Informace o průběhu insolvenčního řízení se společností Arca Investments a.s.

V souvislosti s investicí části volných finančních prostředků družstva za účelem jejich zhodnocení do směnek společnosti Arca Investments a.s. v roce 2020 zde uvádíme aktuální informace o průběhu insolvenčního řízení se společností Arca Investments a.s.

Zápisy ze zasedání věřitelského výboru a další dokumenty k insolvenčnímu řízení Arca Investments, a.s. jsou uveřejněny v insolvenčním rejstříku.

Informace k insolvenčnímu řízení Arca Investments, a.s. průběžně aktualizujeme.

Na schůzi věřitelů společnosti Arca Investments a.s. v říjnu 2021 byly přezkoumány a zjištěny přihlášené pohledávky. Pohledávky SBD NH nebyly ze strany insolvenčního správce ani dlužníka popřeny.
Byl zvolen nový šestičlenný věřitelský výbor ve složení: J&T BANKA, a.s., Caleson Debt Solution a.s., Spojené kartáčovny a.s., Traficon Inkasní s.r.o., IMOS invest s.r.o. a Real Controls s.r.o. Svaz českých a moravských spotřebních družstev, zastupovaný AK ŽIŽLAVSKÝ, byl zvolen náhradníkem předsedy věřitelského výboru, J&T BANKA, a.s., s právem účastnit se všech jednání věřitelského výboru. AK ŽIŽLAVSKÝ zastupuje v insolvenčním řízení i SBD NH - tím je pro naše družstvo zachován přístup ke všem informacím o průběhu insolvenčního řízení.
Insolvenčním správcem je Ing. Lee Louda.
Schůze věřitelů schválila návrh na povolení reorganizace společnosti Arca Investments, a.s. To pro naše družstvo znamená, že při dodržení podmínek předběžně předloženého plánu reorganizace budou pohledávky družstva uspokojeny z výnosů prodeje majetku Arca Investments, a.s. převedeného do nově založené společnosti se sídlem v České republice, a to do tří let ve výši cca 55%.

Dne 21.10.2021 rozhodl Městský soud v Praze o povolení reorganizace dlužníka Arca Investments a.s. Ze zákona má Arca na sestavení reorganizačního plánu 120 dnů, případně dalších 120 dnů, pokud by požádala o prodloužení lhůty.

Na návrh insolvenčního správce a dlužníka byla v prosinci 2021 vydána předběžná opatření, kterými byli dlužník a vybrané právnické osoby ovládané dlužníkem omezeni v dispozici se svým majetkem. Předběžná opatření byla projednána s věřitelským výborem. Důvodem je ochrana majetkové podstaty.

Do konce roku 2021 se konalo devět zasedání věřitelského výboru.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Dne 18.1.2022 bylo také na Slovensku proti spol. Arca Investments, a.s. zahájeno restrukturalizační řízení. Český insolvenční správce potvrdil, že přihlásí směnečné pohledávky, které jsou přihlášeny do českého insolvenčního řízení, i do slovenského insolvenčního řízení.

V únoru 2022 znalec požádal o prodloužení lhůty pro předložení znaleckého posudku o 3 měsíce. Rovněž dlužník požádal o prodloužení lhůty k předložení reorganizačního plánu v českém insolvenčním řízení do 20.6.2022.

V dubnu 2022 Městský soud v Praze rozhodl o úpadku Ing. Veliče a povolil jeho oddlužení. Dlužník však podal odvolání proti tomuto rozhodnutí. V návaznosti na prohlášení úpadku na majetek Ing. Veliče byla aktualizována přihláška pohledávky do českého insolvenčního řízení vedeného proti Ing. Veličovi.

V květnu 2022 byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn aktualizovaný soupis majetkové podstaty společnosti Arca Investments, a.s., ze kterého plyne, že nominální hodnota majetkové podstaty v hlavním řízení v České republice, dle ocenění insolvenčního správce, resp. jeho ekonomického poradce by měla činit 14.331.211.107,60 Kč. Podstatnou část (11.886.583.468,84 Kč) ovšem tvoří pohledávky za dlužníky spol. Arca Investments, a.s., které nemusí být zcela dobytné.

Insolvenční soud prodloužil k žádosti dlužníka lhůtu k předložení reorganizačního plánu do 20.6.2022. Ve druhé polovině července 2022 budou o předloženém reorganizačním plánu věřitelé hlasovat na schůzi věřitelů.

Na Slovensku doposud nebyla povolena reorganizace, nyní probíhá přihlášení směnečných pohledávek (těch co byly přihlášeny do českého insolvenčního řízení) i do slovenského insolvenčního řízení.

21. června 2022 byl zveřejněn v českém insolvenčním rejstříku reorganizační plán společnosti Arca Investments, a.s. Plán se týká pouze českého insolvenčního řízení, tedy nikoli majetku na Slovensku.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Prvotní návrh reorganizačního plánu Arcy byl zveřejněn dne 21.6.2022, respektive v části až dne 24.6.2022. Změněný návrh reorganizačního plánu byl však zveřejněn až 1.7.2022, respektive v části až 4.7.2022.

S poslední verzí zprávy o reorganizačním plánu se lze seznámit na tomto odkazu. Účelem zprávy je shrnout hlavní účinky předloženého reorganizačního plánu na věřitele a další osoby.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Došlo k uzavření tzv. koordinační dohody mezi českým insolvenčním správcem a slovenským insolvenčním správcem. Znění dohody bylo dne 4.8.2022 zveřejněno v českém insolvenčním rejstříku. Na základě této dohody mělo dojít k přihlášení pohledávek českých věřitelů, tj. věřitelů s bydlištěm či se sídlem v České republice, k okamžiku jejího uzavření (1.8.2022). Do slovenského insolvenčního řízení jsou pohledávky českým insolvenčním správcem přihlašovány ve výši, v jaké byly přihlašovány do českého insolvenčního řízení.


Nahoru Začátek stránky Úvod

V insolvenčním rejstříku bylo dne 13.9.2022 zveřejněno usnesení Městského soudu v Praze o schválení reorganizačního plánu předloženého dlužníkem, společností Arca Investments, a.s. Vydání tohoto usnesení navazuje na červencovou schůzi věřitelů, kde byl reorganizační plán schválen.

Podle právního názoru AK Žižlavský se soud některými posuzovanými otázkami nezabýval dostatečně podrobně. V prvé řadě námitka nepoctivého záměru dlužníka, kterou vzneslo státní zastupitelství. V tomto ohledu nelze vyloučit, že by předmětné usnesení mohlo být shledáno za nepřezkoumatelné. Dále se soud nedostatečně zabýval otázkou, zda je reorganizace pro věřitele skutečně výhodnější řešení než konkurs, a to vzhledem k významným nákladům na provedení korporátní transformace a transformace aktiv a rovněž k nákladům na související poradenské služby. Lze identifikovat i další výhrady proti rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu. Z rozhodnutí soudu se totiž jeví, že soud převzal argumentaci dlužníka, aniž by ji kriticky hodnotil.

Jelikož AK Žižlavský na červencové schůzi věřitelů hlasovala proti přijetí reorganizačního plánu, lze podat proti předmětnému usnesení Městského soudu v Praze o schválení reorganizačního plánu odvolání. Podle právního názoru AK Žižlavský existují důvodné pochybnosti o správnosti usnesení Městského soudu v Praze o schválení reorganizačního plánu. Doporučují proto odvolání podat, aby postup Městského soudu v Praze mohl přezkoumat Vrchní soud v Praze jako soud odvolací, a tak aby mohlo být postaveno na jisto, že reorganizační plán splňuje všechny zákonné podmínky podle insolvenčního zákona, anebo naopak nesplňuje.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Čtyři věřitelé z naší věřitelské skupiny podali odvolání do usnesení Městského soudu v Praze o schválení reorganizačního plánu. Odvolání podali i další věřitelé. Podaných odvolání je proto celá řada.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací by mohl o podaných odvoláních rozhodnout nejpozději do 4 až 6 měsíců.

Do doby rozhodnutí o podaných odvoláních nebude reorganizační plán účinný a nelze jej plnit s výjimkou nezbytných přípravných kroků.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Pohledávky SBD NH byly uplatněny rovněž do slovenského insolvenčního řízení vedeného proti spol. Arca Investments, a.s. Dne 20.10.2022 by se měla na Slovensku, v Bratislavě, konat schůze věřitelů za účelem volby věřitelského výboru, který následně bude rozhodovat o slovenském reorganizačním plánu.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Říjen 2022
Všechny pohledávky podané přihláškou do vedlejšího (slovenského) insolvenčního řízení byly správcem popřeny v celém rozsahu. Správce tak učinil u všech věřitelů, kteří si do slovenského restrukturalizačního řízení přihlásili příslušenství nad rámec příslušenství přihlášeného v hlavním insolvenčním řízením v Čechách.

Listopad 2022
AK Žižlavský podala Vrchnímu soudu v Praze níže uvedené vyjádření. Zároveň Vrchní soud v Praze požádala o to, aby rozhodl bez zbytečného odkladu, neboť rozhodnutí Vrchního soudu v Praze bude klíčové pro další průběh řízení a pro uspokojení pohledávek.

Vyjádření:
1.Dne 22. 10. 2020 bylo u Městského soudu v Praze zahájeno insolvenčního řízení proti dlužníkovi.
2.Usnesením, č.j. MSPH 98 INS 22345/2020-A-140, ze dne 21.4.2022 zjistil Městský soud v Praze mimo jiné úpadek dlužníka (dále jen „Rozhodnutí o úpadku“).
3.Usnesením č.j. 2 VSPH 826/2022-A-163, ze dne 20.6.2022 Vrchní soud v Praze jako soud odvolací zrušil Rozhodnutí o úpadku a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení (dále jen „Rozhodnutí odvolacího soudu“).
4.Ustanovení § 134 insolvenčního zákona stanoví: „Insolvenční soud je povinen učinit do 10 dnů od podání insolvenčního návrhu úkony směřující k rozhodnutí věci. O insolvenčním návrhu rozhodne bez zbytečného odkladu, v případě uvedeném v § 132 odst. 1 nejpozději do 15 dnů od jeho podání; je-li vyhlášeno moratorium, neskončí tato lhůta dříve než uplynutím 10 dnů od zániku moratoria.“
5.Po více než dvou letech od zahájení insolvenčního řízení stále nebylo pravomocně rozhodnuto o insolvenčním návrhu. Z insolvenčního spisu se navíc spíše podává, že od Rozhodnutí odvolacího soudu, tj. posledních pět měsíců, nebyly činěny žádné podstatné úkony směřující k rozhodnutí o insolvenčním návrhu, a to ani nařízeno jednání za účelem projednání insolvenčního návrhu.
6.Přihlášení věřitelé proto žádají nadepsaný soud buď o učinění úkonů směřujících k bezodkladnému vydání rozhodnutí o insolvenčním návrhu, anebo o sdělení, jaké překážky tomuto brání.
7.S ohledem na shora uvedené nelze vyloučit, že v nadepsaném řízení může docházet k průtahům. Neučiní-li proto Městský soud v Praze bez zbytečného odkladu kroky směřující k rozhodnutí o insolvenčním návrhu, respektive neinformuje-li věřitele o překážkách, které tomuto brání, budou přihlášení věřitelé nuceni zvážit využití procesních prostředků na ochranu před průtahy v řízení.

Přehled událostí v insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze proti Ing. R. Veličovi pod sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020.je dostupný na tomto odkazu: https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=B1C336C074453EF8E05333F21FACA58E

Leden 2023
Proti usnesení Městského soudu v Praze, kterým byl schválen český reorganizační plán, bylo podáno několik odvolání. Odvolání, které podali věřitelé z naší skupiny, je dostupné zde. Doplnění tohoto odvolání je dostupné zde. K podaným odvoláním se vyjádřil dále dlužník, když všechny argumenty odvolatelů odmítl jako nedůvodné. Nejméně do doby, než budou odvolání vypořádána Vrchním soudem v Praze, nebude moci nabýt český reorganizační plán účinnosti a nebude možné jej provádět.
Dosud se uskutečnilo více než třicet zasedání věřitelského výboru.
Dne 16.1.2023 se v rámci vedlejšího insolvenčního řízení vedeného u Okresního soudu Bratislava I uskuteční schůze věřitelů, na které by mělo být rozhodnuto o tom, zda věřitelé schválí restrukturalizační plán pro slovenskou větev.

Únor 2023
Rozhodnutím Vrchního soudu v Praze jako soudu odvolacího, bylo zrušeno rozhodnutí Městského soudu v Praze o schválení reorganizačního plánu dlužníka, spol. Arca Investments v reštruktualizácii, a.s.
Dlužník by měl reorganizační plán nyní přepracovat tak, aby odstranil vady, na které poukázal ve svém rozhodnutí Vrchní soud v Praze, případně sdělit Městskému soudu v Praze, že přepracovaný reorganizační plán předložit nehodlá. Městský soud v Praze by měl nyní dlužníkovi určit přiměřenou lhůtu k předložení přepracovaného plánu.

Duben 2023
Městský soud v Praze stanovil Arce lhůtu 120 dnů na předložení přepracovaného reorganizačního plánu. Posledním dnem lhůty je den 27. června 2023.
Dosud se uskutečnilo třicet sedm zasedání věřitelského výboru.
Příslušný slovenský soud dosud neschválil restrukturalizační plán Arcy na Slovensku.

Květen 2023
Ve věci insolvenčního řízení vedeného u Městského soudu v Praze proti Ing. R. Veličovi pod sp. zn. MSPH 98 INS 22345/2020 potvrdil Vrchní soud v Praze, že české soudy jsou příslušné k řešení úpadku Ing. Veliče. Předmětné rozhodnutí je dostupné zde.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Červen 2023
V insolvenčním rejstříku byl 28.6.2023 zveřejněn přepracovaný reorganizační plán a přepracovaná zpráva o reorganizačním plánu. Celý přepracovaný reorganizační plán a přepracovaná zpráva o reorganizačním plánu jsou k dispozici zde.

Červenec 2023
Na schůzi věřitelů 25.7.2023 nebyl přepracovaný reorganizační plán schválen ani zajištěným věřitelem (JT Bank) ani nezajištěnými věřiteli. Drtivá většina nezajištěných věřitelů hlasovala proti. Soud by ho měl proto zamítnout. V této souvislosti dala AK Žižlavský na schůzi věřitelů jednak návrh na zamítnutí přepracovaného reorganizačního plánu a jednak podnět k omezení dispozičních oprávnění tak, že Arce soud zakáže nakládat s majetkem.

Srpen 2023
Městský soud v Praze dle očekávání zamítl reorganizační plán Arcy, když pro něj na červencové schůzi věřitelů nehlasovala žádná skupina věřitelů.
Městský soud v Praze vyhověl podnětu AK Žižlavský a insolvenčního správce, když Arce zakázal nakládat s majetkem. Cílem je, aby nemohlo dojít ke zmenšování hodnoty nebo rozsahu majetku za situace, kdy Arca žádný reorganizační plán již nemůže předložit, a když by se mohla dopouštět morálního hazardu v nakládání s majetkem, který ekonomicky již patří věřitelům.
Na 25.9.2023 svolal Městský soud v Praze schůzi věřitelů, kde by se mělo rozhodovat o složení věřitelského výboru Arcy v českém insolvenčním řízení.


Nahoru Začátek stránky Úvod

Září 2023
Z věřitelského výboru došlo k odvolání věřitele AVEA - Spolek pro ochranu práv věřitelů, z.s. Namísto ní byl zvolen věřitel IFIS investiční fond, a.s. Náhradníkem člena věřitelského výboru Caleson Debt Solution a.s. byl dále zvolen věřitel Credit One, a.s. V ostatním zůstal věřitelský výbor nezměněn. Namísto J&T BANKA, a.s. je ovšem členem věřitelského výboru společnost Natland Pohledávková III. s.r.o. z důvodu, že odkoupila pohledávku J&T BANKA, a.s. (nejednalo se o převolbu, ale o právní nástupnictví).

Listopad 2023
Reorganizační plán předložený společností Arca Investments v reštruktualizácii, a.s. byl pravomocně zamítnut.

Únor 2024
Schůze věřitelů rozhodla o tom, že přednostní právo sestavit reorganizační plán má věřitel č. 1, IFIS investiční fond, a.s. Insolvenční soud vydá usnesení, kterým tohoto věřitele vyzve, aby reorganizační plán předložil do 120 dnů (lze prodloužit až o dalších 120 dnů).
Současně schůze věřitelů rozhodla, že nikdo další nebude mít přednostní právo sestavit reorganizační plán.
Ve věci insolvenčního řízení proti Ing. Veličovi insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení úpadku Ing. Veliče tak, že povolil oddlužení.

Duben 2024
Ve věci insolvenčního řízení proti Ing. Veličovi Vrchní soud v Praze potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze, že Ing. Velič je v úpadku.
Výsledek přezkumného jednání a schůze věřitelů:

Vyjádření:
jak insolvenční správce, tak dlužník (Ing. Velič) veškeré přihlášené pohledávky uznali,
byl zvolen věřitelský výbor ve složení Natland Pohledávková III. s.r.o., IFIS investiční fond, a.s. a Real Controls s.r.o.,
ze způsobů oddlužení získalo podporu (okolo 70 %) oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty.


Nahoru Začátek stránky Úvod