Část I.
Obecná ustanovení

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento volební řád upravuje postup družstva při volbě členů volených orgánů družstva.
1.2. Ustanovení tohoto volebního řádu jsou závazná pro všechny členy družstva a všechny orgány družstva.
1.3. Volenými orgány družstva jsou:
a) shromáždění delegátů;
b) představenstvo;
c) kontrolní komise;
d) výbor samosprávy.
1.4. Funkční období členů volených orgánů družstva činí 5 let. Pokud byl člen orgánu zvolen do orgánu družstva k pozdějšímu dni, než je den počátku funkčního období nejdříve zvoleného člena téhož orgánu družstva, končí jeho volební období současně se skončením volebního období tohoto nejdříve zvoleného člena orgánu družstva. Funkční období končí všem členům téhož orgánu družstva stejně.
1.5. Počátek a konec pětiletého funkčního období členů orgánů družstva a s tím spojené volby do orgánů družstva vyhlašuje představenstvo usnesením.

2. Volební právo

2.1. Právo volit delegáty na shromáždění delegátů, jejich náhradníky a členy výboru samosprávy mají všichni zletilí členové družstva na členské schůzi samosprávy.
2.2. Právo volit členy a náhradníky představenstva a kontrolní komise mají delegáti, kteří jsou uvedeni v seznamu delegátů ověřeném mandátovou komisí. Kde se v tomto volebním řádu hovoří o delegátech, mají se na mysli i náhradníci delegátů, kteří zastupují nepřítomné delegáty.
2.3. Orgány družstva jsou voleny z členů družstva. V případě společného členství manželů může být do orgánu družstva zvolen pouze jeden z nich.
2.4. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva - fyzické osoby starší 18 let, kteří splňují podmínky Stanov SBD NH a jiných platných právních předpisů.
2.5. Členem představenstva nebo členem kontrolní komise může být pouze osoba, která je svéprávná, a je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou k provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
2.6. Členové představenstva a náhradníci se volí z členů družstva tak, aby členové představenstva nebyli mezi sebou nebo se členy kontrolní komise manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci.
2.7. Členové kontrolní komise a náhradníci se volí z členů družstva tak, aby členové kontrolní komise nebyli mezi sebou nebo se členy představenstva manžely, příbuznými v řadě přímé, nebo sourozenci.
2.8. Člen představenstva nebo kontrolní komise nesmí být členem statutárního nebo kontrolního orgánu společenství vlastníků jednotek.
2.9. Členové volených orgánů družstva mohou být voleni opětovně.
2.10. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise jsou vzájemně neslučitelné.
2.11. Funkce člena představenstva a člena kontrolní komise zaniká z důvodů uvedených v čl. 47 a 51 platných Stanov SBD NH.
2.12. Každému členu družstva (společným členům) i každému členu orgánu družstva náleží jeden hlas.
2.13. Dnem zániku členství v družstvu zaniká členovi jakéhokoli orgánu družstva jeho funkce a členství v tomto orgánu.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Část II.
Volba členů představenstva a kontrolní komise

3. Základní ustanovení

3.1. Organizace voleb představenstva a kontrolní komise je v pravomoci představenstva družstva. Kandidátku oznámí představenstvo delegátům nejpozději 20 dnů před dnem konání shromáždění delegátů.
3.2. Volby představenstva a kontrolní komise se zařazují na pořad jednání shromáždění delegátů v roce, v němž končí jejich funkční období.
3.3. Případnou doplňovací volbu členů představenstva nebo kontrolní komise na zbytek funkčního období je představenstvo povinno zařadit na pořad nejbližšího shromáždění delegátů.
3.4. Shromáždění delegátů volí 7 členů představenstva a 2 náhradníky.
3.5. Shromáždění delegátů volí 5 členů kontrolní komise a 2 náhradníky.
3.6. Volby členů představenstva a kontrolní komise řídí a organizuje volební komise.

4. Volební komise

4.1. Volební komisi včetně jejího předsedy volí shromáždění delegátů ze svého středu veřejným hlasováním.
4.2. Volební komise má 5 členů včetně předsedy volební komise.
4.3. Členem volební komise nemůže být kandidát pro volbu za člena představenstva nebo kontrolní komise.
4.4. Volební komise ve své působnosti:
a) předkládá shromáždění delegátů jmenné návrhy všech kandidátů pro volbu členů představenstva a kontrolní komise a seznamuje shromáždění delegátů s jejich charakteristikami uvedenými na kandidátce;
b) přijímá dotazy k předloženým návrhům a podává vysvětlení;
c) zajišťuje řádný průběh voleb;
d) dohlíží nad sčítáním hlasů při veřejném hlasování, zjišťuje výsledek v průběhu voleb jednotlivých kandidátů a podává o něm shromáždění delegátů zprávu;
e) provádí sčítání odevzdaných hlasů v případě tajných voleb.
4.5. Volební komise sepisuje o průběhu voleb zápis, který tvoří přílohu zápisu z jednání shromáždění delegátů.
4.6. Předseda volební komise seznamuje shromáždění delegátů s výsledkem voleb.

5. Navrhování kandidátů do představenstva a kontrolní komise družstva

5.1. Navrhnout kandidáty pro volbu do představenstva a kontrolní komise může kterýkoliv orgán družstva a každý delegát, a to zvlášť pro představenstvo a zvlášť pro kontrolní komisi.
5.2. Jako kandidáti pro volbu do představenstva a kontrolní komise mohou být navrženi jen ti členové družstva, kteří plní povinnosti člena družstva dle čl. 12 Stanov SBD NH a neporušují zákaz konkurence dle čl. 40 Stanov SBD NH.
5.3. Návrh kandidátů (kandidátka) se sestaví v pořadí podle abecedy. U každého kandidáta se uvede stručná charakteristika: jméno, příjmení, titul, datum narození, zaměstnání, délka členství v družstvu a dosavadní vykonávané funkce v družstvu.
5.4. Kandidátka může obsahovat informaci o nedodržování Stanov SBD NH kandidátem, zvláště je-li podložena pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu nebo výstrahou ze strany družstva.
5.5. Každý delegát má právo vyjádřit své stanovisko nebo připomínky k navrženým kandidátům.
5.6. Před samotnou volbou členů představenstva a kontrolní komise seznámí předseda volební komise s návrhem kandidátů (kandidátkou) přítomné delegáty. Kandidáti navržení delegáty přímo na shromáždění delegátů se představí sami a uvedou o sobě stejnou charakteristiku dle bodu 5.3 volebního řádu.

6. Organizace voleb

6.1. Volby řídí volební komise. V úvodu předseda volební komise seznámí delegáty s organizačním průběhem voleb.
6.2. Volbu členů představenstva a kontrolní komise provádí shromáždění delegátů veřejným hlasováním (aklamací), pokud se neusnese na hlasování tajném.
6.3. Nejprve jsou voleni členové představenstva, po dokončení těchto voleb probíhají volby členů kontrolní komise.

7. Veřejné hlasování

7.1. Při veřejném hlasování hlasuje shromáždění delegátů o každém navrženém kandidátovi na člena představenstva a kontrolní komise samostatně v pořadí podle abecedy.
7.2. Každý delegát hlasuje osobně a vyjadřuje svou vůli zvednutím hlasovacího lístku, který má jednotnou úpravu a velikost a je vydán u prezence.
7.3. Podle počtu obdržených hlasů je stanoveno pořadí 7 zvolených členů představenstva, jejich 2 náhradníků, dále 5 členů kontrolní komise a jejich 2 náhradníků. Pro zvolení je vždy nutná nadpoloviční většina hlasů delegátů přítomných při zahájení konkrétního kola volby.
7.4. Za člena představenstva či kontrolní komise družstva byl zvolen ten, kdo získal nejvíce hlasů a zároveň splňuje podmínku zisku nadpoloviční většiny hlasů přítomných delegátů. Volební komise sestaví pořadí zvolených členů orgánu sestupně podle počtu obdržených hlasů a stejným způsobem sestaví také seznam náhradníků. Kandidáti, kteří nezískali nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, nejsou zvoleni, a to ani jako náhradníci.
7.5. V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů, jejichž počet převyšuje počet zbývajících míst v orgánu družstva, se provádí mezi těmito kandidáty druhé, případně další volební kolo podle zásad stanovených tímto volebním řádem, a to veřejným hlasováním.
7.6. Na závěr voleb vyhlásí předseda volební komise konečné výsledky voleb.
7.7. Není-li při prvním hlasování zvolen potřebný počet členů, uskuteční se další kola voleb, do kterých bude zařazen maximálně dvakrát vyšší počet nezvolených kandidátů, než činí počet neobsazených míst v příslušném orgánu, a to v pořadí hlasů, získaných v prvním kole.
7.8. Ustanovení odstavce 7.7 platí pouze v případě, že další kola voleb jsou opakována na tomtéž shromáždění delegátů. Není-li na shromáždění delegátů konaném v určitém dni zvolen potřebný počet funkcionářů proto, že nedosáhli nadpoloviční většiny hlasů, zařadí se doplňovací volby na nejbližší shromáždění delegátů a hlasování bude prováděno obdobně podle tohoto volebního řádu.

8. Tajné hlasování

8.1. Pokud se shromáždění delegátů usnese na tom, že volba představenstva a kontrolní komise bude provedena tajným hlasováním, zajistí volební komise volební schránku (urnu), kterou před zahájením voleb uzavře a zapečetí. Delegáti obdrží hlasovací lístky se seznamem jednotlivých kandidátů rozdělených podle kandidatur do představenstva a kontrolní komise. Hlasovací lístky mají jednotnou úpravu a velikost a jsou označeny razítkem družstva.
8.2. Delegát dává svůj hlas tomu kandidátovi, jehož příjmení na volebním lístku neškrtne. Jinak upravené volební lístky jsou neplatné. V případě pochybnosti o platnosti hlasu rozhodne volební komise na místě.
8.3. V případě, že delegát neodevzdá hlasovací lístek, má se za to, že se zdržel hlasování.

9. Zápis o volbách

9.1. Po ukončení voleb a zjištění jejich výsledků sepisuje volební komise zápis, který podepisují všichni členové volební komise.
9.2. V zápise o volbách musí být uvedeny tyto skutečnosti:
a) místo a datum konání voleb;
b) složení volební komise;
c) seznam kandidátů;
d) počet delegátů (hlasů) před zahájením voleb, případně před každým dalším kolem voleb;
e) jména zvolených funkcionářů;
f) v případě více kol voleb jména kandidátů postupujících do dalšího kola;
g) u každého kandidáta a hlasování celkový počet hlasů „pro“, „proti“ a „zdržel se“;
h) celkový počet hlasů udělených jednotlivým kandidátům včetně procentního vyjádření;
i) případné další záznamy, např. připomínky došlé volební komisi před nebo v průběhu voleb, záznam o rozhodnutí volební komise ve sporných případech, připomínky členů volební komise apod.;
j) podpisy členů volební komise.

10. Volby předsedů a místopředsedů

10.1. Volba předsedů a místopředsedů představenstva a kontrolní komise se provádí na oddělených ustavujících schůzích, které se konají bezprostředně po skončení shromáždění delegátů, nejpozději však do 10 dnů od konání voleb.
10.2. Ustavující schůzi představenstva zahajuje nejstarší člen představenstva. Prvním bodem schůze je volba předsedy představenstva. Kandidáty navrhují členové představenstva a je o nich hlasováno v pořadí, v jakém byly předneseny. Do funkce předsedy představenstva je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů přítomných.
10.3. Po svém zvolení dále řídí ustavující schůzi předseda představenstva. Dalším bodem schůze je volba místopředsedy představenstva. Kandidáty navrhují členové představenstva a je o nich hlasováno v pořadí, v jakém byly předneseny. Do funkce místopředsedy představenstva je zvolen kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu hlasů přítomných.
10.4. Na ustavující schůzi představenstva se rovněž určí pořadí členů představenstva pro jednání za družstvo navenek v případě nepřítomnosti nebo zaneprázdnění předsedy i místopředsedy představenstva.
10.5. Volby předsedy a místopředsedy kontrolní komise probíhají obdobně jak je uvedeno v odst. 10.2 a 10.3 tohoto volebního řádu.
10.6. O ustavujících schůzích je proveden zápis, který je jedním z podkladů pro zápis do veřejného rejstříku.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Část III.
Volba delegátů na shromáždění delegátů

11. Volba delegátů

11.1. Delegáti a jejich náhradníci jsou voleni na členské schůzi samosprávy z řad členů družstva zařazených v příslušné samosprávě, a to takto:
- samosprávy, které mají do 80 členů, volí 1 delegáta;
- samosprávy, které mají 81 a více členů, volí 2 delegáty;
- samosprávy garáží, které mají do 100 členů, volí 1 delegáta;
- samosprávy garáží, které mají 101 a více členů, volí 2 delegáty;
- samospráva nebydlících volí 1 delegáta.
11.2. Pokud se člen nachází v okruhu působnosti různých samospráv, je členem každé z nich, avšak pouze členskou schůzí jedné samosprávy může být zvolen delegátem nebo náhradníkem na shromáždění delegátů, a pouze v jedné samosprávě může sám delegáta volit.
11.3. Volby delegátů organizuje prostřednictvím samospráv představenstvo družstva.
11.4. O navržených kandidátech se hlasuje na členské schůzi samosprávy veřejně. Ke zvolení delegáta a náhradníka delegáta je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů samosprávy.
11.5. Za delegáta byl zvolen ten, kdo získal nejvíce hlasů. Kandidát, který získal nejvíce hlasů jako další v pořadí, je zvolen za náhradníka delegáta. V případě stejného počtu hlasů u dvou nebo více kandidátů se provádí mezi těmito kandidáty druhé, případně další volební kolo podle zásad stanovených tímto volebním řádem.
11.6. Po zjištění výsledku voleb sepisuje řídící členské schůze samosprávy zápis. V zápisu o volbách musí být uvedeny tyto informace:
a) místo a datum konání voleb;
b) celkový počet členů, kteří se zúčastnili hlasování;
c) seznam kandidátů;
d) u každého kandidáta a hlasování celkový počet hlasů „pro“, „proti“ a „zdržel se“;
e) výsledky voleb.
11.7. Funkce delegáta zaniká jeho odvoláním, odstoupením, smrtí, volbou nového delegáta, nejpozději pak posledním dnem jeho funkčního období. Dnem zániku funkce delegáta před skončením funkčního období se jeho náhradník stává delegátem na zbytek funkčního období, na které byl delegát, jehož funkce zanikla, zvolen.
11.8. Volbou nového delegáta nezaniká mandát stávajícího delegáta tehdy, pokud je nový delegát zvolen pro následné funkční období.
11.9. Delegát smí ze své funkce odstoupit písemným prohlášením. Funkce delegáta zaniká doručením prohlášení do sídla družstva.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Část IV.
Volba výboru samosprávy

12. Volba členů výborů samospráv

12.1. Členové výborů samospráv jsou voleni členskou schůzí samosprávy z řad členů družstva zařazených v příslušné samosprávě.
12.2. Člen, který se nachází v okruhu působnosti různých samospráv, je členem každé z nich, zúčastňuje se jejich členských schůzí a může být zvolen do každého z jejich výborů.
12.3. Do výboru samosprávy je voleno 3 až 7 členů.
12.4. Výbor samosprávy se volí ze členů samosprávy tak, aby členové výboru samosprávy nebyli mezi sebou manželi, příbuznými v řadě přímé nebo sourozenci.
12.5. Návrhy kandidátů předkládají na členské schůzi samosprávy členové dané samosprávy.
12.6. Jednotliví kandidáti se sami představí a sdělí, zda s kandidaturou souhlasí.
12.7. V případě nepřítomnosti kandidáta na členské schůzi provede představení navrhovatel a zároveň sdělí, že s navrhovaným kandidátem jeho kandidaturu projednal včetně jeho souhlasu.
12.8. O navržených kandidátech se hlasuje na členské schůzi samosprávy veřejně. Ke zvolení člena výboru samosprávy je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů samosprávy.
12.9. Do výboru samosprávy jsou zvoleni kandidáti v pořadí dle získaných hlasů.
12.10. Je-li při volbách výboru zvolen pouze jeden člen samosprávy, vykonává tento člen jako předseda samosprávy působnost výboru samosprávy dle Stanov SBD NH.
12.11. Po zjištění výsledku voleb sepisuje řídící členské schůze samosprávy zápis. V zápisu o volbách musí být uvedeny tyto informace:
a) místo a datum konání voleb;
b) celkový počet členů, kteří se zúčastnili hlasování;
c) seznam kandidátů;
d) u každého kandidáta a hlasování celkový počet hlasů „pro“, „proti“ a „zdržel se“;
e) výsledky voleb.
12.12. Funkce člena výboru samosprávy zaniká jeho odvoláním, odstoupením, smrtí, volbou nového člena výboru samosprávy, nejpozději pak posledním dnem jeho funkčního období.

13. Volba předsedů a místopředsedů výborů samospráv

13.1. Na své první schůzi zvolí výbor samosprávy ze svého středu předsedu a místopředsedu. Ustavující schůze se koná bezprostředně po konání členské schůze samosprávy, na které byl výbor zvolen.
13.2. Volba se provádí veřejným hlasováním.
13.3. Zápis z první schůze nového výboru samosprávy musí obsahovat zápis o průběhu volby předsedy a místopředsedy výboru samosprávy.

Nahoru Začátek stránky Úvod

Část V.
Závěrečná ustanovení

14. Účinnost volebního řádu

14.1. Tento Volební řád Stavebního bytového družstva Nová huť byl přijat shromážděním delegátů dne 8.6.2023 a nabývá účinnosti dnem 8.6.2023.

Nahoru Začátek stránky Úvod