služby infodeska zpravodaje

Informace o průběhu insolvenčního řízení se společností Arca Investments a.s.

V souvislosti s investicí části volných finančních prostředků družstva za účelem jejich zhodnocení do směnek společnosti Arca Investments a.s. v roce 2020 zde uvádíme aktuální informace o průběhu insolvenčního řízení se společností Arca Investments a.s.

Zápisy ze zasedání věřitelského výboru a další dokumenty k insolvenčnímu řízení Arca Investments, a.s. jsou uveřejněny v insolvenčním rejstříku.

Informace k insolvenčnímu řízení Arca Investments, a.s. průběžně aktualizujeme.

Na schůzi věřitelů společnosti Arca Investments a.s. v říjnu 2021 byly přezkoumány a zjištěny přihlášené pohledávky. Pohledávky SBD NH nebyly ze strany insolvenčního správce ani dlužníka popřeny.
Byl zvolen nový šestičlenný věřitelský výbor ve složení: J&T BANKA, a.s., Caleson Debt Solution a.s., Spojené kartáčovny a.s., Traficon Inkasní s.r.o., IMOS invest s.r.o. a Real Controls s.r.o. Svaz českých a moravských spotřebních družstev, zastupovaný AK ŽIŽLAVSKÝ, byl zvolen náhradníkem předsedy věřitelského výboru, J&T BANKA, a.s., s právem účastnit se všech jednání věřitelského výboru. AK ŽIŽLAVSKÝ zastupuje v insolvenčním řízení i SBD NH - tím je pro naše družstvo zachován přístup ke všem informacím o průběhu insolvenčního řízení.
Insolvenčním správcem je Ing. Lee Louda.
Schůze věřitelů schválila návrh na povolení reorganizace společnosti Arca Investments, a.s. To pro naše družstvo znamená, že při dodržení podmínek předběžně předloženého plánu reorganizace budou pohledávky družstva uspokojeny z výnosů prodeje majetku Arca Investments, a.s. převedeného do nově založené společnosti se sídlem v České republice, a to do tří let ve výši cca 55%.

Dne 21.10.2021 rozhodl Městský soud v Praze o povolení reorganizace dlužníka Arca Investments a.s. Ze zákona má Arca na sestavení reorganizačního plánu 120 dnů, případně dalších 120 dnů, pokud by požádala o prodloužení lhůty.

Na návrh insolvenčního správce a dlužníka byla v prosinci 2021 vydána předběžná opatření, kterými byli dlužník a vybrané právnické osoby ovládané dlužníkem omezeni v dispozici se svým majetkem. Předběžná opatření byla projednána s věřitelským výborem. Důvodem je ochrana majetkové podstaty.

Do konce roku 2021 se konalo devět zasedání věřitelského výboru.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Dne 18.1.2022 bylo také na Slovensku proti spol. Arca Investments, a.s. zahájeno restrukturalizační řízení. Český insolvenční správce potvrdil, že přihlásí směnečné pohledávky, které jsou přihlášeny do českého insolvenčního řízení, i do slovenského insolvenčního řízení.

V únoru 2022 znalec požádal o prodloužení lhůty pro předložení znaleckého posudku o 3 měsíce. Rovněž dlužník požádal o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu v českém insolvenčním řízení do 20.6.2022.

V dubnu 2022 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku Ing. Veliče a povolil jeho oddlužení. Dlužník však podal odvolání proti tomuto rozhodnutí. V návaznosti na prohlášení úpadku na majetek Ing. Veliče byla aktualizována přihláška pohledávky do českého insolvenčního řízení vedeného proti Ing. Veličovi.

V květnu 2022 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn aktualizovaný soupis majetkové podstaty společnosti Arca Investments, a.s., ze kterého plyne, že nominální hodnota majetkové podstaty v hlavním řízení v České republice, dle ocenění insolvenčního správce, resp. jeho ekonomického poradce by měla činit 14.331.211.107,60 Kč. Podstatnou část (11.886.583.468,84 Kč) ovšem tvoří pohledávky za dlužníky spol. Arca Investments, a.s., které nemusí být zcela dobytné.

Insolvenční soud prodloužil k žádosti dlužníka lhůtu k předložení reorganizačního plánu do 20.6.2022. Ve druhé polovině července 2022 budou o předloženém reorganizačním plánu věřitelé hlasovat na schůzi věřitelů.

Na Slovensku doposud nebyla povolena reorganizace, nyní probíhá přihlášení směnečných pohledávek (těch co byly přihlášeny do českého insolvenčního řízení) i do slovenského insolvenčního řízení.

21. června 2022 byl zveřejněn v českém insolvenčním rejstříku reorganizační plán společnosti Arca Investments, a.s. Plán se týká pouze českého insolvenčního řízení, tedy nikoli majetku na Slovensku.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Prvotní návrh reorganizačního plánu Arcy byl zveřejněn dne 21.6.2022, respektive v části až dne 24.6.2022. Změněný návrh reorganizačního plánu byl však zveřejněn až 1.7.2022, respektive v části až 4.7.2022.

S poslední verzí zprávy o reorganizačním plánu se lze seznámit na tomto odkazu. Účelem zprávy je shrnout hlavní účinky předloženého reorganizačního plánu na věřitele a další osoby.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Došlo k uzavření tzv. koordinační dohody mezi českým insolvenčním správcem a slovenským insolvenčním správcem. Znění dohody bylo dne 4.8.2022 zveřejněno v českém insolvenčním rejstříku. Na základě této dohody mělo dojít k přihlášení pohledávek českých věřitelů, tj. věřitelů s bydlištěm či se sídlem v České republice, k okamžiku jejího uzavření (1.8.2022). Do slovenského insolvenčního řízení jsou pohledávky českým insolvenčním správcem přihlašovány ve výši, v jaké byly přihlašovány do českého insolvenčního řízení.


Nahoru Začátek stránky Úvod

V insolvenčním rejstříku bylo dne 13.9.2022 zveřejněno usnesení Městského soudu v Praze o schválení reorganizačního plánu předloženého dlužníkem, společností Arca Investments, a.s. Vydání tohoto usnesení navazuje na červencovou schůzi věřitelů, kde byl reorganizační plán schválen.

Podle právního názoru AK Žižlavský se soud některými posuzovanými otázkami nezabýval dostatečně podrobně. V prvé řadě námitka nepoctivého záměru dlužníka, kterou vzneslo státní zastupitelství. V tomto ohledu nelze vyloučit, že by předmětné usnesení mohlo být shledáno za nepřezkoumatelné. Dále se soud nedostatečně zabýval otázkou, zda je reorganizace pro věřitele skutečně výhodnější řešení než konkurs, a to vzhledem k významným nákladům na provedení korporátní transformace a transformace aktiv a rovněž k nákladům na související poradenské služby. Lze identifikovat i další výhrady proti rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu. Z rozhodnutí soudu se totiž jeví, že soud převzal argumentaci dlužníka, aniž by ji kriticky hodnotil.

Jelikož AK Žižlavský na červencové schůzi věřitelů hlasovala proti přijetí reorganizačního plánu, lze podat proti předmětnému usnesení Městského soudu v Praze o schválení reorganizačního plánu odvolání. Podle právního názoru AK Žižlavský existují důvodné pochybnosti o správnosti usnesení Městského soudu v Praze o schválení reorganizačního plánu. Doporučují proto odvolání podat, aby postup Městského soudu v Praze mohl přezkoumat Vrchní soud v Praze jako soud odvolací, a tak aby mohlo být postaveno na jisto, že reorganizační plán splňuje všechny zákonné podmínky podle insolvenčního zákona, anebo naopak nesplňuje.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Čtyři věřitelé z naší věřitelské skupiny podali odvolání do usnesení Městského soudu v Praze o schválení reorganizačního plánu. Odvolání podali i další věřitelé. Podaných odvolání je proto celá řada.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací by mohl o podaných odvoláních rozhodnout nejpozději do 4 až 6 měsíců.

Do doby rozhodnutí o podaných odvoláních nebude reorganizační plán účinný a nelze jej plnit s výjimkou nezbytných přípravných kroků.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Pohledávky SBD NH byly uplatněny rovněž do slovenského insolvenčního řízení vedeného proti spol. Arca Investments, a.s. Dne 20.10.2022 by se měla na Slovensku, v Bratislavě, konat schůze věřitelů za účelem volby věřitelského výboru, který následně bude rozhodovat o slovenském reorganizačním plánu.


Nahoru Začátek stránky Úvod