměn pro členy představenstva ze stávající částky 2 500,- Kč/měs. na částku 2 900,- Kč/měs. a pro členy kontrolní komise ze stávající částky 2 000,- Kč/měs. na částku 2 300,- Kč/měs.
4. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje zástavu nemovitostí, a to společných částí a bytových jednotek domů:
- č.p. 2532, 2533, 2534, 944 v Ostravě - Zábřehu, Volgogradská 15, 17, 19
- č.p. 2529, 2530, 2531 v Ostravě - Zábřehu, Volgogradská 9, 11, 13
- č.p. 937, 938, 939, 940 v Ostravě - Bělském Lese, V. Vlasákové 7, 9, 11, 13
- č.p. 2940 v Ostravě - Zábřehu, Zimmlerova 54
- č.p. 984, 985 v Ostravě - Bělském Lese, B. Václavka 15, 17
- č.p. 1010, 1011 v Ostravě - Porubě, Opavská 7, 9
- č.p. 1005, 1006, 1007, 1008 v Ostravě - Bělském Lese, L. Hosáka 21, 23, 25, 27
- č.p. 286, 287 v Ostravě - Výškovicích, Jičínská 21, 23
- č.p. 2973 v Ostravě - Zábřehu, Horymírova 10
- č.p. 2937 v Ostravě - Zábřehu, Zimmlerova 48
- č.p. 2930, 2931, 2931 v Ostravě - Zábřehu, Markova 36, 34, 32
- č.p. 2933, 2934 v Ostravě - Zábřehu, Markova 22, 20
- č.p. 2984, 2985, 2986 v Ostravě - Zábřehu, Písečná 4, 6 a Horymírova 126
- č.p. 2979, 2980, 2981 v Ostravě - Zábřehu, Středoškolská 2, 4, 6
- č.p. 576, 577 v Ostravě - Výškovicích, Výškovická 134, 136
- č.p. 1757 v Ostravě - Porubě, Slavíkova 34
- č.p. 2551, 2552 v Ostravě - Zábřehu, Výškovická 98, 100
- č.p. 2770, 2769, 2768 v Ostravě - Zábřehu, Kotlářova 40, 38, 36
- č.p. 1303 v Ostravě - Hrabůvce, Krestova 34
- č.p. 648, 649, 650, 651 v Ostravě - Výškovicích, Na Výspě 12, 14, 16, 18
- č.p. 628, 629 v Ostravě - Výškovicích, Šeříková 42, 44
- č.p. 2554 v Ostravě - Zábřehu, Výškovická 96

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 25.5.2005

1. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje:
a) účetní závěrku za rok 2004
b) převod zisku ve výši 379 103,46 Kč do nedělitelného fondu družstva
2. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje změnu Směrnice S 206
3. Shromáždění delegátů SBD NH schvaluje zástavu nemovitostí, a to společných částí a bytových jednotek domů:
- č.p. 941, 942, 943, 944 v Ostravě - Bělském Lese, V.Vlasákové 8, 10, 12, 14
- č.p. 6023 v Ostravě - Porubě, Francouzská 3
- č.p. 2895, 2896 v Ostravě - Zábřehu, Zimmlerova 51, 53
- č.p. 1302 v Ostravě - Hrabůvce, Krestova 23
- č.p. 626, 627 v Ostravě - Výškovicích, Šeříková 38, 40
- č.p. 2810, 2811, 2812 v Ostravě - Zábřehu, Jugoslávská 25, 27, 29
- č.p. 2813, 2814 v Ostravě - Zábřehu, Jugoslávská 31, 33
- č.p. 2961, 2962, 2963 v Ostravě - Zábřehu, Rezkova 8, 10, 12
- č.p. 2964, 2965 v Ostravě - Zábřehu, Břenkova 17, 19
- č.p. 2970, 2971 v Ostravě - Zábřehu, Horymírova 6, 8
- č.p. 594, 595, 596 v Ostravě - Výškovicích, Břustkova 9, 11, 13
- č.p. 597, 598 v Ostravě - Výškovicích, Břustkova 15, 17

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 3.6.2004

Shromáždění delegátů:
1. Schválilo roční účetní závěrku družstva za rok 2003
2. Schválilo návrh na rozdělení zisku, který družstvo v roce 2003 vytvořilo ve výši 230 390,05 Kč, a to jeho převodem v celé výši do nedělitelného fondu družstva
3. Schválilo zástavu domů (bytových jednotek a společných částí):
a) domu č.p. 2728, na ul. Čujkovova 50A v Ostravě-Zábřehu
b) domu č.p. 2928, 2927, 2926, 2925, na ul. Markova 17 – 23 v Ostravě-Zábřehu
c) domu č.p. 1225, 1224, 1223, na ul. Tlapákova 1, 3, 5 v Ostravě-Hrabůvce
d) domu č.p. 2938, 2939, na ul. Zimmlerova 50, 52 v Ostravě-Zábřehu

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 3.6.2003

Shromáždění delegátů:
1. Schválilo roční účetní závěrku družstva za rok 2002.
2. Schválilo návrh na rozdělení zisku, vytvořeného v roce 2002 ve výši 331 054,04 Kč, převodem celé částky do nedělitelného fondu družstva.
3. Schválilo následující změnu stanov:
a) text bodů i), m), n) odstavce 2. čl. 3 se ruší a nahrazují textem:
i) činnost účetních poradců, vedení účetnictví
m) montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
a odstavec se dále doplňuje o činnosti:
n) montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny
o) výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
p) služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - práce a služby ekonomické povahy
q) montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
r) stolařství
s) instalatérství
b) text čl. 33 se ruší a nahrazuje textem:
1) Pořadník pro přidělování bytů a nebytových prostor (garáží) je průběžně aktualizován
2) Aktualizaci pořadníku schvaluje představenstvo
3) V případě nové bytové výstavby informuje o této skutečnosti družstvo všechny své členy, vedené v pořadníku
4) Pořadník je kdykoli k nahlédnutí všem členům družstva
c) ve stávajícím textu odstavce 2) čl. 41 se vypouštějí slova "opravy STA" a slova "opravy oken včetně nátěrů" se nahrazují slovy "opravy vnitřních částí oken včetně jejich nátěrů"
d) stávající článek 41 se doplňuje o nové odstavce 3) a 4) a stávající odstavec 3) se přečísluje:
3) Na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu bytů přispívají pouze nájemci bytů
4) Opravy společných částí domu jako jsou např. základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, střecha, vchod, schodiště, chodby, rozvody tepla a teplé vody, kanalizace, plynu, elektřiny vč. uzavíracích armatur nebo jističů pro jednotlivé byty, společná televizní anténa, vnější část garážových vrat, vnější části oken a vnější části vstupních dveří do bytu a opravy jiných společných částí, jsou hrazeny z dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu. Na tvorbu dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu přispívají nájemci i vlastníci bytů.
e) stávající text odstavce 1) čl. 43 se ruší a nahrazuje textem:
1) Člen - nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu (správci) potřebu těch oprav v bytě, které mají být hrazeny z dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu bytů a z dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu společných částí domu a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
f) ve stávajícím textu odstavců 5) a 7), článku 47 se vypouštějí slova "odvoz tuhého komunálního odpadu"
g) článek 102 Nedělitelný fond se doplňuje o nový odstavec 2) a stávající odstavce 2) a 3) se přečíslují
2) Nedělitelný fond se může dále doplňovat na základě rozhodnutí Shromáždění delegátů
4. Schválilo nový Jednací řád SBD NH
5. Schválilo zástavu následujících nemovitostí vlastněných SBD NH
a) dům č. p. 1595, na parc. č. 3571 na ul. Svojsíkova
b) dům č. p. 1488, na parc. č. 957 a dům č. p. 1489, na parc. č. 956 na ul. Vietnamská
c) dům č. p. 610, na parc. č. 793/143 a dům č. p. 609, na parc. č. 793/142 na ul. Šeříková
d) dům č. p. 2950, na parc. č. 4469, na ul. Horymírova

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 23.5.2002

Shromáždění delegátů konané dne 23.5.2002 v Domě kultury NH v Ostravě – Zábřehu přijalo dle schváleného programu následující usnesení:
1. K bodu 4. „Zpráva o výsledcích hospodaření SBD NH za rok 2001“
Shromáždění delegátů schvaluje:
a) roční účetní závěrku za rok 2001
b) převod hospodářského výsledku za rok 2001 tj. zisku vytvořeného ve výši 533 772,03 Kč do nedělitelného fondu družstva
2. K bodu 8. „Schválení návrhu změny Směrnice S 206“:
Shromáždění delegátů schvaluje předložený návrh Směrnice o odměnách funkcionářů družstva (S 206).
3. K bodu 9. „Schválení návrhu změny Stanov SBD NH“:
Shromáždění delegátů schvaluje následující změnu stanov, a to odstavce 2., čl.41 , kde byla z textu 3. věty vypuštěna slova uvedená v závorce:
"(včetně měřících přístrojů)".

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 24.5.2001

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Nová huť schvaluje:
a) roční účetní závěrku hospodaření za rok 2000
b) rozdělení hospodářského výsledku družstva za rok 2000 takto:
- zisk družstva 103 860,58 Kč převést do nedělitelného fondu družstva.
Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Nová huť schvaluje předložené návrhy změn stanov včetně doplnění vzniklých z jednání.
Jedná se o čl.1, čl.4, čl.5 včetně doplnění, čl.13, čl.17, čl.25 včetně doplnění, čl.28, čl.65, čl.66, čl.74, čl.75, čl.76, čl.77, čl.83, čl.85, čl.91, čl.98, čl.100, čl.101, čl.104, čl.119.
Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Nová huť schvaluje předložený návrh "Smlouva o výkonu funkce člena představenstva" a předložený návrh "Smlouva o výkonu funkce člena kontrolní komise".

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 25.5.2000

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Nová huť konané dne 25.5.2000 v Domě kultury NH v Ostravě - Zábřehu schválilo toto usnesení:
a) roční účetní závěrku za rok 1999
b) rozdělení hospodářského výsledku za r. 1999 tj. zisku, vytvořeného ve výši 1 665 210,52 Kč takto:
- část vytvořeného zisku ve výši 1 604 279,11 Kč převést do základního fondu bytového hospodářství
- část vytvořeného zisku ve výši 60 931,41 Kč převést do nedělitelného fondu družstva.
c) úpravu stanov SBD NH, čl. 28, čl. 41, čl. 74, čl. 100, čl. 104

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 20.5.1999

Shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Nová huť konané dne 20.5.1999 v Domě kultury NH v Ostravě - Zábřehu schválilo toto usnesení:
a) roční účetní závěrku za rok 1998
b) rozdělení hospodářského výsledku za r. 1998 tj. zisku, vytvořeného ve výši 2 292 155,83 Kč takto:
- část vytvořeného zisku ve výši 2 268 196,11 Kč převést do základního fondu bytového hospodářství
- část vytvořeného zisku ve výši 23 959,72 Kč převést do nedělitelného fondu družstva.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 21.5.1998

Shromáždění delegátů schválilo:
a) roční účetní závěrku za rok 1997
b) rozdělení hospodářského výsledku za r. 1997, tj. zisku, vytvořeného ve výši 826 335,65 Kč takto:
- část vytvořeného zisku ve výši 746 919,80 Kč převést do základního fondu bytového hospodářství
- část vytvořeného zisku ve výši 79 415,85 Kč převést do nedělitelného fondu družstva

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 20.11.1997

1. SD projednalo a vzalo na vědomí:
- zprávu představenstva o činnosti v uplynulém období
- zprávu ředitele družstva o činnosti exekutivy v uplynulém období
- zprávu kontrolní komise
2. SD schválilo:
- úpravu stanov SBD NH
- úpravu směrnice S 206 o funkcionářských odměnách
3. Shromáždění delegátů ukládá:
a) představenstvu
- závěry jednání shromáždění delegátů uveřejnit ve Zpravodaji SBD NH a tento vydat do 28.2.1998
b) delegátům
- informovat členy svých samospráv o přijatých závěrech na nejbližších schůzích domovních samospráv

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 29.5.1997

1. SD projednalo a bere na vědomí:
- zprávu představenstva o činnosti v uplynulém období
- zprávu ředitele družstva o činnosti exekutivy ve stejném období
- zprávu kontrolní komise včetně předložených závěrů
- zprávu technické komise
2. Shromáždění delegátů schvaluje:
a) roční účetní závěrku (výsledky hospodaření za rok 1996)
b) rozdělení hospodářského výsledku za rok 1996 ve výši 4 933 569,04 Kč takto:
- samosprávám ve výši 4 462 412,83 Kč do základního fondu bytového hospodářství
- ostatním střediskům ve výši 471 156,21 Kč do nedělitelného fondu družstva
c) odměny pro členy představenstva a kontrolní komisi ve výši 101 670,00 Kč
3. Shromáždění delegátů ukládá:
a) představenstvu
- zabývat se přednesenými diskusními příspěvky
b) delegátům
- informovat družstevníky o jednání SD

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 28.11.1996

1. Shromáždění delegátů schvaluje:
- úpravu směrnice S-203 Zásady pro stanovení výše úhrady za užívání bytu dle předloženého návrhu
- úpravu směrnice S-206 Zásady pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu dle předloženého návrhu s účinností od 28.11.1996
2. Shromáždění delegátů bere na vědomí:
- zprávu představenstva o činnosti v uplynulém období
- zprávu ředitele družstva o činnosti exekutivy od 28.5.1996
- zprávu kontrolní komise včetně předložených závěrů
- zprávu o výsledcích hospodaření SBD NH za 1. až 3. čtvrtletí 1996 a informaci o finančním plánu na rok 1997
- informaci o strategii SBD v oblasti snížení spotřeby tepla
3. Shromáždění delegátů ukládá:
a) představenstvu
- závěry jednání shromáždění delegátů uveřejnit ve "Zpravodaji SBD NH" a tento vydat do 31.1.1997
b) delegátům
- informovat členy svých samospráv o přijatých závěrech na nejbližších schůzích domovních samospráv

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 27.5.1996

1. SD projednalo a bere na vědomí:
- zprávu představenstva o činnosti od 24.11.1995 do 24.5.1996
- zprávu ředitele družstva o činnosti exekutivy ve stejném období
- zprávu kontrolní komise včetně předložených závěrů
2. SD schvaluje:
a) roční účetní závěrku (výsledky hospodaření SBD NH za rok 1995)
b) ozdělení aktivního hospodářského výsledku za rok 1995 ve výši 887 758,07 Kč takto:
- samosprávám 744 244,48 Kč do základního fondu bytového hospodářství
- samosprávám 744 244,48 Kč do základního fondu bytového hospodářství
c) 88 000 Kč na odměny členům představenstva a kontrolní komise
3. SD ukládá:
a) představenstvu
- pokračovat v likvidaci neupotřebitelných zásob
- předložit na příštím SD návrh směrnice na odměny funkcionářů SBD NH
- zabývat se přednesenými diskusními příspěvky
b) delegátům
- informovat družstevníky o jednání SD

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 23.11. a 14.12.1995

Dne 23.11.1995 se konalo plánované shromáždění delegátů družstevníků Stavebního bytového družstva Nová huť. Jednání SD probíhalo v souladu se stanovami SBD NH až do definitivního vyhlášení výsledků voleb.
Shromáždění delegátů 23.11.1995 přijalo toto usnesení:
a) SD schválilo dodatek Volebního řádu pro SBD NH v části III, bod 3, 4, ve znění:
Jako kandidáti pro volbu do představenstva a kontrolní komise mohou být navrženi jen ti členové družstva, kteří plní povinnosti člena družstva dle čl. 13 platných Stanov SBD NH
b) Za členy představenstva byli SD zvoleni:
JUDr. Jiří Adamec
Ing. Rudolf Budín
Zdeněk Dostál
Ing. František Drahoňovský
Jiří Filipovský
Miroslav Frajkovský
Jarmila Krzywoňová
Ing. Lubomír Šebesta
Ing. Radomír Prešer
c) Za členy kontrolní komise byli SD zvoleni:
Erika Domašíková
Jan Nováček
Eduard Osuchowski
Petr Pilat
Miluše Prášilová
Poté se nedisciplinovaností těch delegátů, kteří se nedostavili a těch, kteří po volbách odešli, stalo SD neschopným usnášení a bylo řídícím ukončeno. Z důvodu nesplnění celého programu bylo nutno svolat další SD na 14.12.1995.
Usnesení shromáždění delegátů SBD NH ze dne 14.12.1995:
1. Shromáždění delegátů schvaluje:
a) návrh dodatku organizační směrnice S 203 (změna článku 4 a článku 5)
b) Jednací řád Stavebního bytového družstva Nová huť
2. Shromáždění delegátů ukládá:
a) delegátům
- informovat členy svých samospráv o přijatých závěrech
b) představenstvu
- výsledky jednání shromáždění delegátů ze dne 23.11. a 14.12.1995 zapracovat do Zpravodaje SBD NH a tento vydat do 15.1.1996

Nahoru Začátek stránky Úvod

Usnesení ze SD konaného dne 23.11.1994

1. SD projednalo a bere na vědomí:
- zprávu představenstva o činnosti od 15.6.1994
- zprávu ředitele o činnosti ve stejném období
- zprávu kontrolní komise včetně předložených závěrů
2. SD schvaluje:
- úpravu Stanov SBD NH dle předloženého návrhu
- zásady pro přiznání odměny v souvislosti s výkonem funkce člena orgánu SBD NH s úpravou
- nepotřebný materiál, o který neprojeví samosprávy zájem ani za snížené ceny do konce února 1995, zlikvidovat do výše 3 mil. Kč
3. SD ukládá:
představenstvu
- informovat SD o přidělování bytů mimo pořadník dle čl. 34 odst. c) Stanov

Nahoru Začátek stránky Úvod