úvod o družstvu služby kontakty střediska infodeska zpravodaje infosystém

Jednací řád je vnitřní předpis Stavebního bytového družstva Nová Huť, který upravuje postup orgánů družstva při volbě a odvolání členů orgánů i způsob jednání a rozhodování orgánů družstva.

1. Základní pravidla jednání orgánů družstva

1.1 Orgány družstva jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání nebo na pozvánce, kterou se svolává příslušný orgán družstva, případně o záležitostech, na jejichž projednání se orgán dodatečně usnesl.
1.2 Orgány družstva rozhodují usnesením. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů orgánu.
1.3 Osoba, která je oprávněna účastnit se jednání orgánu s hlasem poradním, vyjadřuje se k předneseným návrhům, předkládá pozměňující nebo doplňující návrhy. Hlasování se neúčastní.
1.4 Vyjádření, případně pozměňující nebo doplňující návrhy, mohou být podávány pouze do skončení rozpravy. Po skončení rozpravy formuluje předsedající, případně předseda návrhové komise, návrh usnesení.
1.5 Při hlasování se nejdříve hlasuje o pozměňujících nebo doplňujících návrzích k návrhu usnesení formulovaného předsedajícím případně předsedou návrhové komise. O pozměňujících nebo doplňujících návrzích se hlasuje v tom pořadí, v jakém byly tyto návrhy podány. Poté se hlasuje o návrhu jako celku.
1.6 V orgánech družstva se hlasuje veřejně. V jednotlivých případech se může orgán usnést na hlasování tajném.
1.7 Každému členu družstva i každému členu orgánu družstva náleží jeden hlas.

2. Rozhodnutí orgánů družstva

2.1 Rozhodnutí orgánů družstva obecného charakteru se zveřejňují způsobem stanoveným představenstvem družstva. Rozhodnutí týkající se jednotlivých členů nebo orgánů družstva se oznamují těmto členům nebo orgánům formou písemného sdělení.
2.2 V písemném rozhodnutí orgánu družstva musí být uvedeno kdy a kým bylo vydáno a koho se týká. Podle povahy věci obsahuje i odůvodnění rozhodnutí a poučení o právu podat odvolání.
2.3 Před rozhodnutím sankčního charakteru vůči členu družstva (např. výpověď z nájmu bytu, vyloučení z družstva apod.) musí být tomuto členu dána možnost, aby se k zamýšlenému opatření vyjádřil.

3. Zápisy z jednání orgánů družstva

3.1 O průběhu jednání všech kolektivních orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
a) datum a místo konání schůze orgánu,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování
d) nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
3.2 Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na jednání a podklady, které byly předloženy k projednání.
3.3 Každý člen má právo vyžádat si zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.
3.4 Zápisy vyhotovuje zapisovatel, kterého jmenuje předseda orgánu nebo člen orgánu, který schůzi řídí.
3.5 Zápisy podepisuje předseda orgánu nebo člen, který schůzi řídil. Zápisy ze schůzí představenstva dále podepisuje další člen představenstva, zápisy ze shromáždění delegátů zvolení ověřovatelé zápisu.
3.6 Zápisy musí být vyhotoveny do 15 dnů ode dne konání schůze daného orgánu. Originály zápisu se ukládají odděleně od ostatních písemností.
3.7 Zápisy ze členských schůzí samospráv a výborů samospráv musí být doručeny představenstvu družstva do 30 dnů od termínu konání schůze.

4. Jednání shromáždění delegátů

4.1 Jednání shromáždění delegátů řídí předsedající, kterým může být předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. Po schválení pořadu jednání jmenuje předsedající zapisovatele a nejméně dvě osoby pověřené sčítáním hlasů. Předsedající nechá zvolit shromážděním delegátů komisi mandátovou a návrhovou, ověřovatele zápisu, v případě potřeby komisi volební.
4.2 Členové představenstva a kontrolní komise se shromáždění delegátů účastní z titulu své funkce. Pokud nebyli zvoleni za delegáty, mají při jednání pouze poradní hlas.
4.3 Mandátová komise:
a) ověřuje oprávnění přítomných účastnit se na shromáždění delegátů,
b) podle prezenční listiny podává zprávu o počtu přítomných a o počtu oprávněných k hlasování,
c) vyjadřuje se k tomu, zda je shromáždění delegátů schopné se usnášet, a to na začátku i v průběhu jednání.
4.4 Návrhová komise připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání.
4.5 Volební komise organizuje a řídí volby představenstva a kontrolní komise podle volebního řádu.
4.6 Usnesení přijatá shromážděním delegátů se zasílají všem delegátům do 14 dnů.

5. Práva a povinnosti delegátů

5.1 Zvolený delegát má právo účastnit se aktivně jednání shromáždění delegátů, být volen do pomocných orgánů shromáždění delegátů, vystoupit v diskuzi nebo předložit písemně svůj příspěvek a požadovat zodpovězení předložených dotazů. Není-li dotaz zodpovězen v průběhu jednání, musí být delegátovi zodpovězen do 60 dnů. Delegát má při hlasování jeden hlas.
5.2 Delegát je povinen účastnit se po celou dobu jednání zasedání shromáždění delegátů a bezprostředně informovat samosprávu o průběhu jednání a jeho usneseních. O těchto skutečnostech informuje i nejbližší schůzi samosprávy.
5.3 Delegáta může na shromáždění delegátů zastupovat pouze náhradník řádně zvolený členskou schůzí samosprávy. Po dobu zastupování má stejná práva a povinnosti jako delegát, kterého zastupuje.

6. Ustavení představenstva

6.1 Členové představenstva se bezprostředně po svém zvolení, nejpozději však do 10 dnů, sejdou k ustavující schůzi, na které zvolí předsedu, místopředsedu, případně další funkcionáře.
6.2 Ustavující schůzi zahajuje nejstarší člen představenstva. Po svém zvolení schůzi řídí předseda představenstva.
6.3 Zápis ustavující schůze představenstva je jedním z podkladů pro zápis do obchodního rejstříku.

7. Jednání představenstva

7.1 Schůze představenstva svolává a řídí předseda (místopředseda), případně pověřený člen představenstva.
7.2 Návrh pořadu jednání předkládá člen představenstva řídící schůzi. Návrh schvaluje představenstvo. Na schůzi představenstva se projednává:
a) schválení zápisu z předcházející schůze,
b) kontrola plnění úkolů,
c) ostatní záležitosti zařazené na pořad schůze.
7.3 Záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje zpravidla ten, kdo je předkládá. Současně předkládá návrh usnesení.
7.4 Nesouhlasí-li člen představenstva s přijatým usnesením, má právo požadovat, aby v zápisu byl uveden jeho názor, případně to, že hlasoval proti přijatému usnesení.
7.5 K přijatým usnesením má právo vyjádřit se přítomný zástupce kontrolní komise. Na jeho žádost musí být jeho stanovisko uvedeno v zápisu, a to ve formulaci, kterou požaduje.

8. Ustavení kontrolní komise

8.1 Členové kontrolní komise se bezprostředně po svém zvolení, nejpozději však do 10 dnů, sejdou k ustavující schůzi, na které zvolí předsedu, místopředsedu, případně další funkcionáře.
8.2 Ustavující schůzi zahajuje nejstarší člen kontrolní komise. Po svém zvolení schůzi řídí předseda kontrolní komise.

9. Jednání kontrolní komise

9.1 Schůze kontrolní komise svolává a řídí předseda (místopředseda), případně pověřený člen kontrolní komise.
9.2 Návrh pořadu jednání předkládá člen kontrolní komise řídící schůzi. Návrh schvaluje kontrolní komise. Na schůzi kontrolní komise se projednává:
a) schválení zápisu z předcházející schůze,
b) kontrola plnění úkolů,
c) ostatní záležitosti zařazené na pořad schůze.
9.3 Podklady pro jednání schůzí kontrolní komise, zejména zprávy o vykonaných prověrkách, kontrolách a revizích, připravují a předkládají pověření členové komise. Tyto zprávy obsahují zejména:
a) program prověrky,
b) souhrnná zjištění o nedostatcích a jejich příčinách s uvedením za ně odpovědných osob,
c) návrhy na opatření k odstranění uvedených nedostatků.

10. Ustavení členské samosprávy

10.1 O zřízení samosprávy a okruhu její působnosti rozhoduje představenstvo v souladu se stanovami
10.2 Ustavující schůzi samosprávy svolává představenstvo a řídí ji pověřený člen představenstva.
10.3 Na ustavující schůzi musí být pozváni všichni členové, kteří byli do samosprávy zařazeni, a to nejméně 8 dnů před datem konání schůze. Písemnou pozvánku může nahradit písemné oznámení vyvěšené na oznamovacích tabulích ve všech domech družstva v okruhu působení samosprávy.
10.4 Na pozvánce musí být uveden pořad ustavující schůze, který zahrnuje zejména:
a) datum, místo a hodinu konání schůze,
b) projednávání rozsahu činnosti samosprávy,
c) volbu výboru samosprávy, případně delegáta na shromáždění delegátů.

11. Jednání členské samosprávy

11.1 Členskou schůzi samosprávy svolává výbor samosprávy nejméně 1 krát ročně. Jednání schůze řídí předseda nebo pověřený člen výboru samosprávy.
11.2 Pokud není zvolen výbor samosprávy, schůzi svolává a řídí správce příslušného objektu.
11.3 Jednání členské schůze samosprávy se řídí stanovami.

12. Výbor samosprávy

12.1 Ustavení a činnost výboru samosprávy určují stanovy.
12.2 Pokud se člen výboru samosprávy přestěhuje mimo okruh působení samosprávy, zaniká jeho funkce ve výboru samosprávy.

13. Odpovědnost člena volených orgánů

13.1 Členové orgánů jsou povinni vykonávat svěřené funkce svědomitě a plnit svěřené úkoly s péčí řádného hospodáře. Při výkonu své funkce se řídí platnými právními předpisy, stanovami družstva a usneseními vyšších orgánů družstva. Jejich neznalost nezbavuje člena orgánu odpovědnosti.
13.2 Členové orgánů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o věcech týkajících se jednotlivých členů družstva, o nichž se při výkonu své funkce dozví.
13.3 Člen orgánu, jehož funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce. Je povinen odevzdat listiny, písemnosti a svěřený majetek družstva. O předání funkce se pořídí písemný záznam.

14. Odvolání se proti rozhodnutí orgánů družstva

14.1 Odvolání se proti rozhodnutí orgánů družstva, řešení podnětů členů a počítání času upravují Stanovy družstva.

15. Volba členů představenstva a kontrolní komise

15.1 Základní ustanovení
15.1.1 Shromáždění delegátů volí 9 členů představenstva a 5 členů kontrolní komise.
15.1.2 Volby členů představenstva a kontrolní komise řídí a organizuje volební komise.
15.1.3 Podmínkou zvolení kandidáta za člena představenstva nebo kontrolní komise je získání nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů.
15.2 Volební komise
15.2.1 Volební komisi včetně jejího předsedy volí shromáždění delegátů.
15.2.2 Volební komise má 5 členů (včetně předsedy volební komise).
15.2.3 Volební komise ve své působnosti:
a) předkládá shromáždění delegátů návrhy všech kandidátů pro volbu členů představenstva a kontrolní komise
b) přijímá dotazy k předloženým návrhům a podává vysvětlení
c) provádí sčítání odevzdaných hlasů v případě tajných voleb a dohlíží nad sčítáním hlasů při veřejném hlasování.
15.2.4 Volební komise sepisuje o průběhu voleb zápis, který tvoří přílohu zápisu z jednání shromáždění delegátů.
15.2.5 Předseda volební komise seznamuje shromáždění delegátů s průběhem a výsledky voleb.
15.3 Navrhování kandidátů
15.3.1 Navrhnout kandidáty pro volbu do představenstva může každý delegát a kterýkoliv orgán družstva.
15.3.2 Navrhnout kandidáty pro volbu do kontrolní komise může každý delegát a kterýkoliv orgán družstva.
15.3.3 Před samotnou volbou členů představenstva a kontrolní komise uvede předseda volební komise jednotlivé návrhy se stručnou charakteristikou kandidátů (jméno, příjmení, datum narození, zaměstnání, délka členství v družstvu a dosavadní vykonávané funkce v družstvu). Kandidáti navržení delegáty se představí sami.
15.3.4 Jako kandidáti pro volbu do představenstva a kontrolní komise mohou být navrženi jen ti členové družstva, kteří plní povinnosti člena družstva dle čl. 13 platných Stanov.
15.4 Hlasování
Volbu členů představenstva a kontrolní komise provádí shromáždění delegátů veřejným hlasováním (aklamací), pokud se neusnese na hlasování tajném.
15.5 Veřejné hlasování
15.5.1 Při veřejném hlasování hlasuje shromáždění delegátů o každém navrženém kandidátovi na člena představenstva a kontrolní komise samostatně. Při tomto hlasování je zvoleno těch 9 kandidátů na členy představenstva a 5 kandidátů na členy kontrolní komise, kteří obdrží nejvíce hlasů.
15.5.2 V případě rovnosti hlasů desíti a více kandidátů na první pořadí při volbě představenstva a šesti a více při volbě kontrolní komise, postupují tito kandidáti s rovným počtem hlasů do druhého kola.
15.5.3 Pokud bude počet kandidátů, kteří dosáhli rovnosti hlasů na druhém nebo dalším pořadí spolu s počtem kandidátů na předchozích pořadích větší než devět u představenstva a pět u kontrolní komise, postupují kandidáti s rovným počtem hlasů na prvním následujícím pořadí za pořadím, na kterém byli kandidáti zvoleni, do dalšího kola za předpokladu, že tito kandidáti obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů.
15.5.4 V případě, kdy nebylo v prvním kole hlasování zvoleno všech devět členů představenstva nebo pět členů kontrolní komise, pokračují volby druhým případně dalším kolem, ve kterém se volí pouze počet členů představenstva a kontrolní komise, který nebyl obsazen v předchozích volebních kolech.
15.5.5 Při hlasování ve druhém a dalším kole se hlasuje a provádí sčítání hlasů obdobným způsobem jako u kola prvního. Do druhého případně dalšího kola voleb postupují nezvolení kandidáti.
15.6 Tajné hlasování
15.6.1 Pokud se shromáždění delegátů usnese na tom, že volba představenstva a kontrolní komise bude provedena tajným hlasováním, zajistí volební komise, aby všichni přítomní delegáti obdrželi volební lístky, na kterých budou uvedena jména a příjmení všech navržených kandidátů. Volební lístky budou samostatné pro volbu představenstva i pro volbu kontrolní komise.
15.6.2 Delegát dává svůj hlas tomu kandidátovi, jehož příjmení na volebním lístku neškrtne. Jinak upravené volební lístky jsou neplatné.
15.6.3 Volby se provádí obdobným způsobem jako u veřejného hlasování, který je uveden pod body 15.5.2 až 15.5.5.
15.7 Závěrečná ustanovení
15.7.1 Zvolením nového představenstva a kontrolní komise zaniká mandát těchto dosavadních orgánů.
15.7.2 Nově zvolené představenstvo informuje členy SBD o výsledcích voleb prostřednictvím družstevního "Zpravodaje" po konání první schůze nového představenstva a kontrolní komise, na kterých jsou těmito orgány zvoleni jejich předsedové.
15.7.3 Funkce člena představenstva nebo kontrolní komise zaniká volbou nového člena představenstva nebo kontrolní komise, nejpozději však uplynutím tří měsíců od skončení jeho funkčního období.

16. Volba výboru samosprávy

16.1 Členská schůze samosprávy volí ze svého středu členy výboru samosprávy.
16.2 Do výboru samosprávy je voleno 3 až 7 členů.
16.3 Návrhy kandidátů na členské schůzi samosprávy předkládají členové dané samosprávy.
16.4 Jednotliví kandidáti se sami představí a sdělí, zda-li kandidaturu přijímají.
16.5 V případě nepřítomnosti kandidáta představení provede navrhovatel a zároveň sdělí, že s navrhovaným kandidátem projednal kandidování včetně jeho souhlasu s kandidaturou.
16.6 Volba výboru samosprávy se provádí veřejným hlasováním.
16.7 Zvoleni do výboru samosprávy jsou ti členové samosprávy, kteří obdrželi největší počet hlasů přítomných členů na členské schůzi dané samosprávy.
16.8 Zápis z členské schůze samosprávy, na které proběhly volby výboru samosprávy, musí obsahovat samostatný bod programu - volby. Dále musí být uvedena jména všech nově zvolených členů výboru samosprávy.
16.9 Výbor samosprávy volí na první schůzi výboru samosprávy, která se koná bezprostředně po konání členské schůze samosprávy, ze svého středu předsedu a místopředsedu výboru samosprávy. Volba je provedena veřejným hlasováním.
16.10 Zápis z první schůze nového výboru samosprávy musí obsahovat zápis o průběhu volby předsedy a místopředsedy výboru samosprávy.

17. Závěrečná ustanovení

Tento jednací řád byl přijat shromážděním delegátů dne 3.6.2003 a nabývá účinnosti dnem 3.6.2003. Tímto dnem se ruší jednací řád ze dne 14.12.1995 a volební řád ze dne 24.5.1995.

Nahoru Začátek stránky Úvod